Projekty biznesowe w mieście – specyfika i rozwój narzędzi wspierających

Autor

  • Agnieszka Jania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych https://orcid.org/0000-0002-6170-6408

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.32.04

Słowa kluczowe:

projekty, projekty biznesowe, narzędzia wspierające, miasto

Abstrakt

Gospodarowanie miastem jest kształtowane poprzez aktywność zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Wspólna aktywność umożliwia osiąganie efektów niemożliwych do uzyskania wyłącznie przez działalność sektora publicznego. Z kolei działania sektora prywatnego mogą nie nastąpić lub być ograniczone bez wsparcia sektora publicznego.

Z uwagi na podjętą problematykę badawczą głównym celem badania jest scharakteryzowanie projektów, w tym biznesowych oraz określenie wachlarza potencjalnych sposobów wspierania projektów biznesowych (odpowiadających ich specyfice) ze strony sektora publicznego.

Na podstawie przeprowadzonych badań autor stwierdza głównie, że zdolność do pełnienia przez projekty biznesowe miastotwórczej roli wpływa na dysponowanie przez sektor publiczny narzędziami je wspierającymi. W zakresie tych rozwiązań wsparcia dostrzega się przy części uniwersalność (tj. szeroką adaptacyjność), a przy innych raczej indywidualność (tj. spełnienie konkretnych wymogów). Ponadto, wymienia się narzędzia o charakterze finansowym, jak i pozafinansowym. Co więcej, zagraniczne doświadczenia wskazują przykładowe kierunki ich rozwoju.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

A Guide to The Project Management Body of Knowledge, 2000, Project Management Institute.
Google Scholar

Adamczyk K., 2012, Fundusze typu Real Estate Investment Trust brakującym ogniwem rynku finansowania nieruchomości w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy”, 153, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: 103–120.
Google Scholar

Analiza obejmująca polityki oraz instrumenty wsparcia wobec instytucji otoczenia biznesu wspierających innowacyjność przedsiębiorstw w wybranych krajach, 2019, Ministerstwo Rozwoju.
Google Scholar

Barrett D.C., 2018, Understanding Project Management. A Practical Guide, Canadian Scholars.
Google Scholar

Brandenburg H., 2002, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Google Scholar

Brocka-Palacz B., 2014, Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, 35: 177–191.
Google Scholar

Bryx M., Matkowski R., 2001, Inwestycje w nieruchomości, Poltext.
Google Scholar

Cleland D.I., Ireland L.R., 2006, The Evolution of Project Management, [w:] D.I. Cleland, L.R. Ireland (eds.), Global Project Management Handbook. Planning, Organizing and Controlling International Projects, Mc Gwar-Hill: 3–19.
Google Scholar

Czerkas K., 2010, Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce, Instytut Rynku Hotelarskiego.
Google Scholar

Czyżewska D., 2013, Wspieranie działalności innowacyjnej w regionie Rodan-Alpy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 290: 117–133.
Google Scholar

Drobniak A., 2005, Ocena projektów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Google Scholar

Dropek K., 2014, Działania samorządu terytorialnego wspierające przedsiębiorczość w gminach województwa wielkopolskiego, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2(2): 36–54.
Google Scholar

Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., 2000, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Google Scholar

Filipiak B., Ruszała J., 2009, Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Firek A.M., 2017, Real Estate Crowdfunding – Tłum jako alternatywne źródło finansowania nieruchomości, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, 3(24): 44–51.
Google Scholar

Flieger M., 2009, Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 71(1): 147–167.
Google Scholar

Foltyn-Zarychta M., 2011, Kryterium efektywności inwestycji generujących oddziaływania pozarynkowe w świetle teoretycznych możliwości stosowania metod oceny projektów, [w:] K. Marcinek (red.), Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: 83–99.
Google Scholar

Foryś I., Górski M., 2016, Bariery rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 45(1): 77–89, Uniwersytet Szczeciński.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/sip.2016.45/1-06

Frame J.D., 2001, Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa.
Google Scholar

Gancarczyk M., 2010, System wsparcia dla przedsiębiorców – doświadczenia brytyjskie, „Gospodarka Narodowa”, 5–6: 41–60.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33119/GN/101154

Gido J., Clements J.P., 2014, Successful Project Management, Cengage Learning.
Google Scholar

Gostkowska-Drzewicka M., 2014, Obligacje w strukturze kapitału przedsiębiorstw deweloperskich notowanych na GPW, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 65: 801–814.
Google Scholar

Gostkowska-Drzewicka M., 2016, Crowdfunding jako źródło finansowania inwestycji w nieruchomości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 1(79): 57–71.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2016.79-04

Gwizdała J., 2012, Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji w nieruchomości, „Zarządzanie i Finanse”, 10(1/1): 327–335.
Google Scholar

Jania A., 2019, Finansowanie projektów sektora biznesu na terenach poprzemysłowych w mieście w kontekście rozwoju lokalnego, [w:] E. Gruszewska, M. Roszkowska (red.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, t. 3, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne: 88–97.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/wpewbmn3.2019.07

Karlsen J.T., 2002, Project Stakeholder Management, „Engineering Management Journal”, 14(4): 19–24.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/10429247.2002.11415180

Kerzner H., 2003, Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, Inc.
Google Scholar

Kimmons R.L., 1990, Project Management Basics. A Step by Step Approach, Marcel Dekker.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1201/9781482276992

Kloppenborg T.J., 2012, Contemporary Project Management, South-Western Cengage Learning.
Google Scholar

Kobus-Ostrowska D., 2006, Ekonomiczne narzędzia wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 201: 185-193.
Google Scholar

Kordela D., 2017, Crowdfunding nieruchomości przykładem rozwoju finansowania społecznościowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 478: 248–258.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2017.478.23

Köster K., 2010, International Project Management, SAGE Publications.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781446269596

Kucharska-Stasiak E., 2016, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kwieciński L., 2018, Polskie parki technologiczne – w stronę IV generacji parków technologicznych. Wstępne wyniki badań terenowych, „Zarządzanie Publiczne”, 1(43): 38–53.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15678/ZP.2018.43.1.03

Leśniak-Łebkowska G., 2015, Project Management, Warsaw School of Economics.
Google Scholar

Lock D., 2007, Project Management, Gower.
Google Scholar

Maciejuk M., 2004, Lokalne instrumentarium wspierania przedsiębiorczości – studium przypadków, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 403–414.
Google Scholar

Makowiec M., 2012, Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out na przykładzie wybranych organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 55: 101–128.
Google Scholar

Maltzman R., Shirley D., 2011, Green Project Management, CRC Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1201/EBK1439830017

Marcinek K., 2001, Ryzyko projektów inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
Google Scholar

Matusiak K.B., Mażewska M., Banisch R., 2011, Budowa Skutecznego Otoczenia Innowacyjnego Biznesu w Polsce, PARP.
Google Scholar

Maylor H., 2010, Project Management, Prentice Hall, Pearson.
Google Scholar

Mazur J., Systemowe wsparcie dla cyfryzacji gospodarki. Przykład Niemiec, Digital Economy Lab, Uniwersytet Warszawski.
Google Scholar

Meredith J.R., Mantel S.J. Jr., 2009, Project Management. A Managerial Approach, John Wiley & Sons.
Google Scholar

Michna A., Męczyńska A., 2016, Lokalne innowacje społeczne wspierające rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorczości, „Ekonomia Społeczna”, 2: 71–79.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15678/ES.2016.2.06

Mikołajczyk B., Kurczewska A., 2004, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw we Francji, „Studia Europejskie”, 2: 73–89.
Google Scholar

Mizerka J., Surma J., 2000, Finansowa ocena projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem opcji rzeczywistych. Studium przypadku, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 62(1): 139–153.
Google Scholar

Morris P.W.G., 1994, The Management of Projects, Thomas Telford Services.
Google Scholar

Munns A.K., Bjeirmi B.F., 1996, The Role of Project Management in Achieving Project Success, „International Journal of Protect Management”, 14(2): 81–87.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0263-7863(95)00057-7

Nagarajan K., 2004, Project Management, New Age International Publishers.
Google Scholar

Nicholas J.M., 2004, Project Management for Business and Engineering, Elsevier.
Google Scholar

Okręglicka M., 2014, Leasing jako usługa finansowa na rynku nieruchomości w Polsce, [w:] B. Iwankiewicz-Rak, B. Mróz-Gorgoń (red.), Usługi 2014, Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 355: 308–317.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.355.28

Oleksiuk A., 2009, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta.
Google Scholar

Oleksy P., 2009, Buy-back na rynku nieruchomości – zarys problematyki, „Świat Nieruchomości”, 2(68): 46–51.
Google Scholar

Pawlak M., 2006, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Rębilas R., 2012, Inwestycje jako warunek przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] R.N. Hanisz (red.), Inwestycje przedsiębiorstw i źródła ich finansowania. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej: 25–42.
Google Scholar

Rogowski W., 2008, Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer Business.
Google Scholar

Rosenau Jr. M.D., Githens G.D., 2005, Successful Project Management, A Step-by-Step Approach with Practical Examples, John Wiley & Sons, Inc.
Google Scholar

Różański J., 2020, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle europejskich systemów innowacyjności, „Przegląd Organizacji”, 9(968): 19–26.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33141/po.2020.09.03

Schwalbe K., 2009, An Introduction to Project Management, Course Technology, Cengage Learning.
Google Scholar

Siemińska E., 2011, Rynek nieruchomości jako miejsce lokowania kapitału, [w:] E. Siemińska (red.), Inwestowanie na rynku nieruchomości, Poltext: 13–46.
Google Scholar

Skica T., Bem A., 2014, Rola samorządu terytorialnego w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(55): 79–92.
Google Scholar

Szot-Gabryś T., 2011, Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe, Difin.
Google Scholar

Śmietana K., 2014, Idea odpowiedzialnych inwestycji w nieruchomości w działalności deweloperskiej, „Journal of Management and Finance”, 12(4): 421–436.
Google Scholar

Tomecki M., 2013, Bariery zastosowania metody project finance w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych na wynajem w świetle obowiązującego w Polsce stanu prawnego, „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 155: 137–149.
Google Scholar

Trocki M., 2012, Projekty i pojęcia pokrewne, [w:] M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: 19–28.
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. 2002, nr 41, poz. 363 z późn. zm.).
Google Scholar

Vogel J.H. Jr., Moll B.S., 2014, Crowdfunding for Real Estate, „The Real Estate Finance Journal”, Summer/Fall: 5–16.
Google Scholar

Whitman I.L., 2006, Brownfield Redevelopment by The Private Sector: Market Driven Decision Making, WIT Transactions on Ecology and The Environment, 9: 21–27.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2495/BF060031

Wilczek M.T., 2002, Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Google Scholar

Wiśniewska J., 2008, Podstawowe problemy związane z inwestycjami w nieruchomości, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Uniwersytet Szczeciński, 1: 81–92.
Google Scholar

Wojewnik-Filipkowska A., 2008, Project finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości: zalety i wady spółki celowej, „Świat Nieruchomości”, 66: 10–15.
Google Scholar

Wołowiec T., 2005, Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(19): 65–82.
Google Scholar

Żarnik-Żuławska J., 2012, Wybrane instrumenty rządowe wspierające innowacyjność MŚP we Francji, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie”, 39(407):133–152.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.010

www1: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021–2027/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich-na-lata-2021–2027/ (dostęp: 29.05.2021).
Google Scholar

www2: https://thenextweb.com/eu/2017/05/24/how-germany-is-uniting-its-tech-hubs-to-build-its-own-silicon-valley/ (dostęp: 24.09.2021).
Google Scholar

www3: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid5739/les-incubateurs-d-entreprises-innovantes-lies-a-la-recherche-publique.html (dostęp: 25.09.2021).
Google Scholar

www4: https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit (dostęp: 25.09.2021).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Jania, A. (2021). Projekty biznesowe w mieście – specyfika i rozwój narzędzi wspierających. Space – Society – Economy, (32), 83–109. https://doi.org/10.18778/1733-3180.32.04

Numer

Dział

Articles