Stan kompetencji i sprawności językowej 6‑letniego chłopca z sieroctwem społecznym. Studium porównawcze

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.11

Słowa kluczowe:

kompetencja językowa, sprawność językowa, socjalizacja, sieroctwo społeczne, deprywacja matczyna

Abstrakt

 

W literaturze medycznej, psychologicznej i pedagogicznej podkreśla się, że brak zaspoka­jania podstawowych potrzeb psychicznych dziecka ma wpływ na jego rozwój somatyczny, powoduje zakłócenia w sferze emocjonalnej, opóźnia rozwój psychoruchowy. Kwestie te są poruszane jednak dość ogólnikowo, a wpływ sieroctwa społecznego na językowy roz­wój dziecka na gruncie różnych nauk jest traktowany marginalnie – w logopedii stanowiąc swoiste novum.

Niniejszy artykuł dotyczy stanu kompetencji i sprawności językowej sześcioletniego chłop­ca z sieroctwem społecznym w porównaniu do chłopca w tym samym wieku, wychowane­go w pełnej rodzinie, bez deprywacji podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych. Dokonano analizy porównawczej – ilościowej na podstawie Testu Rozwoju Językowego oraz jakościowej – z uwzględnieniem wszystkich podsystemów języka. Zainicjowane ba­dania są badaniami wyznaczającymi nową perspektywę w logopedii – rozważanie o języku z uwzględnieniem aspektu środowiskowego, a szczególnie wpływ sieroctwa społecznego na rozwój językowy dziecka.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Gerhardt S., 2010, Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu, przeł. B. Radwan, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Grabias S., 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
Google Scholar

Grabias S., 1991, Kultura słowa a sprawności komunikacyjne, „Polonistyka”, nr 7, s. 419–429.
Google Scholar

Grabias S., 1997, Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia”, nr 10, s. 9–36.
Google Scholar

Grabias S., 2019, Język w zachowaniach społecznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.
Google Scholar

Holmes J., 2007, John Bowlby i teoria przywiązania, przekł. J. Łaszcz, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Google Scholar

Kania J.T., 2001, Szkice logopedyczne, Lublin: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Łukasiewicz A., 2003, Deprywacja sensoryczna i deprywacja środowiskowa. Ich wpływ na rozwój aktywności komunikacyjnej, [w:] A. Jurkowski (red.), Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, s. 187–206.
Google Scholar

Matejek J., 2014, Kompensacja sieroctwa społecznego w działalności Rodzinnych Domów Dziecka: wybrane aspekty metodyczne, „Labor et Educatio”, nr 2, s. 91–103.
Google Scholar

Obuchowska I., 2005, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia, [w:] H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 25–46.
Google Scholar

Ruszel M.E., 2011, Sieroctwo duchowe dziecka, „Studia Gdańskie”, t. XXVIII, s. 151–157.
Google Scholar

Smoczyńska M., Haman E., Czaplewska E., Maryniak A., Krajewski G., Banasik N., Kochańska M., Łuniewska M., 2015, Test Rozwoju Językowego (TJR), Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Google Scholar

Szymborska A., 1969, Sieroctwo społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Małocha-Pytlak, K. (2022). Stan kompetencji i sprawności językowej 6‑letniego chłopca z sieroctwem społecznym. Studium porównawcze. Logopaedica Lodziensia, (6), 175–194. https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.11