Podstawowe aspekty diagnozy dziecka z zaburzeniem językowym

Autor

  • Anna Paluch Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, ul. św. Gertrudy 2, 31-046 Kraków
  • Elżbieta Drewniak- Wołosz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci z Afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Stanisława Millana 15, 30-610 Kraków

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.13

Słowa kluczowe:

niedokształcenie mowy o typie afazji, rozwojowe zaburzenie językowe, diagnoza nominalna, diagnoza funkcjonalna, diagnoza jako proces, objawy specyficzne i niespecyficzne, opóźnienie czy zaburzenie rozwoju mowy

Abstrakt

Diagnozowanie dziecka z DLD wymaga czasu, stanowi proces i ma charakter interdyscy­plinarny. Szczególnie dotyczy to różnicowania między opóźnieniem a zaburzeniem rozwoju mowy i języka. Z uwagi na wielość terminów diagnostycznych istotna jest diagnoza funk­cjonalna. Diagnoza nominalna (klasyfikująca) powinna dać podstawy do objęcia dziecka formalną opieką terapeutyczną i edukacyjną. Z punktu widzenia praktyki diagnostycznej istotne jest opracowanie zasad współpracy specjalistów zaangażowanych w diagnozę.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bishop D.V.M., Snowling M.J., Thompson P.A., Greenhalgh T., CATALISE–2 consortium, 2017, Phase 2 of CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology, „The Journal of Child Psychology and Psychiatry”, Vol. 58(10), s. 1068–1080, http://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpp.12721 (dostęp: 10.05.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/jcpp.12721

Drewniak‑Wołosz E., Paluch A., 2009, Niedokształcenie mowy o typie afazji – rozważania nad kryteriami diagnozy, „Logopeda”, nr 1(7), s. 90–99, http://logopeda.org.pl/resources/pliki/83_logopeda_nr_7_.pdf (dostęp: 10.05.2021).
Google Scholar

Kordyl Z., 1966, Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Kurcz I., 2005, Przyswajanie języka przez małe dziecko, [w:] tejże, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 80–97.
Google Scholar

Leonard L., 2016, SLI. Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Google Scholar

Paluch A., Drewniak‑Wołosz E., Mikosza L., 2012, Afa‑Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Schaffer R., 2018, Posługiwanie się językiem, [w:] tegoż, Psychologia dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 293–331.
Google Scholar

Smoczyńska M., Krajewski G., 2015, Krótki Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji KIRMIK, http://produkty.ibe.edu.pl/pracowniatestow/index.php?d=narzedzia&id=11 (dostęp: 14.08.2021).
Google Scholar

Stasiak J., 2016, Postępowanie logopedyczne w przypadku alalii prolongaty, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 293–264.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Paluch, A., & Drewniak- Wołosz, E. (2022). Podstawowe aspekty diagnozy dziecka z zaburzeniem językowym. Logopaedica Lodziensia, (6), 201–208. https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.13