Pasja i antyk. Wawrzyńca Korwina (1465–1527) rozważania wielkanocne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-0319.24.10

Słowa kluczowe:

literatura neolatynistyczna, poezja renesansowa, śmierć Boga, liturgia godzin

Abstrakt

The article is an attempt of interpretation of seven poems written by Wawrzyniec Korwin which were inserted in St. Bonaventura`s homilies and constitute forms of prayers to be said daily by Christians. The author analyses the artistic skill of the language used by the poet. His poems keep fascinating their readers because of their language, i.e. style as a system of remarkable pattern of linguistic elements and ancient metre.

Biogram autora

Robert K. Zawadzki - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Robert K. Zawadzki – professor of the Polish literature in the Institute of the Polish Literature at the Jan Długosz University in Czestochowa. He teaches courses in general European literature and in the Polish literature, including the Neo-Latin literature. RKZ is a researcher of ancient, literary motifs and the way they shaped and continue to shape the Polish and European cultural tradition. One focus of his research is the ancient novel, but he has also strong interests in the Old-Polish literature as well as the Neo-Latin literature. His current research interests concern the output of Jan of Głogów, Wawrzyniec (Laurentius) Korwin and Jan of Stobnica, a little bit forgotten writers, representatives of the Polish medieval and renaissance cosmography and geography.

Bibliografia

Brahmer, M. (1957). W galerii renesansowej. Szkice literackie. Warszawa: PIW.
Google Scholar

Burke, P. (1998). Die europäische Renaissance. Zentren und Peripherien. München: C.H. Beck.
Google Scholar

Curtius, E.R. (2009). Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. A. Borowski. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Dąbrowski, S. (1989). „Teologia literatury a wiedza o literaturze. (Porównania i propozycje)”. Przegląd Humanistyczny 12. 155–161.
Google Scholar

Dybciak, K. (1977). „Literatura wobec religii – izolacja czy przenikanie?”. Znak 11/12. 1359–1371.
Google Scholar

Fulińska, A. (1997). „Renesansowa aemulatio: alegacja czy intertekstualność?”. Teksty Drugie 4. 5–15.
Google Scholar

Fulińska, A. (2000). Naśladowanie i twórczość: renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. Wrocław: FNP.
Google Scholar

Głowiński, M. (1986). „O intertekstualności”. Pamiętnik Literacki 4. 75–100.
Google Scholar

Gutowski, W. (1994). Literatura wobec sacrum. Wątpliwości i propozycje. W: Gutowski, W. (red.). Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK. 5–20.
Google Scholar

Huizinga, J. (1998). Jesień średniowiecza. Przeł. T. Brzostowski. Warszawa: PIW.
Google Scholar

Łempicki, S. (1952). Renesans i humanizm w Polsce. Warszawa: Czytelnik.
Google Scholar

Paciuszkiewicz, M. (1977). „Ku teologii słowa literackiego”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24. 67–72.
Google Scholar

Pelc, J. (1973). Renesans w literaturze polskiej. W: Pelc, J. (red.). Problemy literatury staropolskiej. Wrocław: Ossolineum. 29–104.
Google Scholar

Sinko, T. (1918). Historia poezji łacińskiej w Polsce. W: Tarnowski, S., Bruchnalski, W., Sinko, T., Chlebowski, B., Brückner, A., Chrzanowski, I., Kallenbach, J., Hahn, W., Gubrynowicz, B., Wojciechowski, K., Mann, M., Grabowski, T., Tretiak, J. (red.). Dzieje literatury pięknej w Polsce, t. 1. Kraków: PAU. 130–139.
Google Scholar

Skwarczyńska, S. (1953). „Literatura katolicka” jako termin w nauce o literaturze. Zagadnienie oceny literatury katolickiej. O teorii inspiracji ze stanowiska katolickiego. W: Skwarczyńska, S. (ed.). Studia i szkice literackie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax. 9–20.
Google Scholar

Szymik, J. (1994). W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Katowice: Wydawnictwo św. Jacka.
Google Scholar

Woronczak, J. (1994). Studia o literaturze średniowiecza i renesansu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Zarębianka, Z. (1990). „O poezji religijnej i sposobach jej badania”. Roczniki Humanistyczne 38(1). 25–55 https://doi.org/10.18290/rh
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18290/rh

Zawadzki, R.K. (2014). „Pobożność renesansowa, czyli precationes quotidianae (na podstawie Catechismi capita decem Ambrożego Moibana oraz elegii Ioannesa Stigeliusa i Joachima Camerariusa)”. Littera Antiqua 9. 142–161.
Google Scholar

Zawadzki, R.K. (2015). „Renesansowa poezja w służbie polemiki religijnej. Carmen in quadam theologica disputatione (1524)”. Meander 70. 97–111 https://doi.org/10.24425/118453
Google Scholar

Ziomek, J. (1998). Renesans. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-28

Jak cytować

Zawadzki, R. K. (2021). Pasja i antyk. Wawrzyńca Korwina (1465–1527) rozważania wielkanocne. Collectanea Philologica, (24), 155–171. https://doi.org/10.18778/1733-0319.24.10