Proces recenzyjny

  1. Teksty przekazane redakcji nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, jak również złożone w redakcjach innych czasopism.
  2. Procedura recenzyjna artykułu ma charakter anonimowy, co oznacza, że recenzent i autor publikacji nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku artykułu w języku obcym, przynajmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu. Zasady kwalifikowania publikacji oraz formularz recenzencki (plik do pobrania)  zostają upublicznione na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. W każdym numerze redakcja podaje nazwiska recenzentów współpracujących.
  3. Każdy autor otrzymuje obie recenzje swojego artykułu (plik do pobrania). Autor jest zobowiązany ustosunkować się do uwag zawartych w recenzjach oraz przesłać poprawiony tekst w przeciągu dwóch tygodni od ich otrzymania. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować przesunięciem publikacji artykułu do kolejnego tomu czasopisma.
  4. Do publikacji kierowane są artykuły, które uzyskały dwie pozytywne recenzje. W przypadku, gdy artykuł uzyskał jedną recenzję negatywną, jedną pozytywną, Redakcja może artykuł odrzucić bądź przekazać go do trzeciej recenzji. Uzyskanie drugiej negatywnie recenzji skutkuje nieprzyjęciem artykułu do druku.