Zasady dotyczące recenzji

„Collectanea Philologica” zapewniają rygorystyczny proces recenzyjny zgodny z następującymi zasadami:
1. Teksty przekazane redakcji nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, jak również złożone w redakcjach innych czasopism.
2. Procedurze recenzji poddawane są wyłącznie artykuły zakwalifikowane przez Redakcję.
3. Nadesłane teksty są oceniane w sposób uczciwy (fair play) wyłącznie na podstawie swojej wartości naukowej i zgodności z zakresem oraz tematyką pisma, bez względu na narodowość, rasę, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wierzenia religijne, obywatelstwo i poglądy polityczne autorów.
4. Procedura recenzyjna artykułu ma charakter anonimowy, co oznacza, że recenzent i autor publikacji nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów. Recenzenci wyznaczeni przez Redaktora tomu pochodzą z innych niż macierzysta uczelnia autora artykułu i nie zachodzi między nimi konflikt interesów. W przypadku artykułu w języku obcym, przynajmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Zasady kwalifikowania publikacji oraz formularz recenzencki (plik do pobrania)  są udostępnione na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. W każdym numerze Redakcja podaje nazwiska recenzentów współpracujących.
5. Recenzenci przedstawiają swoją opinię pisemnie w formie elektronicznej i/lub papierowej, poświadczoną podpisem. Opinia powinna zawierać wyraźną rekomendację przyjęcia lub odrzucenia tekstu.
6. Każdy autor otrzymuje obie recenzje swojego artykułu (plik do pobrania). Autor jest zobowiązany ustosunkować się do uwag zawartych w recenzjach oraz przesłać poprawiony tekst w przeciągu dwóch tygodni od ich otrzymania. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować przesunięciem publikacji artykułu do kolejnego tomu czasopisma.
7. Do publikacji kierowane są artykuły, które uzyskały dwie pozytywne recenzje. W przypadku, gdy artykuł uzyskał jedną recenzję negatywną, jedną pozytywną, Redakcja może artykuł odrzucić bądź przekazać go do trzeciej recenzji. Uzyskanie drugiej negatywnej recenzji skutkuje nieprzyjęciem artykułu do druku.