Wytyczne dla Autorów

PRZYGOTOWANIE TEKSTU DO PUBLIKACJI 
1. AUTORZY proszeni są o nadsyłanie trzech osobnych dokumentów: 
a) artykułu niesygnowanego nazwiskiem oraz pozbawionego wszelkich informacji pozwalających zidentyfikować autora tekstu w formacie .doc lub .docx; 
b) informacji o autorze (imię i nazwisko, stopień naukowy, nazwa uczelni z dokładną afiliacją i danymi adresowymi jednostki lub „badacz niezależny”, numer ORCID, dane korespondencyjne oraz adres e-mail); 
c) anglojęzycznego biogramu autora (do 100 słów, Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1,5 wiersza). 
2. Akceptowane języki publikacji: polski, łaciński, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub włoski. Inne języki po uzgodnieniu z Redakcją. 
3. Artykuł powinien posiadać następującą strukturę: 
a) tytuł (wyśrodkowany, czcionka: Times New Roman, 14 pkt., wielkimi literami, pogrubiony); 
b) tytuł i abstrakt w języku angielskim (maksymalnie 200 słów): Times New Roman, 10 pkt., przy czym tytuł: wielkimi literami, wyśrodkowany; w przypadku artykułu w języku angielskim, prosimy o załączenie abstraktu i tytułu w dwóch językach: w języku angielskim oraz innym języku kongresowym; 
c) słowa klucze zawsze w języku artykułu oraz w językach polskim i angielskim. 
4. Wytyczne dotyczące tekstu: 
a) Tekst główny: czcionka: Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy: 2,5 cm., bez dodatkowych wcięć i odstępów, akapity: 1,25 cm [prosimy nie używać tabulatorów do robienia wcięć akapitów]; 
b) w tekście można stosować śródtytuły: Times New Roman, 12 pkt, pogrubione, z wyrównaniem do lewej strony lub wyśrodkowane; 
c) dłuższe cytaty źródłowe: cytaty dłuższe niż trzy wersy powinny być wyodrębnione z tekstu [wyodrębnienie: wers przerwy po cytacie i przed cytatem, bez dodatkowych wcięć; w przypadku podawania fragmentu oryginału i jego tłumaczenia – wiersz odstępu pomiędzy nimi]; czcionka Times New Roman, 10 pkt., odstęp 1,5 wiersza, bez cudzysłowu, bez kursywy; 
d) cytaty niewyodrębnione z tekstu: cytaty łacińskie, prosimy zapisywać kursywą bez cudzysłowu; cytaty w innych językach w tekście głównym: w cudzysłowie, bez kursywy; cytaty greckie: bez cudzysłowu, bez kursywy; 
e) dla wyróżnień w tekście można stosować: pogrubienia, kursywę; nie należy stosować podkreśleń; 
f) przypisy dolne stosujemy tylko w przypadku istotnych uwag i dopowiedzeń; Times New Roman, 10 pkt., z interlinią 1,5 wiersza; dla wskazania literatury dodatkowej stosować łaciński skrót cf. kursywą; 
g) przypisy bibliograficzne i bibliografia w stylu HARVARD (Wytyczne bibliograficzne); 
h) tekst powinien mieć ciągłą paginację.  
5. Ilustracje należy nadesłać w odrębnych plikach z podaną nazwą oraz umiejscowione w tekście; fotografie zapisane w pliku *.tif, *.jpg, *.psd o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji; rysunki zapisane w pliku *.cdr lub kontrastowe; wykresy wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel; każdą ilustrację, schemat, rysunek, wykres, zdjęcie lub reprodukcję należy podpisać i ponumerować; będą przyjmowane wyłącznie materiały, do których autor tekstu posiada prawa autorskie lub znajdują się w wolnym dostępie. 
6. Jeżeli tekst zawiera nietypową czcionkę (np. hebrajski, cyrylica, greka, znaki matematyczne czy fonetyczne), które nie występują w standardowej wersji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć w odpowiednim pliku. 
7. Autor zobowiązany jest do wprowadzenia poprawek zaleconych przez recenzentów oraz do korekty tekstu w terminie uzgodnionym z Redakcją. Nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia. Nieodesłanie artykułu po recenzji w wyznaczonym terminie będzie skutkować przesunięciem go do następnego numeru czasopisma lub jego odrzuceniem. 
8. Po składzie artykuł przekazywany jest do korekty autorskiej. Korektę należy przygotować w wersji elektronicznej na formularzu erraty (link do erraty). Nie przewiduje się rozszerzenia tekstów artykułów na etapie korekty autorskiej. Mogą być nanoszone jedynie poprawki istniejących zapisów. Nieodesłanie tekstu przesłanego do korekty autorskiej będzie rozumiane jako zgoda autora na jego opublikowanie w bieżącej postaci. 
9. Do czasu ukazania się tekstu w wersji elektronicznej; autor powinien przechowywać kopię złożonych do publikacji materiałów. 


 
Publikacje w „Collectanea Philologica" zamieszczane są w stałych działach: 

Artykuły 
W tym dziale publikowane są artykuły naukowe (publikacje oryginalne, artykuły przeglądowe) zgodne z tematyką tomu, włącznie z abstraktem i bibliografią.  

Recenzje 
W tym dziale publikowane są artykuły recenzyjne prac naukowych o objętości nieprzekraczającej 20 000 znaków (ze spacjami). 

Polityka prywatności  
Wprowadzone do systemu dane osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma. (Polityka prywatności)