Instrukcja redakcyjna

Informacje dla Autorów zainteresowanych publikowaniem w „Collectanea Philologica”

Kwestie formalne.

 1. Teksty przekazane redakcji nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, jak również nie mogą być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.
 2. Procedura recenzyjna artykułu ma charakter anonimowy, co oznacza, że recenzent i autor publikacji nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku artykułu w języku obcym, przynajmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor artykułu. Zasady kwalifikowania publikacji oraz formularz recenzencki są upublicznione na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. W każdym numerze redakcja podaje nazwiska recenzentów współpracujących.
 3. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich oraz praw wydawniczych ponosi autor artykułu, który ma obowiązek ujawnić nazwiska wszystkich osób mających istotny wkład w powstanie artykułu (współautorów, autorów koncepcji, metod itp.) wraz z podaniem ich afiliacji oraz zakresu współautorstwa. Redakcja informuje, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, w tym ghostwriting oraz guest authorship, w razie wykrycia, zostaną ujawnione łącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autora, towarzystw naukowych itp.). Autor ma obowiązek poinformowania redakcji o udziale finansowym instytucji, fundacji, stowarzyszeń lub innych podmiotów w powstaniu artykułu (financial disclosure).
 4. Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane weryfikacji za pomocą systemu antyplagiatowego.
 5. Autorzy podpisują umowę z wydawcą (Wydawnictwo UŁ). Wzór „Umowy z Autorem tekstu do czasopism” dostępny jest w Informatorze dla Autorów do pobrania na stronie wydawnictwa: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/dla-autorow/
 6. Wszystkie artykuły są udostępniane bezpłatnie na platformie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego oraz na stronie czasopisma na podstawie licencji Creative Commons udzielanej wydawcy przez Autorów. Udzielenie licencji następuje na podstawie umowy zawartej między Autorem a Wydawcą (Wydawnictwo UŁ).
 7. Autorzy otrzymują plik PDF ze swoim artykułem w formie do druku.
 8. Wyłączne prawa majątkowe autorskie do utworu przechodzą na wydawcę.

 

Wymagania techniczne

 1. AUTORZY proszeni są o nadsyłanie 3 osobnych dokumentów WORD na adres: collectanea@op.pl:
 2. a) artykułu niesygnowanego nazwiskiem;
 3. b) informacji o Autorze (imię i nazwisko, stopień naukowy, nazwa uczelni z dokładną afiliacją i danymi adresowymi jednostki lub „badacz niezależny”, numer ORCID, dane korespondencyjne oraz adres e-mail);
 4. c) anglojęzycznego biogramu Autora (do 100 słów, Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1,5 wiersza).

 

 1. ARTYKUŁ

– język artykułu: polski, łaciński, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub włoski;
– tytuł artykułu (wyśrodkowany): Times New Roman, 14 pkt., WIELKIMI LITERAMI, pogrubiony;
– poniżej: abstrakt i tytuł w języku angielskim (maksymalnie 200 słów): Times New Roman, 10 pkt., przy czym tytuł: WIELKIMI LITERAMI, wyśrodkowany; w przypadku artykułu w języku angielskim, prosimy o załączenie abstraktu i tytułu w dwóch językach: w języku angielskim oraz innym języku kongresowym;

– poniżej abstraktu: słowa klucze zawsze w języku artykułu, oraz w językach polskim i angielskim
– objętość: do 12 stron maszynopisu znormalizowanego; możliwe jest umotywowane merytorycznie negocjowanie długości artykułu;

tekst główny: czcionka: Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy: 2,5 cm., bez dodatkowych wcięć i odstępów, akapity: 1,25 cm [prosimy nie używać tabulatorów do robienia wcięć akapitów];

– należy wskazać źródło każdego cytatu;

dłuższe cytaty źródłowe: cytaty dłuższe niż trzy wersy powinny być wyodrębnione z tekstu; czcionka Times New Roman, 10 pkt., odstęp 1,5 wiersza, bez cudzysłowu, bez kursywy, wyodrębnione z tekstu głównego [wyodrębnienie: wers przerwy po cytacie i przed cytatem, bez dodatkowych wcięć; w przypadku podawania fragmentu oryginału i jego tłumaczenia – wiersz odstępu pomiędzy nimi];

cytaty niewyodrębnione z tekstu:

- cytaty łacińskie, prosimy zapisywać kursywą bez cudzysłowu;

- cytaty w innych językach w tekście głównym: w cudzysłowie, bez kursywy;

- cytaty greckie: bez cudzysłowu, bez kursywy;

dla wyróżnień w tekście można stosować pogrubienia, kursywę; nie należy stosować podkreśleń;
przypisy dolne: tylko w przypadku istotnych uwag i dopowiedzeń; Times New Roman, 10 pkt., z interlinią 1,5 wiersza; dla wskazania literatury dodatkowej stosować łaciński skrót cf. kursywą;

przypisy bibliograficzne w stylu HARVARD w tekście głównym: nazwisko autora, data: strona, np. (Halliwell 1997: 203), lub Halliwell (1997: 203) jeśli nazwisko autora stanowi fragment zdania; w przypisach bez nawiasów (vide załącznik).

- bibliografia: na końcu artykułu należy dołączyć ułożoną alfabetycznie bibliografię przygotowaną zgodnie z wytycznymi stylu HARVARD (vide załącznik). W bibliografii należy umieścić wyłącznie teksty przywołane w przypisach (dolnych i bibliograficznych).

– terminy obcojęzyczne należy zapisywać kursywą z wyjątkiem tych, zapisanych czcionką grecką;

– w przypadku źródeł internetowych należy podać w nawiasie datę dostępu, np.: (10.04.2020);

– należy stosować ciągłą numerację stron;

– w tekście można stosować śródtytuły: Times New Roman, 12, pogrubione, z wyrównaniem do lewej strony lub wyśrodkowane;

ilustracje: ilustracje należy nadesłać w odrębnych plikach z podaną nazwą oraz umiejscowione w tekście; fotografie zapisane w pliku *.tif, *.jpg, *.psd o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji; rysunki zapisane w pliku *.cdr lub kontrastowe; wykresy wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel; każdą ilustrację, schemat, rysunek, wykres, zdjęcie lub reprodukcję należy podpisać i ponumerować; będą przyjmowane wyłącznie materiały, do których Autor tekstu posiada prawa autorskie lub znajdują się w wolnym dostępie.

 1. PO RECENZJI, do której artykuł przekazywany jest anonimowo, Autor informowany jest, czy artykuł został przyjęty do druku (istnieje możliwość otrzymania stosownego zaświadczenia) i czy wymaga uzupełnień lub korekt wynikających z recenzji oraz redakcji. Po składzie artykuł przekazywany jest do korekty autorskiej. Korektę należy przygotować w wersji elektronicznej na formularzu erraty (formularz do pobrania ze strony pisma). Nie przewiduje się rozszerzenia tekstów artykułów na etapie korekty autorskiej. Mogą być nanoszone jedynie poprawki istniejących zapisów.

Po korekcie prosimy o przesłanie erraty na adres redakcji (collectanea@op.pl). Nieodesłanie artykułu po korekcie autorskiej w wyznaczonym terminie będzie skutkować przesunięciem go do następnego numeru czasopisma.

 

PODANE WYMOGI REDAKCYJNE SĄ OBLIGATORYJNE. JEŚLI NADESŁANY TEKST NIE BĘDZIE ICH SPEŁNIAŁ, REDAKCJA NIE BĘDZIE MOGŁA PRZYJĄĆ GO DO DRUKU.