O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Profil merytoryczny czasopisma od 1995 roku aż do dziś określa tematyka związana z szeroko pojętą literaturą, językiem, historią, sztuką i filozofią świata starożytnego oraz recepcją antyku w kulturze nowożytnej.

W czasopiśmie są publikowane artykuły naukowe dotyczące, obok kultury starożytnej Grecji i Rzymu, także grecko i łacińskojęzycznych dzieł, w tym dzieł literatury chrześcijańskiej, które powstały w Polsce i innych krajach europejskich doby średniowiecza, odrodzenia czy baroku.

W naszym periodyku ukazują się również przekłady literatury greckiej i łacińskiej na język polski.

Materiał w każdym tomie dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. W zależności od profilu tematycznego danego tomu, podział może przebiegać na innych płaszczyznach: literatura, językoznawstwo, filozofia, historia i sztuka.

Odrębną część stanowi dział poświęcony recenzjom publikacji związanych z profilem czasopisma.

W czasopiśmie publikowane są prace autorstwa zarówno uznanych w dziedzinie antyku autorytetów polskich i zagranicznych, jak i młodych przedstawicieli nauki, którym dajemy możliwość zaistnienia w kręgu bardziej znanych badaczy.

Czasopismo posiada zasięg międzynarodowy. Publikowane są w nim artykuły w języku polskim, łacińskim i językach kongresowych. Wszystkie artykuły i recenzje posiadają anglojęzyczne streszczenia i słowa klucze w języku artykułu i po angielsku. W skład Redakcji oraz Rady Naukowej wchodzą uznani profesorowie, reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowe.

Artykuły uzupełnione są o krótkie, anglojęzyczne biogramy autorów publikacji, co pomaga w budowaniu rozpoznawalności badaczy oraz sprzyja nawiązywaniu kontaktów z kolegami z kraju, jak i zza granicy.

W „Collectanea Philologica” ukazują się wyłącznie prace oryginalne po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji anonimowych (double-blind review process).

Dostępne jest w wersji papierowej oraz w wersji zdygitalizowanej w Repozytorium  Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 17

Punktacja MEiN: 100 punktów (lipiec 2023)

 

Informacje praktyczne, ważne daty

Czasopismo ukazuje się raz w roku w formie zdygitalizowanej w listopadzie/grudniu. Artykuły do kolejnych tomów zbierane są do końca grudnia każdego roku poprzedzającego dany tom czasopisma (np. w przypadku chęci opublikowania artykuły w 2024 roku, należy dosłać  wymagany komplet dokumentów do końca grudnia 2023 roku). Wszelkie zmiany terminów muszą być wcześniej ustalone z Redakcją. Tematyka kolejnego tomu jest zawsze podawana na stronie czasopisma w CfP. Okres oczekiwania na potwierdzenie przyjęcia artykułu przez Redakcję i recenzje może się różnić, i zależny jest od czasu wpłynięcia artykułu, okresu niezbędnego na sprawdzenie kompletności dokumentów i zrealizowania przez autora norm publikacyjnych przyjętych w czasopiśmie, a także od tematyki tekstu i dostępności recenzentów. Średni czas oczekiwania na decyzję Redakcji może wynieść do 1 miesiąca, a na recenzje od 3 do 5 miesięcy.

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

Czasopismo dostępne w Otwartym Dostępie od 2013 r. (zob. archiwalne zeszyty w Repozytorium UŁ). Pierwszy numer opublikowany w OJS w 2016 (zob. Archiwum).

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Uniwersytetowi Łódzkiemu niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Także w otwartym dostępie, w tym na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji. Zob. Prawa autorskie

W związku z realizacją polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych Uniwersytet Łódzki korzysta z upoważnienia Autora do deponowania utworu w Repozytorium UŁ i innych platformach dystrybucyjnych, zaś Autor zobowiązuje się do niekorzystania z wypowiedzenia umowy licencyjnej przez cały okres jej trwania. Zob. Oświadczenie Autora

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Udzielanie licencji nie odbiera twórcy praw majątkowych. Autor może w pełni dysponować swoim utworem.

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, pod warunkiem uznania autorstwa – należy oznaczyć imię i nazwisko twórcy lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać, informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany z zachowaniem opisów wcześniejszych modyfikacji.

Wolno rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania dzieła w oryginalnej formie. Nie należy rozpowszechniać zmodyfikowanej treści, przetworzonego lub stworzonego na podstawie pierwowzoru nowego utworu (utwór zależny).

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Autora/Recenzenta jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego e- mail: iod@uni.lodz.pl
  3. Dane będą wykorzystywane do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu.
  4. Dane   będą  przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  5. Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu, z uwzględnieniem okresów przechowywania wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  6. Autor/Recenzent ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
  7. Autor/Recenzent ma prawo  wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych  w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy  ich przetwarzaniu.
  8. Podanie danych  jest niezbędne do publikacji artykułu i wynika z przepisów prawa.