O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Profil merytoryczny czasopisma od 1995 roku aż do dziś określa tematyka związana z szeroko pojętą literaturą, językiem, historią, sztuką i filozofią świata starożytnego oraz recepcją antyku w kulturze nowożytnej.

W czasopiśmie są publikowane artykuły naukowe dotyczące, obok kultury starożytnej Grecji i Rzymu, także grecko i łacińskojęzycznych dzieł, w tym dzieł literatury chrześcijańskiej, które powstały w Polsce i innych krajach europejskich doby średniowiecza, odrodzenia czy baroku.

W naszym periodyku ukazują się również przekłady literatury greckiej i łacińskiej na język polski.

Materiał w każdym tomie dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. W zależności od profilu tematycznego danego tomu, podział może przebiegać na innych płaszczyznach: literatura, językoznawstwo, filozofia, historia i sztuka.

Odrębną część stanowi dział poświęcony recenzjom publikacji związanych z profilem czasopisma.

W czasopiśmie publikowane są prace autorstwa zarówno uznanych w dziedzinie antyku autorytetów polskich i zagranicznych, jak i młodych przedstawicieli nauki, którym dajemy możliwość zaistnienia w kręgu bardziej znanych badaczy.

Czasopismo posiada zasięg międzynarodowy. Publikowane są w nim artykuły w języku polskim, łacińskim i językach kongresowych. Wszystkie artykuły i recenzje posiadają anglojęzyczne streszczenia i słowa klucze w języku artykułu i po angielsku. W skład Redakcji oraz Rady Naukowej wchodzą uznani profesorowie, reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowe.

Artykuły uzupełnione są o krótkie, anglojęzyczne biogramy autorów publikacji, co pomaga w budowaniu rozpoznawalności badaczy oraz sprzyja nawiązywaniu kontaktów z kolegami z kraju, jak i zza granicy.

W „Collectanea Philologica” ukazują się wyłącznie prace oryginalne po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji anonimowych (double-blind review process).

Dostępne jest w wersji papierowej oraz w wersji zdygitalizowanej w Repozytorium  Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 12

Punktacja MEiN: 70 punktów (grudzień 2021)

Collectanea Philologica na platformie Digital Commons (Elsevier)

 

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

Czasopismo dostępne w Otwartym Dostępie od 2013 r. (zob. archiwalne zeszyty w Repozytorium UŁ). Pierwszy numer opublikowany w OJS w 2016 (zob. Archiwum).

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Uniwersytetowi Łódzkiemu niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Także w otwartym dostępie, w tym na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji. Zob. Prawa autorskie

W związku z realizacją polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych Uniwersytet Łódzki korzysta z upoważnienia Autora do deponowania utworu w Repozytorium UŁ i innych platformach dystrybucyjnych, zaś Autor zobowiązuje się do niekorzystania z wypowiedzenia umowy licencyjnej przez cały okres jej trwania. Zob. Oświadczenie Autora

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Udzielanie licencji nie odbiera twórcy praw majątkowych. Autor może w pełni dysponować swoim utworem.

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, pod warunkiem uznania autorstwa – należy oznaczyć imię i nazwisko twórcy lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać, informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany z zachowaniem opisów wcześniejszych modyfikacji.

Wolno rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania dzieła w oryginalnej formie. Nie należy rozpowszechniać zmodyfikowanej treści, przetworzonego lub stworzonego na podstawie pierwowzoru nowego utworu (utwór zależny).

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.