Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Wytycznych dla Autorów, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów"
 • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji"

Wytyczne dla autorów

Kwestie formalne.

 1. Teksty przekazane redakcji nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, jak również złożone w redakcjach innych czasopism.
 2. Procedura recenzyjna artykułu ma charakter anonimowy, co oznacza, że recenzent i autor publikacji nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku artykułu w języku obcym, przynajmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu. Zasady kwalifikowania publikacji oraz formularz recenzencki (the review form) zostają upublicznione na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. W każdym numerze redakcja podaje nazwiska recenzentów współpracujących.
 3. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich oraz praw wydawniczych ponosi autor artykułu, który ma obowiązek ujawnić nazwiska wszystkich osób mających istotny wkład w powstanie artykułu (współautorów, autorów koncepcji, metod itp.) wraz z podaniem ich afiliacji oraz zakresu współautorstwa. Redakcja informuje, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, w tym ghostwriting oraz guest authorship, w razie wykrycia, zostaną ujawnione łącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autora, towarzystw naukowych itp.). Autor ma obowiązek poinformowania redakcji o udziale finansowym instytucji, fundacji, stowarzyszeń lub innych podmiotów w powstaniu artykułu (financial disclosure).
 4. Autorzy podpisują Oświadczenie z wydawcą (Wydawnictwo UŁ). Wzór dokumentu dostępny jest w Informatorze dla Autorów do pobrania na stronie wydawnictwa: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/oswiadczenie-autora-artykulu-v2.zip
 5. Wszystkie artykuły są udostępniane bezpłatnie na platformie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego oraz na stronie czasopisma na podstawie licencji Creative Commons udzielanej wydawcy przez Autorów. Udzielenie licencji następuje na podstawie umowy zawartej między Autorem a Wydawcą (Wydawnictwo UŁ).
 6. Autorzy otrzymują plik PDF ze swoim artykułem w formie do druku.

Wymagania techniczne.

 1. Autorzy proszeni są o nadsyłanie artykułów niesygnowanych nazwiskiem. Wszystkie dane Autora (imię i nazwisko, stopień naukowy, nazwa uczelni z dokładną afiliacją i danymi adresowymi jednostki, dane korespondencyjne oraz adres e-mail) należy przysłać w osobnym pliku WORD. Dodatkowo, prosimy o załączenie w tym pliku anglojęzycznego biogramu Autora (do 100 słów, Times New Roman, 10, interlinia 1,5 wiersza).
 2. Artykuł:
  – tytuł artykułu (wyśrodkowany): Times New Roman, 14, WIELKIMI LITERAMI, pogrubiony;
  – poniżej: abstrakt i tytuł w języku angielskim (maksymalnie 200 słów): Times New Roman, 10, przy czym tytuł: WIELKIMI LITERAMI, wyśrodkowany; w przypadku artykułu w języku angielskim, prosimy od załączenie abstraktu i tytułu w innym języku kongresowym oraz przesłanie tytułu abstraktu w języku angielskim.
  – język artykułu: polski, łaciński, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub włoski;
  – objętość: do 12 stron maszynopisu znormalizowanego; możliwe jest umotywowane merytorycznie negocjowanie długości artykułu.
  – czcionka: Times New Roman, 12 pkt., (w przypadku cytatów greckich: czcionka Greek);
  – dłuższe cytaty źródłowe: Times New Roman, 10, wyodrębnione z tekstu głównego, bez cudzysłowu, bez kursywy;
  – cytaty łacińskie, jeśli nie wyodrębnione z tekstu, prosimy zapisywać kursywą bez cudzysłowu;
  – cytaty greckie: bez cudzysłowu, bez kursywy
  – cytaty z innych języków w tekście głównym: w cudzysłowie, bez kursywy
  – znak: dla wyróżnień można stosować pogrubienia, kursywę, nie stosować podkreśleń;
  – interlinia: 1,5 wiersza; odstępy przed/po 0 pkt.
  – marginesy: 2,5 cm;
  – akapity: 1,25 cm;
  – przypisy dolne tylko w przypadku istotnych uwag i dopowiedzeń w formacie Times New Roman, 10, z interlinią 1,5 wiersza; dla wskazania literatury dodatkowej stosować skrót cf. zapisany kursywą.
  – przypisy bibliograficzne w stylu HARVARD w tekście głównym (Autor data: strona; np. (Halliwell 1997: 203) (załącznik).
  – pod artykułem należy dołączyć bibliografię wykorzystanych źródeł sformatowaną zgodnie ze stylem HARVARD (załącznik).
  – terminy obcojęzyczne kursywą;
  – w przypadku źródeł internetowych należy podać datę dostępu;
  – ujednolicona i ciągła numeracja stron;
  – w tekście można stosować śródtytuły: Times New Roman, 12, pogrubione, z wyrównaniem do lewej lub wyśrodkowane;
  – cytaty dłuższe niż dwa zdania powinny być wyodrębnione z tekstu: czcionka 10 pkt, 0,5 cm wcięcia z prawej i lewej strony; wiersz odstępu przed i po cytacie. W przypadku podawania fragmentu oryginału i jego tłumaczenia – wiersz odstępu pomiędzy.
  – ilustracje: ilustracje należy nadesłać w odrębnych plikach z podaną nazwą oraz umiejscowione w tekście; fotografie zapisane w pliku *.tif, *.jpg, *.psd o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji; rysunki zapisane w pliku *.cdr lub kontrastowe; wykresy wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel; każdą ilustrację, schemat, rysunek, wykres, zdjęcie lub reprodukcję należy podpisać i ponumerować; nie będą przyjmowane żadne materiały, do których Autor tekstu nie posiada praw autorskich.
 1. Artykuł w formie plików WORD prosimy przesyłać na adres: collectanea@op.pl.
 2. Po recenzji, do której artykuł przekazywany jest anonimowo, Autor informowany jest, czy artykuł został przyjęty do druku (istnieje możliwość otrzymania stosownego zaświadczenia) i czy wymaga uzupełnień lub korekt wynikających z recenzji oraz redakcji. Po składzie artykuł przekazywany jest do korekty autorskiej. Korektę należy przygotować w wersji elektronicznej na formularzu erraty. Nie przewiduje się rozszerzenia tekstów artykułów na etapie korekty autorskiej. Mogą być nanoszone jedynie poprawki istniejących zapisów.
  Po korekcie prosimy o przesłanie erraty na adres redakcji (collectanea@op.pl). Nieodesłanie artykułu po korekcie autorskiej w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na publikację tekstu we wcześniej przesłanej formie.

PODANE WYMOGI REDAKCYJNE SĄ OBLIGATORYJNE. JEŚLI NADESŁANY TEKST NIE BĘDZIE ICH SPEŁNIAŁ, REDAKCJA NIE BĘDZIE MOGŁA PRZYJĄĆ GO DO DRUKU.

 

WYTYCZNE DLA AUTORÓW DOTYCZĄCE FORMATOWANIA PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH ORAZ BIBLIOGRAFII

W nadsyłanych artykułach prosimy stosować styl bibliograficzny HARVARD.

Przypisy bibliograficzne należy umieszczać w tekście głównym, jak poniżej.

Przykłady

(Smith 2012)
(Smith 2012: 23)
(Smith 2012a: 23), jeśli korzystają Państwo z kilku prac jednego autora wydanych w tym samym roku. Konieczne jest również zaznaczenie tego w bibliografii.
(Smith&Johns 2012: 13), jeśli jest dwóch autorów
(Smith et al. 2012: 13), jeśli jest trzech lub więcej autorów
(Euripides, ed. Teubner 1923), jeśli wskazywane jest wydanie oryginału tekstu źródłowego
(West 1983; Martínez 2008), jeśli wskazywane są dwa różne teksty różnych autorów
(Taplin 2003: 13; tłum. własne], jeśli autor samodzielnie tłumaczy dany tekst na język artykułu.
(Słownik łacińsko-polski, s.v. nutrix, ed. Abramowiczówna 1968), jeśli cytowane jest hasło ze słownika

Nawiasy dla powyższych zapisów obowiązują wyłącznie w tekście ciągłym. Gdy podawane są jako przypis dolny odsyłający do dalszej lektury proszę podawać zapis bez nawiasów, np. cf. Budzowska 2009: 123. Przy podawaniu większej ilości autorów, zapisy rozdzielać średnikiem.

Jeżeli z tekstu głównego w oczywisty sposób wynika, czyje słowa są cytowane lub czyja myśl jest referowana (np. Jak podaje Taplin… etc.), należy podać wyłącznie datę i stronę, np. Jak podaje Taplin [cytat] (2006: 13).

Jeżeli jeden po drugim, bezpośrednio lub pośrednio, cytowany jest ten sam tekst z tej samej strony należy, w nawiasie podać (ibid.)

Do artykułów należy dołączyć bibliografię. Pozycje bibliograficzne należy ułożyć w porządku alfabetycznym. W bibliografii należy umieścić wyłącznie teksty cytowane w artykule.

W celu realizacji wymagań Crossref prosimy o podanie w artykułach numeru DOI dla pozycji wymienionych w bibliografii, jeśli taki posiadają. Możecie Państwo skorzystać z darmowego narzędzia ułatwiającego wyszukiwanie DOI dla artykułów bibliograficznych: https://doi.crossref.org/simpleTextQuery)/

Nie używamy kropki po doi.

Przykład: Bert W., The Reluctant Superpower. United States' Policy in Bosnia, 1991-95, Basingstoke 1997. https://doi.org/10.1057/9780230372764

Przykłady

MONOGRAFIA JEDNOAUTORSKA

Smith, J. (2012). Philosophy. New York: Oxford University Press.
Kowalski, J. (1999). Filozofia. Warszawa: PWN.
Bronowska, K. (2009). Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.

MONOGRAFIA WIELOAUTORSKA

DLA DWÓCH AUTORÓW:

Borgeaud, Ph., Pirenne-Delforge V. (2008). Opera inedita. Essai sur la religion grecque. Recherches sur les Hymnes orphiques. Liège: Centre International d’Étude de la religion Grecque Antique.

DLA TRZECH LUB WIĘCEJ AUTORÓW:

Vermaat, M. et al. (2014). Discovering computers. Boston: Cengage Learning.

DLA REDAKTORÓW:

Burow, J. (ed.) (1986). Corpus Vasorum Antiquorum. München: Tübingen. Antikensammlung des Archäologischen Instituts der Universität.
Blundell, S., Williamson, M. (eds.) (1998). The Sacred and the Feminine in Ancient Greece, London: Routledge.

DLA TRZECH LUB WIĘCEJ REDAKTORÓW:

Allen, T.W. et al. (eds.) (1980). The Homeric Hymns. Amsterdam: Adolf M. Hakkert.

ROZDZIAŁ W MONOGRAFII

Lewandowski, R. (2008). W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W: R. Lewandowski (ed.). Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 253–266.
Dressler, L. (2015). Greek Army. In: L. Matheson (ed.), Greek History. Boston: Jacobson Ltd. 78-92.

PUBLIKACJA TŁUMACZONA

Speer, A., (1990). Wspomnienia. Przeł. M. Fijałkowski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
Dressler, L. (2015). Greek Army. In: L. Matheson (ed.). Greek History. Trans. J. Smith. Boston: Jacobson Ltd. 78-92.

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE

Zalewska-Jura, H. (2004). „Sofoklesowa wersja mitu o Hermesie w świetle innych źródeł literackich”. Collectanea Philologica VIII. 59-71.
Ross, N. (2015). “On Truth Content and False Consciousness in Adorno’s Aesthetic Theory”. Philosophy Today, 59 (2). 269-290.

ARTYKUŁ W INTERNECIE

Ross, N. (2011). “On Truth Content and False Consciousness in Adorno’s Aesthetic Theory”. Philosophy Today, [online] 59(2). 269-290. Link URL [data dostępu]