This is an outdated version published on 2023-12-13. Read the most recent version.

Introduction into the international research project “In search of a legal model of self-employment in Poland. A comparative analysis

Authors

  • Tomasz Duraj University of Lodz, Faculty of Law and Administration, Department of Labour Law image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.103.01

Keywords:

Self-employment, activity as a self-employed person, economic dependence, bogus self-employment, protection guarantees to the self-employed, comparative law, labour law, social security law, optimal model of self-employment

Abstract

The purpose of the present article is to present to the readers the key concepts underlying the international research project funded by the National Science Centre and led by Prof. Tomasz Duraj titled “In Search of the Self-Employment Model in Poland. A Comparative Analysis”. The chief research task undertaken by the project participants is a complex legal analysis of self-employment – not only from the perspective of Polish regulations and case law, but also with regard to solutions existing in international and Union law as well as in selected European countries. The area of study covered such legal systems as those of the United Kingdom, Germany, Austria, Spain, France, Italy, Hungary, as well as Lithuania, Latvia, and Estonia. Most centrally, the results of the study will serve to develop an original legal model of self-employment in Poland, which will redefine the special status of the self-employed in an optimal way. The final result of the international research project are two twin studies to be published by Lodz University Press, one in Polish, in the form of a multi-author monograph, and the other in English, as two issues of the journal Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. The present article demonstrates the scale, significance, and implications of self-employment as an atypical form of providing work, as well as the key scholarly objectives of the international research project and its importance for legal theory and practice. Next, the author discusses the concept and the plan of research work adopted in the project, the research methods applied, and the publication and popularization activities carried out by the project participants. The research undertaken under the project is innovative. This is because until now, no such large-scale study into the legal conditions of self-employment in Poland has been carried out. The final conclusions drawn in the research project make a significant contribution to the development of the theory of labour law and social security law, enriching the academic discourse in this area. An added value for Polish scholarly work is the organized study of foreign regulations on self-employment in selected European countries. Moreover, the de lege ferenda remarks prepared in the research project may be helpful to the Polish authorities in developing new legal solutions in the area of self-employment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barwaśny, Mateusz. 2022. “Right to Rest of the Self-Employed under International and EU Law.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 101: 183–191. https://doi.org/10.18778/0208-6069.101.13
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6069.101.13

Duraj, Tomasz. 2007. “Prawna perspektywa pracy na własny rachunek.” In Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje. 19–48. Ed. by Elżbieta Kryńska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2009. “Praca na własny rachunek a prawo pracy.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 11: 24–33.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2013. Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2017a. “Granice pomiędzy stosunkiem pracy a stosunkiem cywilnoprawnym – głos w dyskusji.” Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 7: 61–82.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2017b. “Problem wykorzystywania pracy na własny rachunek w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.” In Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: inspekcja pracy – wyzwania przyszłości. 103–118. Ed. by Anna Musiała. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2017c. “In search of the self-employment model in Poland: what is to be done?” European Research Conference. 81–84. London: Sciemcee Publishing.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2017d. “Legal mechanisms for counteracting the use of self-employment in terms specific to the employment relationship.” In Mezinárodní Masarykově Konferenci. 355–364. Hradec Králové: Magnanimitas.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2018a. “Funkcja ochronna prawa pracy a praca na własny rachunek.” In Ochronna funkcja prawa pracy. Wyzwania współczesnego rynku pracy. 37–56. Ed. by Anna Napiórkowska, Beata Rutkowska, Mikołaj Rylski. Toruń: TNOiK “Dom Organizatora.”.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2018b. “Protection of the self-employed – justification and scope.” In Pravni Rozpravy, New Features and Law. 199–206. Hradec Králové: Magnanimitas.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2018c. “Prawo koalicji osób pracujących na własny rachunek.” In Zbiorowe prawo zatrudnienia. 127–149. Ed. by Jakub Stelina, Jakub Szmit. Warszawa: Wolters Kluwer business.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2018d. “Self-employment and the right of association in trade.” European Research Conference. London, 28–30 March 2018, 9th International Scientific Conference, Comparative European Research: 58–61.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2019a. “Uprawnienia samozatrudnionych matek związane z rodzicielstwem – wybrane problemy.” Studia Prawno-Ekonomiczne 113: 11–29.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26485/SPE/2019/113/1

Duraj, Tomasz. 2019b. “Uprawnienia związane z rodzicielstwem osób samozatrudnionych – uwagi de lege lata i de lege ferenda.” Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 26(4): 341–366. https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.023.10913
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.023.10913

Duraj, Tomasz. 2019c. “The legitimacy of protection of parental rights of persons working outside the employment relationship in the light of the international, EU and Polish laws.” European Research Conference, London, 28–30 October 2019, 12th International Scientific Conference, Comparative European Research: 73–78.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2020a. “Prawo koalicji osób pracujących zarobkowo na własny rachunek po nowelizacji prawa związkowego – szanse i zagrożenia.” Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 27(2): 67–77. https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.007.11945
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.007.11945

Duraj, Tomasz. 2020b. “The Limits of Expansion of Labour Law to Non-labour Forms of Employment – Comments de lege lata and de lege ferenda.” In New Forms of Employment. Current Problems and Future Challenges. 15–31. Ed. by Jerzy Wratny, Agata Ludera-Ruszel. Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-28511-1_2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-28511-1_2

Duraj, Tomasz. 2020c. Collective rights of the self-employed following the amendments to the Polish Trade Union Law. Hradec Králové: QUAERE.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2021a. “Collective Rights of Persons Engaged in Gainful Employment outside the Employment Relationship – an Outline of the Issue.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 95: 7–18. https://doi.org/10.18778/0208-6069.95.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6069.95.01

Duraj, Tomasz. 2021b. “Ochrona wynagrodzenia za pracę w zatrudnieniu cywilnoprawnym – refleksje na tle ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.” In Prawo pracy i prawo socjalne: teraźniejszość i przyszłość. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Herbertowi Szurgaczowi. 49–67. Ed. by Artur Tomanek, Renata Babińska-Górecka, Ariel Przybyłowicz, Karolina Stopka. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2021c. “Ochrona osób samozatrudnionych w świetle przepisów zbiorowego prawa pracy po zmianach – wybrane problemy.” In Zatrudnienie w epoce postindustrialnej. 63–82. Ed. by Krzysztof Walczak, Barbara Godlewska-Bujok. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2021d. “Powers of Trade Union Activists Engaged in Self-Employment – Assessment of Polish Legislation.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 95: 83–100. https://doi.org/10.18778/0208-6069.95.08
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6069.95.08

Duraj, Tomasz. 2021e. “The Guarantee Of A Minimum Hourly Rate For Self-Employed Sole Traders In Poland.” International Masaryk Conference, Hradec Králové, the Czech Republic, 20–22 December 2021, Magnanimitas: 191–197.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2022a. “Kilka refleksji na temat ochrony prawnej osób pracujących na własny rachunek w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.” In Pro opere perfecto gratias agimus, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu. 69–80. Ed. by Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Artur Tomanek. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2022b. “Protection of the Self-Employed to the Extent of Non-Discrimination and Equal Treatment – an Overview Of The Issue.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 101: 161–181. https://doi.org/10.18778/0208-6069.101.12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6069.101.12

Duraj, Tomasz. 2022c. “Self-employment and the legal model of protection in Poland.” Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 29(3): 257–268. https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.021.16566
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.021.16566

Duraj, Tomasz. 2022d. “Legal Protection of the Self-Employed to the Extent of Safe and Hygienic Working Conditions – Assessment of Polish Regulation.” Comparative European Research Conference, London, 25–27 April 2022, 17th Comparative European Research Conference, International Scientific Conference: 103–106.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2022e. “Prawny model ochrony pracy na własny rachunek – wprowadzenie do dyskusji.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 101: 5–19. https://doi.org/10.18778/0208-6069.101.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6069.101.01

Duraj, Tomasz. 2022f. “Protection of the Self-Employed to the Extent of the Right to Rest in the Light of International, EU and Polish Standards.” Comparative European Research Conference, London, 28–30 November 2022, 18th Comparative European Research Conference, International Scientific Conference: 58–61.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2023. “Kilka uwag na temat stosowania pracy na własny rachunek z naruszeniem art. 22 Kodeksu Pracy.” Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 3: 175–188.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.013.17894

Krajewski, Marcin. 2021. “Optymalizacja podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 97: 279–295. https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.16
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.16

Krajewski, Marcin. 2022. “Economically Dependent SSelf-Employment – Is It Time to Single out a New Title to Social Security?” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 101: 223–234. https://doi.org/10.18778/0208-6069.101.17
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6069.101.17

Tyc, Aneta. 2020. “Samozatrudnienie czy praca podporządkowana? Przypadki Włoch i Hiszpanii.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12: 20–28. https://doi.org/10.33226/0032–6186.2020.12.3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.12.3

Tyc, Aneta. 2021. “Collective Labour Rights of Self-Employed Persons on the Example of Spain: Is There any Lesson for Poland?” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 95: 135–142. https://doi.org/10.18778/0208-6069.95.12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6069.95.12

Tyc, Aneta. 2022. “Gig Economy: How to Overcome the Problem of Misclassifying Gig Workers as Self-Employed?” Revue Europénnee du Droit Social 56(3): 27–45. https://doi.org/10.53373/REDS.2022.56.3.0072
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.53373/REDS.2022.56.3.0072

Downloads

Published

2023-12-13

Versions

How to Cite

Duraj, T. (2023). Introduction into the international research project “In search of a legal model of self-employment in Poland. A comparative analysis. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 103, 5–27. https://doi.org/10.18778/0208-6069.103.01

Most read articles by the same author(s)