Protection of the Self-Employed to the Extent of Non-Discrimination and Equal Treatment – An Overview of the Issue

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.101.12

Keywords:

discrimination, principle of equal treatment, self-employment, Equality Act, protection against discrimination

Abstract

The subject of the foregoing study is the analysis of the legal regulation of the protection of the self-employed to the extent of non-discrimination and equal treatment. The author positively assesses the very fact of adopting the Equality Act, which contributed to raising the standards of protection of self-employed people in this area. Unfortunately, however, a number of detailed regulations included in this act raise justified doubts and deserve criticism. Moreover, some provisions of the Equality Act are inconsistent with international agreements binding Poland, and also violate Art. 32 of the Constitution of the Republic of Poland. This leads to an unjustified lowering of the standards of protection against discrimination and unequal treatment of the self-employed in relation to the legal situation in which employees find themselves. A critical analysis of the Equality Act shows the far-reaching inconsistency of the legislator and the inconsistency of the entire system of protection against discrimination. This, in turn, makes this law ineffective, as shown by statistics in which a very small number of cases are brought to court and end up with a positive outcome for the person discriminated against.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barwaśny, Mateusz. 2022. Ochrona osób pracujących na własny rachunek – koncepcja regulacji prawnej. Łódź. PhD dissertation, unpublished.
Google Scholar

Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2019. “Dyskryminacja (nierówne traktowanie) w stosunkach cywilno-prawnych.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1: 6–16.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.1.2

Chobot, Andrzej. 1997. Nowe formy zatrudnienia: kierunki rozwoju i nowelizacji. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.
Google Scholar

Davies, Paul. 1999. Zatrudnienie pracownicze i samozatrudnienie w świetle common law. Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Warszawa, 13–17 września 1999. Warszawa: Scholar.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2007. “Prawna perspektywa pracy na własny rachunek.” In Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje. 19–51. Ed. by Elżbieta Kryńska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2018. “Funkcja ochronna prawa pracy a praca na własny rachunek.” In Ochronna funkcja prawa pracy. Wyzwania współczesnego rynku pracy. 37–56. Ed. by Anna Napiórkowska, Beata Rutkowska, Mikołaj Rylski. Toruń: TNOiK “Dom Organizatora.”
Google Scholar

Duraj, Tomasz. 2020. “Prawo koalicji osób pracujących zarobkowo na własny rachunek po nowelizacji prawa związkowego – szanse i zagrożenia.” Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 27(2): 67–77.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.007.11945

Duraj, Tomasz. 2021. “Ochrona osób samozatrudnionych w świetle przepisów zbiorowego prawa pracy po zmianach – wybrane problemy.” In Zatrudnienie w epoce postindustrialnej. XXII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ed. by Krzysztof Walczak, Barbara Godlewska-Bujok. 63–82. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Florek, Ludwik. 2010. Europejskie prawo pracy. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Florek, Ludwik. Michał Seweryński. 1988. Międzynarodowe prawo pracy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
Google Scholar

Gersdorf, Małgorzata. 2019. “Między ochroną a efektywnością. Systemowe i terminologiczne aspekty objęcia cywilnoprawnych umów o zatrudnienie ustawodawstwem pracy.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1: 2–5.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.1.1

Góral, Zbigniew. Magdalena Kuba. 2017. “Regulacje międzynarodowe, Pkt 1.2.” In Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym. Ed. by Zbigniew Góral. Warszawa: LEX.
Google Scholar

Górski, Marcin. 2015. Roszczenia niematerialne w postępowaniu o dyskryminację. Opinia – ekspertyza, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://ptpa.org.pl/site/assets/files/publikacje/opinie/Opinia_Roza_roszczenianiematerialne_w_postepowanich_o_dyskryminacje.pdf (accessed: 15.04.2022).
Google Scholar

Hajn, Zbigniew. 2003. “Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne.” In Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. 48–99. Ed. by Elżbieta Kryńska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Google Scholar

Jarosz-Żukowska, Sylwia. 2010. “Problem horyzontalnego stosowania norm konstytucyjnych dotyczących wolności i praw jednostki w świetle Konstytucji RP.” In Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. 178–210. Ed. by Mariusz Jabłoński. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Jończyk, Jan. 2000. “O szczególnych formach zatrudnienia i formach ubezpieczeń społecznych.” In Szczególne formy zatrudnienia. 39–52. Ed. by Zdzisław Kubot. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Google Scholar

Kędziora, Karolina. 2017. “Komentarz do art. 13.” In Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz. Ed. by Karolina Kędziora, Krzysztof Śmiszek. Warszawa: LEX.
Google Scholar

Kubot, Zdzisław. 2000. “Szczególne formy zatrudnienia i samozatrudnienia.” In Szczególne formy zatrudnienia. 5–38. Ed. by Zdzisław Kubot. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Google Scholar

Kuźniar, Roman. 2000. Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe. Warszawa: Scholar.
Google Scholar

Masternak-Kubiak, Małgorzata. 2002. “Prawo do równego traktowania.” In Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP. Ed. by Bogusław Banaszak, Artur Preisner. Warszawa: Legalis, C.H. Beck.
Google Scholar

Nowicki, Marek Antoni. 2013. Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Pisarczyk, Łukasz. 2003. Różne formy zatrudnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Sadurski, Wojciech. 1978. “Równość wobec prawa.” Państwo i Prawo 8–9: 53–59.
Google Scholar

Skrzydło, Wiesław. 2013. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: LEX.
Google Scholar

Sobczyk, Arkadiusz. Ed. 2017. Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Świątkowski, Andrzej M. 2006. Karta Praw Społecznych Rady Europy. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Świątkowski, Andrzej M. 2008. Międzynarodowe Prawo Pracy. Tom 1: Międzynarodowe publiczne prawo pracy standardy międzynarodowe. Wolumen 2. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Tyc, Aneta. 2016. Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Walczak, Krzysztof. 2012. “Zakaz dyskryminacji w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie atypowych form zatrudnienia.” Monitor Prawa Pracy 3(12): 119–123.
Google Scholar

Winczorek, Piotr. 2000. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Warszawa: Liber.
Google Scholar

Wróblewska, Iwona. 2020. “Przeciwdziałanie dyskryminacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.” Przegląd Konstytucyjny 4: 76–94.
Google Scholar

Wujczyk, Marcin. 2019. “Ochrona przed dyskryminacją w stosunkach pracy w regulacjach o charakterze uniwersalnym. Pkt 11.3.” In System Prawa Pracy. Tom IX. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne. Ed. by Krzysztof Wojciech Baran. Warszawa: LEX.
Google Scholar

Wujczyk, Marcin. 2020. “Zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji w prawie Unii Europejskiej. Pkt 13.3.” In System Prawa Pracy. Tom 10: Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie. Ed. by Krzysztof W. Baran. Warszawa: LEX.
Google Scholar

The Universal Declaration of Human Rights, adopted on 10 December 1948 in Paris, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (accessed: 15.04.2022).
Google Scholar

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms adopted by the Council of Europe on 4 November 1950, Journal of Laws of 1993, No. 61, item 284.
Google Scholar

The Convention ILO No. 111 of 25 June 1958 on Discrimination in Respect of Employment and Occupation, Journal of Laws of 1961, No. 42, item 218.
Google Scholar

The European Social Charter of the Council of Europe of 18 October 1961, Journal of Laws of 1999, No. 8, item 67.
Google Scholar

The Act of 23 April 1964 – Civil Code, Consolidated text Journal of Laws of 2022, item 1360.
Google Scholar

The Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure, Consolidated text Journal of Laws of 2021, item 1805.
Google Scholar

The Act of 26 June 1974 – Labour Code, Consolidated text Journal of Laws of 2020, item 1320.
Google Scholar

UN International Covenant on Civil and Political Rights of 16 December 1966, Journal of Laws of 1977, No. 38, item 167.
Google Scholar

The United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 19 December 1966, Journal of Laws of 1977, No. 38, item 169.
Google Scholar

Council Directive 86/613/EEC of 11 December 1986 on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in a self-employed capacity, including in agriculture, and on the protection of self-employed women during pregnancy and maternity, OJ L 359, 1986, 56.
Google Scholar

The Act of 23 May 1991 on trade unions, Consolidated Text Journal of Laws of 2019, item 263.
Google Scholar

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483.
Google Scholar

Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, OJ L 180, 2000, 22.
Google Scholar

Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, EC L 303, 02.12.2000, 16.
Google Scholar

The Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000, OJ C 303, 2007, 1.
Google Scholar

The foundation of EU regulations is the Treaty on the Functioning of the European Union, Journal of Laws of 2004, No. 90, item 864/2.
Google Scholar

Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation, OJ L 204, 2006, 23.
Google Scholar

The Act of 11 July 2007 on the Law on the Self-Employed (Law 20/2007, Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo), Boletín Oficial del Estado No. 166 of 12 July 2007.
Google Scholar

Directive 2010/41/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed, OJ L 180, 2010, 1.
Google Scholar

Act of 3 December 2010 on the implementation of certain provisions of the European Union in the field of equal treatment, Consolidated text Journal of Laws of 2020, item 2156.
Google Scholar

Speech of Government Plenipotentiary for Equal Treatment on 28 May 2012, RPO-687085-I/12/ KW/MW, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Do_Pelnomocnika_Rzadu_ds_Rownego_Traktowania_ws_wdrazania_przepisow_UE_w_zakresie_rownego_%20traktowania.pdf (accessed: 15.04.2022).
Google Scholar

The Act of 5 July 2018 amending the Act on Trade Unions and Certain Other Acts, Journal of Laws of 2018, item 1608.
Google Scholar

The Court of Justice of the EU of 8 November 1990, C-177/88, LEX No. 124917.
Google Scholar

Judgment of the Constitutional Tribunal of 9 March 1988, U 7/87, OTK 1988, No. 1, item 1.
Google Scholar

Judgment of the Constitutional Tribunal of 20 October 1998, K 7/98, OTK 1998, No. 6, item 96.
Google Scholar

Judgment of the Constitutional Tribunal of 17 May 1999, P 6/98, OTK 1999, No. 4, item 76.
Google Scholar

Judgment of the Constitutional Tribunal of 11 October 2017, K17/16.
Google Scholar

Judgment of the Supreme Court of 3 April 2008, II PK 286/07, OSNP 2009, No. 15–16, item 202.
Google Scholar

Judgment of the Supreme Court of 7 January 2009, III PK 43/08, LEX No. 584928.
Google Scholar

Judgment of the Supreme Court of 3 December 2009, II PK 148/09, LEX No. 1108511.
Google Scholar

Judgment of the Supreme Court of 10 July 2014, II PK 256/13, LEX No. 1515454.
Google Scholar

Judgment of the Regional Court in Warsaw of 18 November 2015, V Ca 3611/14, LEX No. 2147965.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Duraj, T. (2022). Protection of the Self-Employed to the Extent of Non-Discrimination and Equal Treatment – An Overview of the Issue. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 101, 161–181. https://doi.org/10.18778/0208-6069.101.12

Funding data

Most read articles by the same author(s)