Legal Regulations Related to Odour Nuisance (Current State of the Law and Proposed Changes)

Authors

  • Anna Folgier Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Prawa i Ekonomii, Katedra Prawa Administracyjnego image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.S.2023.07

Keywords:

quality of the air, emissions, pollution, smells, odour nuisance

Abstract

Odour nuisance is a subjective state of discomfort experienced by an individual at the physical and psychical level, caused by the smell of a substance occurring in the air. As emphasized in scholarly literature, odour nuisance is one of the most common cause of complaints submitted to organs of Environmental Protection Inspectorate. Nevertheless, for the time being there is no legal act under Polish law and in the EU legal system that would comprehensively regulate issues related to combatting odour nuisance. The paper attempts at analysing legal acts concerning the discussed issues that have so far been issued by the Ministry of the Environment, as well as the bill of the statute on minimal distance applicable to a planned undertaking within agricultural sector whose operation may involve a risk of odour nuisance, as it stood on 5 May 2021. The paper also indicates statutory regulations that indirectly relate to restrictions on odour nuisance. The dogmatic legal research method was used to carry out the analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bujny, Jędrzej. Maśliński, Mikołaj. 2018. „Zwalczanie uciążliwości zapachowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych”. Finanse Komunalne 1–2: 23–40.
Google Scholar

Bukowski, Zbigniew. Czech, Katarzyna Ewa. Karpus, Karolina. Rakoczy, Bartosz. 2013. Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LexisNexis.
Google Scholar

Fras, Mariusz (Red.). Habdas, Magdalena (Red.). Kaźmierczak, Aneta. Klat-Gorska, Elżbieta. Kozioł, Agata. Kucia, Bartosz. Kuropatwiński, Jarosław. Przyniczka, Bartłomiej. Romanow, Szymon. Szadkowski, Karol. 2021. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. WKP.
Google Scholar

Garlicki, Leszek (Red.). Zubik, Marek (Red.). 2016. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I. Wyd. II. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Haładyj, Anna. 2022. Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów. Komentarz. LEX.
Google Scholar

Jachnik, Eliza. 2017. „Prawne aspekty ochrony zapachowej jakości powietrza”. Przegląd Prawa Rolnego 1: 149–163.
Google Scholar

Korzeniowski, Piotr. 2020. Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska. WKP.
Google Scholar

Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 2020. Bezpieczne odległości od zabudowań dla przedsięwzięć, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Warszawa. https://www.gov.pl/web/klimat/uciazliwosc-zapachowa (dostęp: 2.10.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Powietrza i Klimatu. 2016. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej z dnia 05 września 2016 r. https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/srodowisko/zwozniak_skan-28092016114631.pdf (dostęp: 12.09.2022).
Google Scholar

Rząsa, Grzegorz. 2019. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony przed uciążliwościami odorowymi – wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1: 45–61.
Google Scholar

Wielgosiński, Grzegorz. Roman Zarzycki. 2018. Technologie i procesy ochrony powietrza. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Woźniak, Leszek. 2014. „Regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym (odorom) w wybranych krajach Unii Europejskiej wraz z komentarzem na temat konsekwencji społecznych i ekonomicznych (gospodarczych) ich wprowadzenia”. Opinie i Ekspertyzy. Biuro Analiz Sejmowych: 3–21.
Google Scholar

Zwoździak, Jerzy. Kierownik tematu. 2016. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Środowiska ze środków NFOŚiGW. Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej. (niepublikowane)
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.).
Google Scholar

Rozporządzenie z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r., poz. 81 ze zm.).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169).
Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm).
Google Scholar

Założenia z dnia 22 grudnia 2010 r. do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. https://wentylacja.com.pl/att/article/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-przeciwdzialaniuuciazliwosci-zapachowejpdf-3739.pdf (dostęp: 30.09.2022).
Google Scholar

Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa (wersja z dnia 5 maja 2021 r.). https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-minimalnej-odleglosci-dla-planowanego-przedsiewziecia-sektora-rolnictwa-ktorego-funkcjonowanie-moze-wiazac-sie-z-ryzykiem-powstawania-uciazliwosci-zapachowej2 (dostęp: 30.09.2022).
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 14 marca 2018 r., II OSK 1281/16.
Google Scholar

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r., SA/Kr 407/16, LEX nr 20851700.
Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 września 2020 r., IV SA/Wa 2720/19, LEX nr 3067921.
Google Scholar

Published

2023-12-14 — Updated on 2024-02-26

Versions

How to Cite

Folgier, A. (2024). Legal Regulations Related to Odour Nuisance (Current State of the Law and Proposed Changes). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 81–90. https://doi.org/10.18778/0208-6069.S.2023.07 (Original work published December 14, 2023)