Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia tekstu do procedury recenzyjnej podejmowana jest w ciągu 1 miesiąca.
 • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
 • Przesyłany plik jest w jednym z formatów: OpenOffice, Microsoft Word, RTF, lub WordPerfect
 • Podanie adresów URL odnośników, jeśli są dostępne
 • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów"
 • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji"

Wytyczne dla autorów

 Wskazówki redakcyjne dla Autorów:

 • Imiona i nazwiska piszemy zwykłym drukiem. Zasada ta odnosi się również do inicjałów.
 • Kursywą piszemy wszystkie zwroty obcojęzyczne, a więc i łacińskie, których w tekstach prawniczych nie brakuje. Kursywą piszemy również tytuły wszelkich publikacji (książek, artykułów, itp.).
 • Uwaga na cudzysłów! Używamy w języku polskim cudzysłowu apostrofowego: „...". Jedynie jako cudzysłów drugiego stopnia – tzn. cudzysłów w cudzysłowie: «...».
 • Pamiętać też trzeba, że autor tekstu używa nawiasu okrągłego (...), zaś nawias kwadratowy [...] zarezerwowany jest dla komentatora tekstu.
 • Niedopuszczalne są sytuacje zamykania bezpośrednio po sobie nawiasów: )), czy rozpoczynaniu po zamknięciu nawiasu nowego: )(.
 • Kropka znajduje się zawsze po nawiasie – kończy wypowiedź.
 • Proszę pamiętać o poprawnej afiliacji! Jeśli Autorem jest osoba spoza ośrodka naukowego, to w afilicji może znajdować się wskazanie profesji lub instutucji, z którą Autor jest związany.
 • Każdy tekst musi mieć streszczenie w jęz. polskim (5-7 zdań) i jego odpowiednik w jęz. ang. oraz pięć wyrażeń-kluczy (5 keywords).
 • Nadsyłane teksty powinny mieć objętość nie mniej niż 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 10 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5).
 • Każdy artykuł musi posiadać przypisy i bibliografię sformatowaną zgodnie ze stylem Chicago. 
 • Przypis służy jedynie do wprowadzenia tzw. wtrąceń myślowych (nota bene).

Instrukcja do moderowania bibliografii i przypisów znajduje się na stronie internetowej (The Chicago Manual of Style)

Wzorem mogą być wydane tomy Folii od tomu 77.

Zasady cytowania źródeł prawa, literatury i orzecznictwa

Gdy źródło prawa jest podawane po raz pierwszy należy podać:

art. 10 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.),

art. 15 ustawy z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.)

Gdy ustawa jest cytowana kolejny raz należy podać

art. 10 SwobGospU

art. 15 PrCel

Gdy cytowana jest ustawa bez numeru artykułu zawsze należy podać cały tytuł a nie skrót. Nie zaczyna się zdania od skrótu ustawy.

Powoływanie orzecznictwa w tekście głównym. Nie stosuje się zapisu sygnatur orzeczeń w przypisach. Zawsze zamieszczane są one w tekście głównym. Powołując dane orzeczenie należy zawsze określić jego charakter (uchwała, wyrok, postanowienie).

Przykład:

uchw. SN z 22.7.1994 r. (III CZP 87/94, OSNC 1995, Nr 1, poz. 5)

uchw. SN z 15.2.1978 r. (III CZP 1/78, niepubl.)

Zawsze podajemy skróty:

uchw.
uchw. SN (7)
orz.
post.
wyr.

Jeżeli orzeczenie cytowane jest w całości w nawiasie, to między datą, sygnaturą a publikatorem stosujemy przecinek.

Przykład:

(uchw. SN z 22.7.1994 r., III CZP 87/94, OSNC 1995, Nr 1, poz. 5).

PROCEDURA

Tekst należy przysłać w formie pliku (word) na adres Redakcji. Teksty są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję, a następnie wysyłane do dwóch Recenzentów pochodzących z ośrodków naukowych spoza UŁ. Obowiązuje tryb "double-blind review". Po otrzymaniu pozytywnej recenzji Autorzy zobowiązni są do podpisania umowy. Następnie teksty oddawane są do Wydawnictwa, celem rozpoczęcia procesu redakcyjnego i wydawniczego. Każdy z Autorów otrzymuje ezg. autorski.

 

Polityka prywatności

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.