O czasopiśmie

O czasopiśmie

Czasopismo ZESZYTY WIEJSKIE powstało w 1998 roku jako biuletyn informacyjno-naukowy Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi Uniwersytetu Łódzkiego. Założone z inicjatywy badaczy podejmujących w ramach pracy naukowej problematykę wsi – rural studies.

ZESZYTY WIEJSKIE (ISSN 1506-6541) wydawane są przez Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo znajduje się w aktualnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację w ZESZYTACH WIEJSKICH przysługuje 40 punktów (grudzień 2021).

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach elektronicznych w Internecie: CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus, CEON Biblioteka Nauki.

Pełne teksty artykułów są dostępne w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND na stronie internetowej czasopisma: https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej, na platformie Digital Commons (Elsevier) oraz w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego:  https://repozytorium.uni.lodz.pl

Cele i zakres tematyczny

Czasopismo poświęcone jest szeroko pojętej problematyce wiejskiej (rural studies), w szczególności analizie wszelkich przeszłych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych dotyczących obszarów wiejskich w Polsce, Europie i na świecie.

ZESZYTY WIEJSKIE to czasopismo o charakterze interdyscyplinarnym. Autorzy ZESZYTÓW WIEJSKICH reprezentują dziedziny nauk: humanistycznych, społecznych, rolniczych i inżynieryjno-technicznych; w szczególności takie dyscypliny, jak: nauki o kulturze i religii (w tym etnologia i antropologia kulturowa), historia, archeologia, nauki o sztuce, literaturoznawstwo; nauki socjologiczne, nauki prawne, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo; architektura i urbanistyka.

Kolegium Redakcyjne dokłada wszelkich starań dla zachowania najwyższych standardów etycznych na każdym etapie procedury redakcyjnej. Każdy artykuł podlega procedurze recenzji anonimowej podwójnej (double blind review, proces PrePrint), przez przynajmniej dwóch recenzentów.