O czasopiśmie

ZESZYTY WIEJSKIE powstały w 1998 r. jako czasopismo naukowe Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi Uniwersytetu Łódzkiego. Współcześnie są wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i afiliowane przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku swojego istnienia to czasopismo o charakterze interdyscyplinarnym.

Od prawie ćwierć wieku czasopismo przyczynia się do poznania problematyki wsi, której rola w kształtowaniu tożsamości społeczno-kulturowej wielu społeczeństw jest ogromna. Na łamach ZESZYTÓW WIEJSKICH opublikowało swoje teksty około 500 autorów i autorek. Ukazały się dwie bibliografie zawartości czasopisma: za lata 1998-2010 (w formie książki w 2011 r.) oraz za lata 2011-2014 (w tomie XXI czasopsima). ZESZYTY WIEJSKIE są unikatowym w skali kraju, interdyscyplinarnym rocznikiem naukowym, którego osią problemową jest wieś w całym spektrum zachodzących w niej zjawisk i procesów.

Czasopismo, mieszcząc się w paradygmacie rural studies, umożliwia analizę wszelkich przeszłych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych w kontekście obszarów wiejskich w Polsce, Europie i na świecie. Autorzy i autorki ZESZYTÓW WIEJSKICH reprezentują dziedziny nauk: humanistycznych, społecznych, rolniczych i inżynieryjno-technicznych. Różnorodność perspektyw merytorycznych sprawia, że ZESZYTY WIEJSKIE stanowią otwartą platformę dyskusji o wsi, która nie zamyka się w obrębie jednej dysycypliny.

Układ rzeczowy ZESZYTÓW WIEJSKICH pozwala zamieszczać źródła historyczne i etnograficzne, zastane i wywołane; zapewnia możliwość prowadzenia polemik, śledzenia bieżących publikacji i wydarzeń, które dotyczą problematyki wsi.

Czasopismo znajduje się w aktualnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację w ZESZYTACH WIEJSKICH przysługuje 70 punktów.

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę autora/ autorki istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa) na stronie internetowej czasopisma: https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej oraz w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego:  https://repozytorium.uni.lodz.pl

Zespół Redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby zachować najwyższe standardy etyczne na każdym etapie procedury redakcyjnej. Każdy artykuł podlega procedurze recenzji anonimowej podwójnej (double blind review). Czasopismo stosuje zasady etyki publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics) i jest członkiem COPE od 2020 r.

Zespół Redakcyjny przyjmuje teksty w językach polskim i angielskim. Teksty w innych językach - po konsultacji z Zespołem.