Zeszyty Wiejskie https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej <div style="text-align: justify;"> <p>Czasopismo ZESZYTY WIEJSKIE publikuje artykuły, eseje, recenzje i sprawozdania z konferencji naukowych, których osią jest problematyka wsi (w Polsce, Europie i na świecie) w perspektywie wielu dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, rolniczych i inżynieryjno-technicznych. Interdyscyplinarność ZESZYTÓW WIEJSKICH jest efektem przyjętego i realizowanego przez Zespół Redakcyjny paradygmatu <strong>rural studies</strong>. Różnorodność perspektyw badawczych sprawia, że ZESZYTY WIEJSKIE stanowią otwartą platformę dyskusji o wsi, która nie zamyka się w obrębie jednej dysycypliny.</p> <p>Wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i afiliowane przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.</p> <p>Zespół Redakcyjny przyjmuje teksty w językach polskim i angielskim. Teksty w innych językach - po konsultacji z Zespołem.</p> <p><a href="https://digijournals.uni.lodz.pl/zwiej/">ZESZYTY WIEJSKIE na platfomie Digital Commons (Elsevier)</a></p> </div> pl-PL damian.kasprzyk@uni.lodz.pl (Damian Kasprzyk (redaktor naczelny)) ojs@fimagis.pl (Firma Magis) Tue, 07 Feb 2023 10:04:27 +0100 OJS 3.3.0.12 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Mit Gai: diachronia aspektu kulturowego https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16303 <p>Autor artykułu przekonuje, że archaiczne mity o Matce Ziemi nie umierają w naszej podświadomości, zwłaszcza grecki mit Gai, ktora zrodziła wszystko – aż po Niebo, Ocean i bogow, ulegając przekształceniu w materialistyczny pogląd na świat. Mity te pełne są zarowno podziwu dla życiodajnej mocy Ziemi, jak i lęku przed jej tajemniczymi głębinami, ktore utożsamiano z krolestwem zmarłych. Ziemia zrodziła i pochłonęła swoje dzieci, co zostało ucieleśnione w obrazach bogow, ktorzy umarli i zmartwychwstali; symbolizują wieczne naturalne cykle, a postacie <em>dii minoris </em>były ucieleśnieniem tajemniczej hojności i wrogości Ziemi. Wraz z przejściem od pogaństwa do chrześcijaństwa wszelka materia zaczęła być rozumiana jako tymczasowe stworzenie transcendentnego Boga, zdolne do buntu przeciwko Stworcy pod wpływem diabła. To zdesakralizowało naturę i pobudziło chęć jej podboju i rozwijania pozytywnej wiedzy. Zsekularyzowana kultura Nowego Czasu stworzyła mit o Człowieku – Tytanie, ktory musi uczynić świat lepszym. Mit Gai został zmodyfikowany według mitu prometejskiego, nabywając charakteru idei „przemiany świata” i przekształcając się w utopijne koncepcje i postulaty religii świeckich. W związku z tym w literaturze i sztuce nowoczesności narasta heroizacja „prometeizmu” i funkcjonalna rola obrazu ziemi i przyrody w ogole, ktory zaczyna być postrzegany jako rodzaj względnego kryterium prawdy i jako środowiska człowieka, ktory ją poprawia. Wraz z umacnianiem pozycji utylitarnej myśli naukowej i inżynierskiej oraz rownoległym wyczerpywaniem się zasobow naturalnych, a także globalnymi katastrofami humanitarnymi XX w. mit Człowieka jako Władcy Ziemi się degraduje. Marzenie o odnowieniu świata przerodziło się w patologiczny lęk przed zbuntowaną rzeczywistością i walką z nią wszelkimi sposobami, głownie oszustwem i przemocą. Zamiast oczekiwanego Tytana misje mesjanistyczne coraz częściej realizują ludzie bezwartościowi i niemoralni, czasami nawet chorzy psychicznie, w ktorych zdemoralizowane propagandą „masy zbuntowane” naiwnie widzą ucieleśnienie własnego wyobrażenia o dominacji nad światem, wielkości i powołaniu. Sytuację reprezentuje postać Władimira Putina, zwykłego, niewykształconego i złożonego człowieka, ktory ma obsesję na punkcie terytoriow, ktore zamienia w martwe pustynie. Fragmenty tej mitologii są wykorzystywane w geopolitycznych wojnach informacyjnych: mitologemy takie jak „nieczysty Zachod” są galwanizowane w propagandzie; „duże” i „małe” kłamstwa, falsyfikaty i fake newsy są już postrzegane jako norma, i wszystko to wskazuje na globalny systemowy kryzys kultury.</p> Semen Abramowycz Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16303 Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 +0100 Splatanie a "common sense" w "Zapisie socjologicznym" Zofii Rydet https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16304 <p>Rozważania dotyczą dwu modeli interpretacji, które ukształtowały sposób rozumienia <em>Zapisu socjologicznego </em>Zofii Rydet. Pierwszy z nich nazwany został modelem etnograficzno-archiwistycznym, a drugi estetycznym. Autor ukazuje, jak oparte na nich rozłączne sposoby analizy mają wpływ na różne aspekty znaczenia cyklu fotograficznego Z. Rydet. Ten rodzaj teoretycznego rozdzielenia odpowiada pojęciu <em>common sense</em>, podczas gdy dynamiczny wzorzec <em>Zapisu... </em>został przedstawiony w ramach kategorii „splatania” Tima Ingolda. Głównymi cechami splatania obecnymi w dziele Z. Rydet są szczegóły i przedmioty składające się na fotograficzną kompozycję oraz związany z nią nielinearny układ narracyjny. Proponowany sposób analizy prowadzi do odczytania cyklu <em>Zapisu… </em>jako metafory. Cechą tej obrazowej konstrukcji jest proces wymiany znaczonego i znaczącego opisany przez C. Levi-Straussa jako cecha świadomości mitologicznej. Zdaniem autora tak przedstawione współdziałanie cech estetycznych i tematycznych pozwala widzieć w <em>Zapisie… </em>hybrydę w rozumieniu B. Latoura, a z tego powodu także wyzwanie dla interpretacji. Dzięki tym cechom dzieło Z. Rydet może aktualizować swoje znaczenie w obecnych warunkach kultury i odzwierciedla współczesne doświadczenie odbiorców.</p> Mariusz Gołąb Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16304 Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 +0100 Rodzinna wieś – nostalgiczne źródło malarskich inspiracji Mariana Kępińskiego https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16305 <p>Artykuł jest próbą omówienia zjawiska nostalgii w malarstwie profesora Mariana Kępińskiego, uznanego twórcy i pedagoga łódzkiej ASP im. Władysława Strzemińskiego, przejawiającej się w portretowaniu natury, pejzażu i ludzi związanych z rodzinną wsią artysty. Okazją do podjęcia rozważań jest niedawna rocznica pięćdziesięciolecia pracy twórczej. Ich cel stanowi ukazanie, w jaki sposób artysta, posługując się symboliką związaną ze światem natury, portretuje mityczną pamięć przestrzeni swego dzieciństwa i młodości – rodzinnej wsi Kamionka.</p> Marcin Kępiński Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16305 Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 +0100 Ile wiemy o mieszkankach wsi? Krytyczny przegląd stanu badań nad kobietami wiejskimi w Polsce https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16306 <p>Niniejszy artykuł omawia stan polskich badań nad kobietami wiejskimi z okresu od 1990 r. do dziś. Przedstawiono tu nie tylko tematykę publikowanych opracowań, ale także zwrócono uwagę na trendy metodologiczne w naukowych eksploracjach zagadnienia. Głównym celem pracy jest dostrzeżenie niedostatków i luk w literaturze przedmiotu oraz zaprezentowanie możliwych perspektyw i narzędzi badawczych, których wprowadzenie umożliwi dokładniejsze zbadanie zagadnienia codzienności kobiet ze wsi.</p> Katarzyna Olejarczyk Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16306 Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 +0100 Metoda etnogeograficzna w ukazywaniu zróżnicowania kulturowego w mikroskali. Przykład pożywienia wigilijnego na Śląsku Cieszyńskim https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16307 <p>Celem artykułu jest pierwsza próba przybliżenia możliwości wykorzystania metody etnogeograficznej do ukazywania zróżnicowania kulturowego w mikroskali (przykład Śląska Cieszyńskiego). W tekście przybliżono m.in. specyfikę metody etnogeograficznej, stan dotychczasowych badań Polskiego Atlasu Etnograficznego nad pożywieniem ludowym (w tym wigilijnym), ogólny kontekst świętowania wigilii Bożego Narodzenia na Śląsku Cieszyńskim. Szerzej skupiono się jednak na próbie przedstawienia zróżnicowania kulturowego kilkunastu wsi Śląska Cieszyńskiego na początku XXI w. na dziewięciu mapach etnogeograficznych, po raz pierwszy opracowanych w mikroskali (regionalnej). Autorka stawia jednocześnie następujące pytania: 1) Czy potrawy wigilijne podawane w badanych wsiach na początku XXI w. zachowują specyfikę kulturową Śląska Cieszyńskiego?; 2) Czy omawiane wsie są jednorodne pod względem kulturowym, czy może wyróżniają się na tle pozostałych?; 3) Czy za pomocą metody etnogeograficznej można ukazać zróżnicowanie kulturowe na mniej rozległych obszarach?</p> Kamilla Księżnik Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16307 Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 +0100 Działalność Jana Plewińskiego w ruchu ludowym w okresie II Rzeczypospolitej i w konspiracji antyhitlerowskiej https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16309 <p>Jana Plewińskiego (1898–1970) zaliczyć można do grona najwybitniejszych w&nbsp;dziejach najnowszych działaczy ludowych ziemi sieradzkiej. Obecnie jednak jest raczej mało znany, jakby zapomniany. Od&nbsp;1919 r.&nbsp;działał w&nbsp;ruchu ludowym w&nbsp;kole młodzieży swojej rodzinnej wsi Strzałki (gmina Majaczewice). Od&nbsp;1923 r.&nbsp;związał się z&nbsp;PSL „Wyzwolenie”, a&nbsp;od&nbsp;1931 r.&nbsp;działał w&nbsp;Stronnictwie Ludowym (SL), w&nbsp;którym wtedy skupili się członkowie trzech dotąd samodzielnie funkcjonujących ugrupowań chłopskich. Najsilniejszą pozycję Plewiński wypracował sobie w&nbsp;latach 30. XX&nbsp;w., zarówno w&nbsp;SL jak i&nbsp;ZMW RP „Wici”. Od&nbsp;1934 r.&nbsp;wchodził w&nbsp;skład Zarządu Powiatowego SL, w&nbsp;rok później objął funkcję sekretarza powiatowego i&nbsp;piastował ją do wybuchu II wojny światowej. W&nbsp;1936 r.&nbsp;wybrany został do Zarządu Wojewódzkiego SL w&nbsp;Łodzi. W&nbsp;latach&nbsp;1935–1936&nbsp;stał na czele powiatowych struktur ZMW RP „Wici”. W&nbsp;latach&nbsp;1936–1938&nbsp;był członkiem Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji. Był związany ze środowiskiem młodych, radykalnych działaczy ludowych, którzy skupili się wokół wydawanego wpierw w&nbsp;Poznaniu, a&nbsp;następnie w&nbsp;Łodzi czasopisma „Chłopskie Życie Gospodarcze”. Był cenionym prelegentem i&nbsp;często występował na różnych zgromadzeniach publicznych organizowanych przez sieradzki ruch ludowy. Współorganizował wielki strajk chłopski w&nbsp;1937 r.&nbsp;Za swą działalność przeciw władzy sanacyjnej był w&nbsp;okresie Drugiej Rzeczypospolitej kilkakrotnie więziony. Na początku okupacji hitlerowskiej (listopad–grudzień 1939) znalazł się w&nbsp;sieradzkim więzieniu (w&nbsp;ramach antypolskich represji okupanta). Po ucieczce z&nbsp;więzienia włączył się aktywnie w&nbsp;tworzenie struktur konspiracji ludowej. Należał do kierownictwa lokalnego tej konspiracji (wchodził w&nbsp;skład „trójki” a&nbsp;następnie „piątki” powiatowej SL „Roch”, w&nbsp;latach&nbsp;1944–1945&nbsp;–&nbsp;po aresztowaniu Adama Banacha stanął na czele konspiracji ludowej powiatu sieradzkiego). Był także żołnierzem „Chłostry”, a&nbsp;od&nbsp;1941 r.&nbsp;Batalionów Chłopskich. Jego działalność w&nbsp;latach&nbsp;1945–1972&nbsp;w&nbsp;ruchu ludowym (w&nbsp;SL, PSL, ZSL) szerzej opisuję w&nbsp;szkicu biograficznym zamieszczonym w&nbsp;numerze 37 (2021) „Rocznika Historycznego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” w&nbsp;Warszawie.</p> Leszek Olejnik Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16309 Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 +0100 Działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie (występującego pod nazwą Związek Przyjaciół Wsi Polskiej) w okresie prezesury Stanisława Mikołajczyka (1947–1966) https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16310 <p>Artykuł dotyczy działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego, które ze względu na przepisy prawa amerykańskiego i&nbsp;kanadyjskiego nie mogło działać pod swoją nazwą. Funkcjonowało tam jako Związek Przyjaciół Wsi Polskiej. Organizacja ta kierowana przez grono polonijnych działaczy ludowych (Stanisław Mermel, Józef Migała, Bolesław Krakowski, Bolesław Biłogan, Tadeusz Paul, Feliks Rembiałkowski), przy wsparciu prezesa PSL Stanisława Mikołajczyka zdołała zorganizować kilkanaście kół PSL/Związku Przyjaciół Wsi Polskiej skupiających kilkuset członków i&nbsp;członkiń. Większość kół PSL/ZPWP działało w&nbsp;Chicago i&nbsp;okolicy. Udało się zorganizować koła PSL na wschodnim wybrzeżu i&nbsp;w&nbsp;kilku stanach środkowych. Koła PSL/ZPWP były oparciem politycznym dla przebywającego na stałe w&nbsp;Ameryce prezesa PSL S.&nbsp;Mikołajczyka. Poprzez swoich członków, którzy zdołali uzyskać dość wysoki status materialny, koła zorganizowały świetlice, domy ludowe oraz zespoły ludowe muzyczne i&nbsp;chóralne, co pozwoliło im zaistnieć w&nbsp;środowisku polonijnym. Koła wspierały linię polityczną S.&nbsp;Mikołajczyka, szczególnie w&nbsp;okresie licznych kryzysów wewnętrznych oraz w&nbsp;czasie ataków przeciwników na to ugrupowanie polityczne, które było spychane na margines emigracyjnej sceny politycznej. Na krótko pojawiło się też koło PSL/ZPWP na terenie Kanady. W&nbsp;artykule opisano działalność tej organizacji w&nbsp;okresie kierowania Naczelnym Komitetem Wykonawczym PSL przez S.&nbsp;Mikołajczyka. Organizacja ta przetrwała na terenie amerykańskim do końca lat 80. XX w. Poprzez zespół amerykański PSL/ZPWP dość wyraźnie oddziaływała na całe emigracyjne Stronnictwo.</p> Romuald Turkowski Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16310 Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 +0100 Nieszczęście przemienione nad brzegiem Neru https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16311 Paulo Faria Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16311 Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 +0100 Archeologia widzenia i wiedzy (rekonesans). Refleksje na marginesie Oczu urocznych z „trylogii ludowej” Piotra Szulkina https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16312 <p>Tematem eseju jest przypomnienie potrzeby powrotu do refleksji na temat terminów z pogranicza archeologii kultury, takich jak m.in. „ludowość” w kontekście percepcji wizualnej jako „archeologii” nie tylko widzenia, ale i wiedzy. Prezentowany tekst nie jest więc interpretacją konkretnego dzieła czy twórczości jednego autora. Niemniej ważnym dla tych rozmyślań okazał się film <em>Oczy uroczne </em>z 1976 r. Piotra Szulkina (1950–2018), w którym reżyser inspirował się tekstem Jana Kasprowicza (1860–1926) z cyklu <em>Bajki, klechdy i ba</em><em>ś</em><em>nie </em>(1922). Celem jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy obrazy, w tym filmowe, przedstawiają jedynie poznawalne zmysłowo wyobrażenia na temat rzeczywistości (a więc poniekąd też kultury ludowej)? Czy naszą wiedzę na ten temat? Metodologia: narzędzia z zakresu antropologii kultury, semiotyka, psychologia percepcji.</p> Iwona Grodź Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16312 Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 +0100 Etnolog u geografów. Sprawozdanie z seminarium naukowego: „Wieś [od]nowa Innowacyjne kierunki badań obszarów wiejskich w okresie globalnych wyzwań” (Smardzewice, 21–22 października 2021 roku) https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16313 Damian Kasprzyk Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/16313 Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 +0100