Procedura recenzyjna

W trosce o dbałość poziomu naukowego i edytorskiego czasopisma Redakcja czasopisma ZESZYTY WIEJSKIE przykłada dużą wagę do rzetelnej i transparentnej procedury recenzyjnej tekstów złożonych do opublikowania na jego łamach.

Czasopismo przyjęło i stosuje zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej – Committee on Publication Ethics (COPE) Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Publishers oraz standardami przedstawionymi w opracowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

Zasady recenzowania artykułów naukowych zgłaszanych do czasopisma ZESZYTY WIEJSKIE:

 1. Kolegium Redakcyjne wysyła wstępnie zaakceptowany artykuł, po usunięciu danych identyfikacyjnych Autora/Autorów, do recenzji.
 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów. Recenzenci powoływani są przez Kolegium Redakcyjne na podstawie ich aktualnie prowadzonych dyscyplin i pól badawczych.
 3. Artykuły recenzowane są w ramach w modelu, w którym Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Przestrzegana jest zasada niewystępowania konfliktu interesu pomiędzy Autorem i Recenzentami. Recenzentem nie może być osoba pozostająca z autorem w relacji podległości zawodowej oraz taka, która w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji była bezpośrednim współpracownikiem naukowym Autora. Recenzentem nie może być także osoba pozostająca z Autorem w bezpośredniej relacji osobistej (patrz zakładka Etyka wydawnicza i dobre praktyki).
 4. W przypadku publikacji, której Autor jest spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska oraz państwo pochodzenia autora publikacji.
 5. Recenzje wykonywane są na formularzu recenzji, dostępnym w formie elektronicznej (zakładka Arkusz recenzyjny). Recenzenci przekazują wypełnione i odręcznie podpisane formularze recenzji do redakcji drogą elektroniczną (PDF), pocztą lub bezpośrednio do siedziby Redakcji.
 6. Recenzja artykułu ma formę pisemną i zawiera jednoznacznie sformułowany wniosek o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu. Stosuje się następujące stwierdzenia: praca może być opublikowana w obecnej formie / po dokonaniu niewielkich zmian / po dokonaniu znaczących zmian; praca nie nadaje się do druku.
 7. Recenzenci komunikują się wyłącznie z redaktorem naczelnym i Kolegium Redakcyjnym, nie wolno im wyjawiać żadnych danych odnoszących się do recenzji, zaś Redakcja na zasadzie wyłączności prowadzi kontakty pomiędzy Recenzentami i Autorami tekstów.
 8. Procedura peer review rozumiana jest jako kontakt i doradzanie w zakresie konkretnego, nadesłanego tekstu, zachodzące pomiędzy Autorem i Recenzentami – ekspertami dla pól badawczych, których dotyczy nadesłany tekst.
 9. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny Recenzent.
 10. Uwagi recenzentów są przekazywane Autorowi recenzowanego artykułu. W wyznaczonym terminie ma on obowiązek uwzględnić zalecenia i w odpowiedni sposób poprawić tekst.
 11. Po usunięciu przez Autora ewentualnych niedoskonałości wskazanych przez Recenzentów i Kolegium Redakcyjne, Kolegium podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu tekstu, o czym powiadamia Autora, a następnie poddaje weryfikacji językowej i edytorskiej.
 12. W przypadku tekstu nie podlegającego opatrzeniu identyfikatorem obiektu cyfrowego – DOI, takiego jak recenzja, sprawozdanie z konferencji (wydarzenia) naukowej lub wspomnienie pośmiertne, po wykonaniu recenzji wewnątrzredakcyjnej i akceptacji tekstu do publikacji przez Kolegium Redakcyjne – zostaje on poddany weryfikacji językowej i edytorskiej, dokonywanej przez redakcję w porozumieniu z Autorem tekstu.
 13. Nazwiska Recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane przed zakończeniem procedury recenzyjnej. Do publicznej wiadomości podaje się zbiorczą listę Recenzentów współpracujących przy tworzeniu danego tomu, po wyrażeniu przez nich zgody. Zbiorcza lista Recenzentów publikacji jest udostępniona na stronie internetowej czasopisma oraz w wydrukowanym tomie.
 14. Recenzje nie są publikowane, ich papierowe kopie przechowywane są bezterminowo w archiwum redakcji.