Zgłoś tekst

Kolegium Redakcyjne ZESZYTÓW WIEJSKICH zaprasza do składania tekstów.

Teksty należy przesłać na adres poczty elektronicznej Redakcji zeszyty.wiejskie@uni.lodz.pl

Teksty w języku polskim i języku angielskim przyjmujemy cały rok. W innych językach - po konsultacji z Zespołem Redakcyjnym.

Kolegium Redakcyjne dokłada wszelkich starań dla zachowania najwyższych standardów etycznych na każdym etapie procedury redakcyjnej. Każdy artykuł podlega procedurze recenzji anonimowej podwójnej (double-blind review), przez przynajmniej dwóch recenzentów.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria:

 1. Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
 2. W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej, przedstawionej w zakładce Dla Autorów.

Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych po wstępnej kwalifikacji, zostaną odesłane do Autorów.

Wycofanie tekstu

Kolegium Redakcyjne ma prawo wycofania zgłoszonego tekstu, jeżeli:

 • jest niezgodny z profilem czasopisma
 • narusza prawa autorskie osób trzecich bądź stanowi plagiat
 • reprezentuje niedostateczny poziom merytoryczny, są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne)
 • był wcześniej w całości bądź w znacznej części publikowany bez odpowiedniego odniesienia, zgód bądź uzasadnienia (m.in. w przypadku wielokrotnego powielania tożsamego tekstu)
 • prezentuje treści nieetyczne
 • Autor zignorował wskazania Recenzentów

Procedura redakcyjna

W trosce o dbałość poziomu naukowego i edytorskiego czasopisma Redakcja czasopisma ZESZYTY WIEJSKIE przykłada dużą wagę do rzetelnej i transparentnej procedury recenzyjnej tekstów złożonych do opublikowania na jego łamach.

Czasopismo przyjęło i stosuje zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej – Committee on Publication Ethics (COPE) Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Publishers oraz standardami przedstawionymi w opracowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

W czasopiśmie ZESZYTY WIEJSKIE obowiązuje następująca procedura pracy nad przesłanymi utworami:

 1. W czasopiśmie publikowane są materiały w językach: polskim i angielskim.
 2. Kolegium Redakcyjne przyjmuje materiały w ciągu całego roku.
 3. Przyjmowane są teksty w formie pliku (Word) przesłane na adres Redakcji (mail: zeszyty.wiejskie@uni.lodz.pl).
 4. Kolegium Redakcyjne dokonuje wstępnej oceny tekstów pod względem formalnym i kwalifikuje je do dalszej procedury.
 5. Autorzy są informowani o wstępnej akceptacji i przekazaniu artykułu do recenzji lub rezygnacji z tekstu.
 6. Zakwalifikowane teksty, po usunięciu danych identyfikujących Autorów, są wysyłane do dwóch niezależnych Recenzentów pochodzących z ośrodków naukowych innych niż afiliacja Autora. Obowiązuje tryb double blind review. Recenzenci są powoływani na podstawie ich aktualnie prowadzonych dyscyplin i pól badawczych.
 7. Po otrzymaniu recenzji Komitet Redakcyjny kwalifikuje teksty do dalszej procedury. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent.
 8. Zakwalifikowane teksty wraz z uwagami Recenzentów i Redaktorów wysyłane są do Autora/Autorów.
 9. Autorzy dokonują ostatecznej redakcji tekstów w wyznaczonym terminie. Mają obowiązek uwzględnić zalecenia i w odpowiedni sposób poprawić tekst.
 10. Po usunięciu przez Autora ewentualnych niedoskonałości wskazanych przez Recenzentów i Kolegium Redakcyjne, Kolegium podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu tekstu, o czym powiadamia Autora/Autorów.
 11. Redaktorzy poddają teksty weryfikacji językowej i edytorskiej.
 12. W przypadku tekstu niepodlegającego opatrzeniu identyfikatorem obiektu cyfrowego – DOI, takiego jak recenzja, sprawozdanie z konferencji (wydarzenia) naukowej lub wspomnienie pośmiertne, po wykonaniu recenzji wewnątrzredakcyjnej i akceptacji tekstu do publikacji przez Kolegium Redakcyjne zostaje on poddany weryfikacji językowej i edytorskiej, dokonywanej przez Redakcję w porozumieniu z Autorem.
 13. Artykuł przyjęty do druku, po ewentualnych zmianach i adiustacji oraz obróbce graficznej (składzie), przedstawiany jest Autorowi/Autorom w celu wykonania korekty autorskiej i ostatecznego zaakceptowania tekstu.
 14. Autorzy zobowiązani są do podpisania umowy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Tom ZESZYTÓW WIEJSKICH przesyłany jest do WUŁ w celu publikacji.
 16. Każdy z Autorów otrzymuje egzemplarz autorski.