Instrukcja redakcyjna

Kolegium Redakcyjne prosi autorów i autorki o zastosowanie się do poniższych zasad edytorskich. Zespoł przyjmuje wyłącznie teksty starannie przygotowane pod względem językowym i edytorskim. W przypadku dostarczenia tekstu, który nie spełnia standardów językowych lub opisanych poniżej zasad edytorskich, Kolegium Redakcyjne ma prawo odrzuć tekst przed procesem recenzji lub zwrócić się do autora/autorki z prośbą o korektę.

 ZASADY OGÓLNE

 1. Objętość artykułu, artykułu recenzyjnego: do 40 tys. znaków ze spacjami (bez bibliografii i streszczeń)
 2. Objętość recenzji, informacji naukowych: do 20 tys. znaków ze spacjami (łącznie z bibliografią)
 3. Układ artykułu i artykułu recenzyjnego: afiliacja Autora - tytuł w języku polskim i angielskim - streszczenie w języku polskim i angielskim - słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (od 3 do 7) - tekst główny (z przypisami dolnymi) - bibliografia
 4. Układ recenzji, informacji naukowych: afiliacja Autora - tytuł w języku polskim i angielskim - tekst główny
 5. Afiliacja autora/autorki: imię i nazwisko - afiliacja (nazwa instytucji, np. uczelni, wydziału, katedry) - numer ORCID - adres e-mail

FORMATOWANIE TEKSTU

 1. Czcionka: Times New Roman 12
 2. Interlinia: 1,5 wiersza
 3. Wyrównanie: tekst wyjustowany
 4. Marginesy: 2,5 cm (lewy, prawy, górny, dolny)
 5. Wcięcia akapitowe: 1,25 cm (tabulatorem; prosimy nie robić wcięć spacjami)
 6. Numeracja stron: na dole z prawej strony
 7. Tytuł i śródtytuły: pogrubienie (Ctrl+B)
 8. Cytaty: do 40 wyrazów - w tekście (ujęte w cudzysłów), powyżej 40 wyrazów - w osobnym akapicie (rozmiar czcionki: 11; bez cudzysłowu)
 9. Pisownia imion, nazwisk i innych wyrażeń określających osoby:
 • Stosujemy oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku osób wzmiankowanych, ewentualnie stosujemy transkrypcję z formą transliterowaną, w mianowniku, w nawiasie np. Szewczenko (Ševcenko). Powyższe nie dotyczy osób uznanych za powszechnie znane (np. Cyceron, Szekspir, Waszyngton, Wolter itd.), panujących i świętych. W przypadku spolonizowanych cudzoziemców można stosować formę polską.
 • W nazwiskach dwuczłonowych nie używamy spacji przed i po dywizie, np. Lewicka-Król.
 • Imiona osób po raz pierwszy wzmiankowanych w tekście lub narracyjnym fragmencie przypisu powinny być przytoczone w pełnym brzmieniu. W innych przypadkach podaje się inicjał imienia i nazwisko. W opisach bibliograficznych i archiwalnych zawsze należy uwzględniać jedynie inicjały imion i nazwisko.
 • Osoby wymieniane w recenzjach powinny występować bez stopni oraz tytułów naukowych i zawodowych. Zasada ta nie obowiązuje w nekrologach oraz tekstach pro memoriam w odniesieniu do zmarłych.
 • W recenzjach słowo „Autor” piszemy wielką literą, o ile odnosi się do autora recenzowanej pracy.
 • W nekrologach oraz tekstach pro memoriam zaimki osobowe określające zmarłych piszemy wielką literą.

  10. Pisownia skrótów, liczebników, dat i innych określeń czasu:
 • W tekstach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: itd., m.in., etc. oraz na ogół: r., w.
 • Daty w tekście:

       – pełna data: 27 I 1925 r.
       – miesiąc słownie: w marcu 1910 r., 25 marca
       – określenia „rok” i „wiek” przed - bez zastosowania skrótu, np.: w roku 1916, w wieku XVI
       – określenia „rok” i „wiek” po - z zastosowaniem skrótu, np.: w 1821 r., w XVIII w.
       – dekady: w latach 60. XIX w., na przełomie lat 20. i 30. XX w.
       – przy różnych stylach (kalendarzach): 10/20 V 1589 r., ale 27 II/11 III 1896 r.
       – okresy od do: np. 1–10 V 1900 r., 1 V–10 VI 1900 r.
       – w datach wtrąconych w nawiasie: (1 V 1826)

 • Liczebniki:

       – zapis cyfrowy z oddzielaniem spacją rzędów wielkości: 1234, 11 456, 234 567
       – zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: tys., mln, mld, np. 2 tys., 5 mln, 10 mld

11. Warstwa ilustracyjna

 • Tabele:

Należy sporządzić w programie Word lub Excel i dostarczyć w edytowalnej wersji, opatrzone numerem i tytułem. Pod tabelą należy podać jej źródło i/lub uwagi.

 • Rysunki, schematy, wykresy:

Należy wykonać w programach Excel, Corel (otwarty) i dostarczyć w wersji edytowalnej. Dodatkowo mogą być przekazane w postaci plików jpg. Obiekty należy opisać jednolitym fontem o tej samej wielkości. Rysunki, schematy i wykresy należy opatrzyć numerem i tytułem oraz źródłem.

 • Ilustracje:

Ilustracje należy dostarczyć jako osobne pliki dołączone do tekstu artykułu.
Ilustracje należy dostarczyć w postaci plików TIFF lub JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 1000x1000 pikseli, w systemie RGB, bez kompresji. W tekście należy zaznaczyć miejsce lokalizacji ilustracji – opatrzyć je numerem, tytułem oraz źródłem.

FORMATOWANIE PRZYPISÓW

 1. Przypisy rzeczowe, słownikowe i bibliograficzne należy skonstruować według systemu oxfordzkiego (przypisy dolne z automatycznymi odnośnikami cyfrowymi)
 2. Czcionka: Times New Roman 10
 3. Interlinia: 1,0 wiersza
 4. Wyrównanie: tekst wyjustowany
 5. Należy stosować określenia w języku polskim: tamże, dz. cyt., tenże, taż, i in.
 6. Przytaczana praca po raz pierwszy w przypisie powinna zawierać następujące elementy: inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania, zakres stron (D. Mask, Adresy. Co mówią nam o tożsamości, statusie i władzy, Kraków 2022, s. 76–90).
 7. Przy ponownym odwołaniu się do tej samej pracy należy zastosować opis skrócony. Przy powoływaniu się w całym tekście tylko na jedną pracę danego autora nie należy w skróconym opisie bibliograficznym powtarzać tytułu pracy oraz miejsca i roku wydania; zamiast tego prosimy zastosować formułę „dz. cyt.” (D. Mask, dz. cyt., s. 137.).
 8. Przy powoływaniu się na wiele prac danego autora – należy w skróconym zapisie bibliograficznym powtórzyć początek tytułu określonej pracy (D. Mask, Adresy…, s. 137.).
 9. Jeżeli pracę przygotowało więcej niż trzech autorów, w opisie bibliograficznym należy podać dane pierwszego z nich z dodatkiem skrótu: „i in.”
 10. Wzór sporządzania przypisów bibliograficznych:
 • monografia:
  T. Hołówka, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa 1986, s. 14–15.
 • rozdział w monografii wieloautorskiej:
  T. Szlendak, Zaufanie, [w:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. M. Boguni-Borkowska, Kraków 2015, s. 332–333.
 • artykuł w czasopiśmie:
  J. Sadowska, Współczesna sztuka ludowa i jej twórcy w ocenie mieszkańców wsi, „Zeszyty Wiejskie” 2009, t. 14, s. 50.
 • artykuł w gazecie (dzienniku):
  A. Krzyżanowski, Jakiej pożyczki stabilizacyjnej nam potrzeba, „Czas”, 29 XII 1926, nr 297, s. 1.
  lub
  (r), Tania kuchnia „Pesachowa”, „Nowy Kurier Łódzki”, 23 III 1915, nr 81, s. 2–3.
 • artykuł online:
  K.P. Woźniak, O wiejskich cmentarzach luterańskich [dostęp: 2 kwietnia 2020]. Dostępny w internecie:
  http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/rp_owiejskich_cm_luteranskich.php?mn=publicystyka.
 • źródło drukowane:
  Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918, nr 1, poz. 1, Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskim.
  lub
  Sprawozdanie stenograficzne 255 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dn. 18 X 1921 r., łam 11.
  lub
  K. Świtalski, Diariusz 1919–1935, do druku przygotowali A. Garlicki i R. Świętek, Warszawa 1992, s. 697.
 • źródło archiwalne:
  Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, t. 1215, k. 8–9, Pismo Ministerstwa Skarbu z dn. 23 II 1931 r.
  lub
  Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, t. 2391, bp., Notatka policmajstra miasta Łodzi z dn. 11 XII 1897 r.
  lub
  AAN, Ambasada RP w Londynie, t. 641, k. 136–140, Kopia tajnego pisma posła polskiego w Londynie do MSZ nr P.819 z dn. 19 V 1926 r.
 • źródło rękopiśmienne:
  Biblioteka PAN. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 16191/II, k. 1422, A. Raczyński, Dziennik 1917–1935, t. 6.

FORMATOWANIE BIBLIOGRAFII

 1. Czcionka: Times New Roman 12
 2. Interlinia: 1,0 wiersza
 3. Wyrównanie: tekst wyjustowany
 4. Układ bibliografii: alfabetyczny z podziałem na sekcje: źródła archiwalne i rękopiśmienne, źródła drukowane, literatura, źródła internetowe
 5. W przypadku cytowania kilku prac jednego autora należy zachować alfabetyczny układ tytułów

WZÓR BIBLIOGRAFII

Źródła archiwalne
Archiwum Akt Nowych
          Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Wydział Majątków Państwowych
          Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Archiwum Państwowe w Łodzi
          Akta miasta Łodzi
          Urząd Gubernialny Kaliski do spraw Włościańskich

Źródła drukowane
Dembowski L., Moje wspomnienia, t. I, Petersburg 1898.
Świtalski K., Diariusz 1919–1935, do druku przygotowali A. Garlicki i R. Świętek, Warszawa 1992.

Literatura
Hołówka T., Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa 1986.
Mask D., Adresy. Co mówią nam o tożsamości, statusie i władzy, Kraków 2022.
Sadowska J., Współczesna sztuka ludowa i jej twórcy w ocenie mieszkańców wsi, „Zeszyty Wiejskie” 2009, t. 14.
Szlendak T., Zaufanie, [w:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. M. Boguni-Borkowska, Kraków 2015.

Źródła internetowe
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, https://nikidw.edu.pl/o-nas/
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, https://www.muzeumtomaszow.pl/o-muzeum/historia-muzeum.
Woźniak K.P., O wiejskich cmentarzach luterańskich,http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/rp_owiejskich_cm_luteranskich.php?mn=publicystyka.