Instrukcja redakcyjna

Redakcja ZESZYTÓW WIEJSKICH zwraca się z prośbą o przygotowywanie wszystkich nadsyłanych materiałów zgodnie z zasadami przedstawionymi w Instrukcji redakcyjnej (PDF)

Kolegium Redakcyjne prosi Autorów o stosowanie się do poniższych zasad edytorskich:

 ZASADY OGÓLNE

 1. Objętość tekstu
 • Objętość artykułu, artykułu recenzyjnego – do 40 tys. znaków ze spacjami (bez bibliografii i streszczeń)
 • Objętość recenzji, informacji naukowych – do 20 tys. znaków ze spacjami (łącznie z bibliografią)
 1. Układ tekstu artykułu i artykułu recenzyjnego: afiliacja Autora – tytuł w języku polskim i angielskim – tekst zasadniczy (z przypisami dolnymi) – bibliografia – streszczenie w języku polskim i angielskim – słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (od 3 do 5)
 2. Układ tekstu recenzji, informacji naukowych: afiliacja Autora – tytuł w języku polskim i angielskim – tekst
 3. Afiliacja Autora: imię i nazwisko – afiliacja – numer ORCID – adres e-mail

FORMATOWANIE TEKSTU

 1. Czcionka: Times New Roman 12
 2. Interlinia: 1,5 wiersza
 3. Wyrównanie: tekst wyjustowany
 4. Marginesy: 2,5 cm (lewy, prawy, górny, dolny)
 5. Wcięcia akapitowe: 1,25 cm (należy wykonać przez funkcję pierwszy wiersz w oknie akapitowym lub ew. tabulatorem – prosimy nie robić wcięć spacjami)
 6. Numeracja stron: na dole z prawej strony
 7. Tytuł i śródtytuły: pogrubienie (Ctrl+B)
 8. Cytaty: w tekście, ujęte w cudzysłów tzw. polski („wyraz” – prosimy nie stosować kursywy)
 9. Pisownia imion, nazwisk i innych wyrażeń określających osoby:
 • Stosujemy oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku osób wzmiankowanych, ewentualnie stosujemy transkrypcję z formą transliterowaną, w mianowniku, w nawiasie np. Szewczenko (Ševcenko). Powyższe nie dotyczy osób uznanych za powszechnie znane (np. Cyceron, Szekspir, Waszyngton, Wolter itd.), panujących i świętych. W przypadku spolonizowanych cudzoziemców można stosować formę polską.
 • W nazwiskach dwuczłonowych nie używamy spacji przed i po dywizie, np. Lewicka-Król.
 • Imiona osób po raz pierwszy wzmiankowanych w tekście lub narracyjnym fragmencie przypisu powinny być przytoczone w pełnym brzmieniu. W innych przypadkach podaje się inicjał imienia i nazwisko. W opisach bibliograficznych i archiwalnych zawsze należy uwzględniać jedynie inicjały imion i nazwisko.
 • Osoby wymieniane w recenzjach powinny występować bez stopni oraz tytułów naukowych i zawodowych. Zasada ta nie obowiązuje w nekrologach oraz tekstach pro memoriam w odniesieniu do zmarłych.
 • W recenzjach słowo „Autor” piszemy wielką literą, o ile odnosi się do autora recenzowanej pracy.
 • W nekrologach oraz tekstach pro memoriam zaimki osobowe określające zmarłych piszemy wielką literą.
 1. Skróty, daty i inne określenia czasu, liczebniki
 • W tekstach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: itd., m.in., etc. i inne, a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek)
 • Daty w tekście:

– pełna data: 27 I 1925 r.
– miesiąc słownie, np.: w marcu 1910 r., 25 marca
– określenia „rok” i „wiek” przed – bez zastosowania skrótu, np.: w roku 1916, w wieku XVI
– określenia „rok” i „wiek” po – z zastosowaniem skrótu, np.: w 1821 r., w XVIII w.
– dekady, np.: w latach 60. XIX w., na przełomie lat 20. i 30. XX w.
– przy różnych stylach (kalendarzach): 10/20 V 1589 r., ale 27 II/11 III 1896 r.
– okresy od do: np. 1–10 V 1900 r., 1 V–10 VI 1900 r.
– w datach wtrąconych w nawiasie miesiąc podaje się liczbą rzymską i nie stosuje się skrótu r. na końcu, np. (1 V 1826)

 • Liczebniki:

– zapis cyfrowy z oddzielaniem spacją rzędów wielkości, np. 1234, 11 456, 234 567
– zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: tys., mln, mld, np. 2 tys., 5 mln, 10 mld

 1. Warstwa ilustracyjna
 • Tabele:

Należy sporządzić w programie Word lub Excel i dostarczyć w edytowalnej wersji, opatrzone numerem i tytułem. Pod tabelą należy podać jej źródło i/lub uwagi.

Tab. 1. Obroty polsko-greckiej wymiany towarowej w latach 1924–1930 i 1939

 • Rysunki, schematy, wykresy:

Należy wykonać w programach Excel, Corel (otwarty) i dostarczyć w wersji edytowalnej. Dodatkowo mogą być przekazane w postaci plików jpg. Obiekty należy opisać jednolitym fontem o tej samej wielkości.

Rysunki, schematy i wykresy należy opatrzyć numerem i tytułem oraz źródłem.

 • Ilustracje:

Ilustracje należy dostarczyć jako osobne pliki dołączone do tekstu artykułu.
Ilustracje należy dostarczyć w postaci plików TIFF lub JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 1000x1000 pikseli, w systemie RGB, bez kompresji.
W tekście należy zaznaczyć miejsce lokalizacji ilustracji – opatrzyć je numerem, tytułem oraz źródłem.

FORMATOWANIE PRZYPISÓW ORAZ ŹRÓDEŁ TABEL i RYSUNKÓW

 1. Przypisy rzeczowe, słownikowe i bibliograficzne należy skonstruować według systemu oxfordzkiego (przypisy dolne z automatycznymi odnośnikami cyfrowymi = Alt + J)
 2. Czcionka: Times New Roman 10
 3. Interlinia: 1,0 wiersza
 4. Wyrównanie: tekst wyjustowany
 5. Należy stosować określenia w języku polskim: tamże, dz. cyt., tenże, taż, i in.
 6. Zapis bibliograficzny
 • Przytaczana praca po raz pierwszy w przypisie powinna zawierać wszystkie podstawowe elementy identyfikacyjne (inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł, podtytuł, miejsce i rok wydania, zakres stron).
 • Przy ponownym odwołaniu się do tej samej pracy należy zastosować opis skrócony. Przy powoływaniu się w całym tekście tylko na jedną pracę danego autora nie należy w skróconym opisie bibliograficznym powtarzać tytułu pracy oraz miejsca i roku wydania – zamiast tego prosimy zastosować formułę „dz. cyt.” (np.: R. Korczak, dz. cyt., s. 348.).
 • Przy powoływaniu się na wiele prac danego autora – należy w skróconym zapisie bibliograficznym powtórzyć początek tytułu określonej pracy (np. R. Korczak, Szymborskie…, s. 348.).
 1. Miejsce wydania
 • Jeżeli w pracy nie podano miejsca wydania, w przypisie bibliograficznym można podać w nawiasie kwadratowym nazwę miejsca druku, np. [Rzgów].
 • W przypadku braku i tej informacji w nawiasie kwadratowym należy podać skrót: [b.m.] (= bez miejsca).
 1. Rok wydania
 • Jeżeli w pracy nie podano roku wydania, to w przypisie bibliograficznym można podać rok z noty copyright, np. [2017] lub rok druku, np. [2017].
 • W przypadku braku tych informacji w nawiasie kwadratowym należy podać skrót: [b.r.] (= bez roku).
 1. Autorzy – jeżeli pracę przygotowało więcej niż trzech autorów, w opisie bibliograficznym należy podać dane pierwszego z nich (występujące na karcie tytułowej) z dodatkiem skrótu: „i in.”
 2. Wzór sporządzania przypisów bibliograficznych:
 • monografia:
  Hołówka, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa 1986, s. 14–15.
  Augé, Duch pogaństwa, przeł. K. Wakar, Warszawa 2010, s. 78.
 • rozdział w monografii wieloautorskiej:
  Szlendak, Zaufanie, [w:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. M. Boguni-Borkowska, Kraków 2015, s. 332–333.
 • artykuł w czasopiśmie (periodyk wydawany jako tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, półrocznik, rocznik):
  Korczak, Szymborskie przywoływki – unikatowe zjawisko kujawskiej kultury regionalnej, „Lud” 2010, t. 94, s. 347.
 • artykuł w gazecie:
  Krzyżanowski, Jakiej pożyczki stabilizacyjnej nam potrzeba, „Czas”, 29 XII 1926, nr 297, s. 1.
  (r), Tania kuchnia „Pesachowa”, „Nowy Kurier Łódzki”, 23 III 1915, nr 81, s. 2–3.
  H.T.[ennenbaum], Przegląd sytuacji, „Przegląd Gospodarczy” 1927, z. 21, s. 875–877.
 • artykuł online:
  K.P. Woźniak, O wiejskich cmentarzach luterańskich [dostęp: 2 kwietnia 2020]. Dostępny w internecie:
  http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/rp_owiejskich_cm_luteranskich.php?mn=publicystyka.
 • film:
  Hubal, reż. B. Poręba, 1973 [DVD, dystr. Grube Ryby 2009].
 • źródło drukowane:
  Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918, nr 1, poz. 1, Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskim.
  Sprawozdanie stenograficzne 255 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dn. 18 X 1921 r., łam 11.
  Świtalski, Diariusz 1919–1935, do druku przygotowali A. Garlicki i R. Świętek, Warszawa 1992, s. 697.
 • źródło archiwalne:
  Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, t. 1215, k. 8–9, Pismo Ministerstwa Skarbu z dn. 23 II 1931 r.
  Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, t. 2391, bp., Notatka policmajstra miasta Łodzi z dn. 11 XII 1897 r.
  AAN, Ambasada RP w Londynie, t. 641, k. 136–140, Kopia tajnego pisma posła polskiego w Londynie do MSZ nr P.819 z dn. 19 V 1926 r.
 • źródło rękopiśmienne:
  Biblioteka PAN. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 16191/II, k. 1422, A. Raczyński, Dziennik 1917–1935, t. 6.

FORMATOWANIE BIBLIOGRAFII

 1. Czcionka: Times New Roman 12
 2. Interlinia: 1,0 wiersza
 3. Wyrównanie: tekst wyjustowany
 4. Wysunięcie akapitowe: 1,25 cm (należy wykonać przez funkcję wysunięcie w oknie akapitowym)
 5. Układ bibliografii: alfabetyczny z podziałem na sekcje: źródła archiwalne i rękopiśmienne, źródła drukowane, opracowania, źródła internetowe
 6. W przypadku cytowania kilku prac jednego autora należy zachować alfabetyczny układ tytułów

Wzór bibliografii:

Wzór formatowania tekstu: