Helena Radlińska w (o) międzywojennej Łodzi. Ludzie i miejsca

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.09

Słowa kluczowe:

międzywojenna Łódź, kultura, oświata, opieka, uwspólnione doświadczenie, pokolenie historyczne

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest próba odtworzenia i ukazania związków, jakie łączyły Helenę Radlińską z pokoleniem historycznym międzywojennej Łodzi – pokoleniem reprezentującym środowisko naukowe/akademickie, oświatowe i samorządowe. W kręgu moich zainteresowań pozostawała istota wzajemnych relacji, ich kontekst, intensywność, okoliczności nawiązania znajomości/przyjaźni, ale również – z punktu widzenia procesu uwspólniania doświadczeń – rezultaty wspólnych spotkań, rozmów, projektów. Poszukując takich związków, mając na uwadze historyczno-pedagogiczny charakter badań, przeprowadziłam kwerendę źródłową wybranych prac zwartych i artykułów Radlińskiej, łódzkich archiwaliów i prasy z okresu 1918–1939, wydawnictw periodycznych o profilu społeczno-pedagogicznym oraz publikacji analizujących realia polityczno-ekonomiczne i społeczne tamtego okresu.

Biogram autora

Joanna Sosnowska - Uniwersytet Łódzki

Joanna Sosnowska – historyk wychowania, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor uczelni zatrudniona w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą dziejów opieki nad dzieckiem oraz dziejów Łodzi w aspekcie opieki społecznej: przed 1914, w latach 1914–1918 i w II Rzeczypospolitej. Ostatnio ukazały się jej książki: Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Łódzki (1923–1939) (2020), Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi (2018).

Bibliografia

Ajnenkiel E. (1938) Dr Stefan Kopciński. Realizator powszechnego nauczania w Łodzi, „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi”, nr 4, s. 369–383.
Google Scholar

Augustyniak J. (1920) Bibljoteki i czytelnictwo w Łodzi. Rozwój i stan obecny w: Informator m. Łodzi z kalendarzem na 1920 rok, rocznik 2, część I, Łódź, Magistrat Miasta Łodzi Wydział Statystyczny, s. 69–79.
Google Scholar

Augustyniak J. (1928) Doroczny Zjazd Bibljofilów i Bibljotekarzy oraz obchód 100-lecia Ossolineum we Lwowie, „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi”, nr 25, s. 454–456.
Google Scholar

Augustyniak J. (1938) Rola książki w życiu społeczeństw (Z okazji poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach biblioteki publicznej w Łodzi), „Dziennik Zarządu Miejskiego w Łodzi”, nr 6, s. 635–640.
Google Scholar

Augustyniak J. (1961) Nieznane fragmenty z historii Biblioteki Publicznej w Łodzi w: Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej. Studia poświęcone pamięci J. Grycza, B. Horodyski (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 330–340.
Google Scholar

Augustyniakowa I. (1934/1935) Bibljoteki dziecięce w Łodzi. Historja i stan obecny, „Bibliotekarz”, rocznik VI, nr 3, 4, 5, s. 29–34.
Google Scholar

Banasiak S. (1982) Geneza i powstanie łódzkiego środowiska akademickiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, nr 9, s. 81–96.
Google Scholar

Baranowski K. (1977) Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi 1928–1939, Warszawa-Łódź, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Bibljoteki Miejskie (1929), „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi”, nr 44, s. 815.
Google Scholar

Brodowska H. (1958) Z dziejów kształcenia pracowników społeczno-oświatowych, 1925–1952, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, seria I, z. 10, s. 121–169.
Google Scholar

Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o obowiązku szkolnym (1919) „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego”, nr 2, poz. 2.
Google Scholar

Dewey John (1968 [1947]) Expérience et éducation, trad. M.-A. Carroi, Paris, Libraire Armand Colin.
Google Scholar

Dębowski E. (2008) Jan Augustyniak (1893–1971), „Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych”, rok 12, nr 7(52), s. 4–8,
Google Scholar

Działalność Zarządu Miejskiego w Łodzi w dziedzinie opieki nad dzieckiem (1938), Łódź, Nakładem Zarządu Miejskiego w Łodzi.
Google Scholar

Dziesięciolecie Bibljoteki Publicznej w Łodzi (1927), „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi”, nr 40, s. 13.
Google Scholar

EP. (1938) Wśród książek, „Łodzianin”, nr 19, s. 3.
Google Scholar

Gercz J. (1937) Spełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko Bałut w: Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Prace z pedagogiki społecznej, H. Radlińska (red.), Warszawa, „Nasza Księgarnia” Spółka Akcyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego, s. 87–145.
Google Scholar

Jaskulski M. (2001) Władze administracyjne Łodzi do 1939 r., Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kaczmarek I. (2013) Biblioteki oświatowe i publiczne w Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, nr 17, s. 75–95.
Google Scholar

Kafar M., Kamińska-Jatczak I. (2017) W kręgu transgeneracyjnych biografii naukowych. Zaczynając od Heleny Radlińskiej i Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1(4), s. 171–193, https://doi.org/10.18778/2450-4491.04.11
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.04.11

Kamiński A. (1961) Zakres i podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej w: Pedagogika społeczna, H. Radlińska, wstęp R. Wroczyński, A. Kamiński, oprac. W. Wyrobkowa-Pawłowska, H. Radlińska, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, s. XX–XLIV.
Google Scholar

Karwacki W.L. (1966) Kultura i oświata robotnicza w latach 1905–1939 w: Włókniarze łódzcy. Monografia, E. Rosset (red.), Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, s. 160–174.
Google Scholar

Konferencja Kobiet P.P.S. (1919), „Robotnik. Centralny Organ PPS”, nr 396, s. 3.
Google Scholar

Księga pamiątkowa dziesięciolecia samorządu miasta Łodzi 1919–1929 (1930), Łódź, Magistrat miasta Łodzi.
Google Scholar

Kulpiński F. (1986) Józef Czesław Babicki. Życie, działalność, dorobek pedagogiczny, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Lepalczyk I. (1994) Profesor Helena Radlińska w Łodzi. Działalność Nauczycielska i badawcza w: Helena Radlińska – portret pedagoga (rozprawy, wspomnienia, materiały), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica”, nr 34, s. 17–37.
Google Scholar

Lepalczyk I. (2001) Helena Radlińska. Życie i twórczość, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Lipiec W. (1973) Kultura i oświata w Łodzi w okresie międzywojennym, Łódź, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa”.
Google Scholar

Łuczyńska B. (1998) Badania historyczne w pedagogice w: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, S. Palka (red.), Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 122–124.
Google Scholar

Majewska A. (red.) (1948) Rodziny zastępcze Łodzi, Łódź, Polski Instytut Służby Społecznej.
Google Scholar

Majewska A. (1981) Słuchacze Studium Pracy Społeczno-Oświatowej WWP w latach 1925–1939 w: Problem kształcenia pracowników społecznych, I. Lepalczyk (red.), Warszawa, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 30–46.
Google Scholar

Majorek Cz. (1995) Warsztat badawczy historyka wychowania dziejów najnowszych w: Stan i perspektywy historii wychowania, W. Jamrożek (red.), Poznań, Wydawnictwo Eruditus, s. 56–58, 60.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2019a) Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne: uwspólnianie doświadczeń i wzajemność oddziaływań w: Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu, L. Witkowski (red.), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 111–120.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2019b) Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E., Theiss W. (2004) Sylwetki łódzkich uczonych. Profesor Helena Radlińska. W sto dwudziestą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesiątą rocznicę śmierci, Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, zeszyt 75, s. 31–56.
Google Scholar

Miejska Pracownia Psychologiczna (1927–1929) w: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, Wydział Oświaty i Kultury, sygnatura 16306: Sprawozdania Wydziału Oświaty i Kultury 1927–1929, dokument 237.
Google Scholar

Miśkiewicz B. (1988) Wstęp do badań historycznych, Wydanie 5. zmienione, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 221–234.
Google Scholar

Nartonowicz-Kot M. (1985) Samorząd łódzki wobec problemów kultury w latach 1919–1939, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica”, nr 21.
Google Scholar

Orsza H. (1921) Kierunek rozwoju oświaty pozaszkolnej, „Rocznik Pedagogiczny”, seria 2, t. 1, s. 463–466.
Google Scholar

Orsza-Radlińska H. (1924) Rola książki i biblioteki, „Rocznik Pedagogiczny”, seria 2, t. 2, s. 63–92.
Google Scholar

[Orsza-Radlińska H.] (1926) Po pierwszym roku działalności Studjum Pracy Społeczno-Oświatowej, Warszawa, Odbitka: „Samorząd”, nr 28, s. 11.
Google Scholar

Otwarcie roku akademickiego Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi (1928), „Łodzianin. Tygodniowy Organ Polskiej Partji Socjalistycznej”, nr 44, s. 6.
Google Scholar

Otwarcie VI-ej Miejskiej Wypożyczalni Książek dla dzieci i młodzieży (1928), „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi”, nr 44, s. 871.
Google Scholar

Otwarcie Wolnej Wszechnicy w Łodzi (1928), „Łodzianin. Tygodniowy Organ Polskiej Partji Socjalistycznej”, nr 45, s. 5.
Google Scholar

Petrykowski R. (1924) Szkoła pracy, „Szkoła i Nauczyciel”, nr 1, s. 3–81.
Google Scholar

Pertykowski R. (1961) Szkoła Doświadczalna w Łodzi w latach 1923–1929, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 2, s. 195–232.
Google Scholar

Petrykowski R. (1963) Szkoła eksperymentalna w Łodzi 1923–1929, Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Google Scholar

Pierwszy zjazd w Krakowie (1919), „Robotnik. Centralny Organ PPS”, nr 361, s. 5.
Google Scholar

Piotrowski Z. (1925) Międzynarodowa oświata robotnicza w: Kalendarz Robotniczy P.P.S. na rok 1925, Warszawa, Wydawnictwo Jedności Robotniczej, s. 307–311.
Google Scholar

Plan Wykładów i Zajęć Pierwszego i Drugiego Roku Studjów. Rok Akad. 1929/30. Semestr letni [1929], Łódź, WWP Oddział w Łodzi.
Google Scholar

Plan Wykładów i Zajęć Pierwszego Roku Studjów. Rok Akad. 1928/29. Semestr letni [1928], Łódź, WWP Oddział w Łodzi.
Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E. (2015) Kulturowy rozwój Łodzi w okresie międzywojennym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 3 (29), s. 7–24.
Google Scholar

Po roku pracy (1928), „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi”, nr 48 s. 927–931.
Google Scholar

Proponowane wykłady i prelegenci ([luty 1926]) w: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, Wydział Oświaty i Kultury, sygnatura 16875: Listy płacy prelegentów Miejskiego Uniwersytetu Powszechnego i odczytów powszechnych oraz różne sprawy 1921 1926, dokument 267.
Google Scholar

Przemówienie Prezydenta m. Łodzi Pana Bronisława Ziemięckiego (1928) w: Sprawozdanie z uroczystości otwarcia roku akademickiego Oddziału [WWP] w Łodzi 1928/29, Łódź, Nakładem Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 12–13.
Google Scholar

Przemówienie Wice-ministra Wyznań Relig. [Religijnych] i Oświecenia Publicznego Pana Sławomira Czerwińskiego w: Sprawozdanie z uroczystości otwarcia roku akademickiego Oddziału [WWP] w Łodzi 1928/29, Łódź, Nakładem Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 8–11.
Google Scholar

Puczyłowska S-a [Siostra] A. (1937) Dziewczęta kończące klasę siódmą w: Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Prace z pedagogiki społecznej, H. Radlińska (red.), Warszawa, „Nasza Księgarnia” Spółka Akcyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego, s. 245–276.
Google Scholar

Radlińska H. (1924) Najważniejsze zagadnienia, „Rocznik Pedagogiczny”, seria 2, t. II, s. 203–214.
Google Scholar

Radlińska H. (1927) Zadania bibljoteki szkolnej, Warszawa, Związek Księgarzy Polskich.
Google Scholar

Radlińska H. (1928) Istota i zakres służby społecznej. Referat wygłoszony na zjeździe Polskich Pracowników Społecznych 15.VI.1928, Warszawa, Komitet Polski Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej, Dział Wydawnictw Związku Spółdzielni Spożywców R.P.
Google Scholar

Radlińska H. (1929a) Charakterystyka piśmiennictwa z zakresu pracy społecznej w: Bibljografia pracy społecznej 1900–1928, J. Muszkowski, H. Radlińska (red.), R. Rudzińska (oprac.), Warszawa, Skład Główny w Księgarni F. Hoesicka, s. VII-XXV.
Google Scholar

Radlińska H. (1929b [1928]) Książka wśród ludzi, Warszawa, Związek Księgarzy Polskich.
Google Scholar

Radlińska H. (1929c) Kształcenie bibljotekarzy oświatowych w: Pamiętnik I Zjazdu Bibljotekarzy Polskich we Lwowie (26 V–29 V 1928), J. B. Richter (oprac.), Lwów, Koło Związku Bibliotekarzy Polskich, s. 77–79.
Google Scholar

Radlińska H. (1935) Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa, „Nasza Księgarnia” Spółka Akcyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Google Scholar

Radlińska H. (red.) (1937) Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Prace z pedagogiki społecznej, Warszawa, „Nasza Księgarnia” Spółka Akcyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Google Scholar

Radlińska H. (1947) Zagadnienie opieki społecznej (Ze skrzyżowań teorii i praktyki), „Praca i Opieka Społeczna”, nr 4, s. 277–285.
Google Scholar

Radlińska H. (1948a) Odsyłacze w: Rodziny zastępcze Łodzi, A. Majewska (red.), Łódź, Polski Instytut Służby Społecznej, s. 204–206.
Google Scholar

Radlińska H. (1948b) Wiadomości wstępne w: Rodziny zastępcze Łodzi, A. Majewska (red.), Łódź, Polski Instytut Służby Społecznej, s. 7–15.
Google Scholar

Radlińska H. (1964a) Listy o nauczaniu i pracy badawczej (List piąty: Projekty i prace oświatowe pierwszych lat niepodległości) w: Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, H. Radlińska, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, s. 373–400.
Google Scholar

Radlińska H. (1964b) Listy o nauczaniu i pracy badawczej (List jedenasty: W Łodzi) w: Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, H. Radlińska, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, s. 462–473.
Google Scholar

Radlińska H. (1981 [1952]) Łodzianie na Sekcji Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie w: Problem kształcenia pracowników społecznych. Studia z pedagogiki społecznej i polityki społecznej TWWP, I. Lepalczyk (red.), Warszawa, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 47–48.
Google Scholar

Rowid H., Radlińska H. (1928) Realizacja szkoły twórczej, „Rocznik Pedagogiczny”, Serja II, t. 3, s. 83–102.
Google Scholar

Rzepkowski A. (2008) Ludność miasta Łodzi w latach 1918–1939, Łódź, Wydawnictwo Naukowe Ibidem.
Google Scholar

Sempołowska S. (1919) Wnioski w sprawie „Opieki nad dzieckiem”, „Robotnik. Centralny Organ PPS”, nr 166, s. 2.
Google Scholar

Skład osobowy i spis wykładów na rok akademicki 1930/31 (1930), Łódź, Nakładem Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Google Scholar

Skład osobowy i spis wykładów na rok akademicki 1931/32 (1931), Łódź, Nakładem Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Google Scholar

Skład osobowy i spis wykładów na rok akademicki 1932/33 (1932), Łódź, Nakładem Wolnej Wszechnicy Polskiej,
Google Scholar

Skład osobowy i spis wykładów na rok akademicki 1933/34 (1933), Łódź, Nakładem Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Google Scholar

Skubała-Tokarska Z. (1967) Społeczna rola Wolnej Wszechnicy Polskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Google Scholar

Socjalistyczny Samorząd m. Łodzi. Sprawozdanie z działalności za okres XII. 1927–XI. 1928 (1928), Łódź, Drukarnia H. Tarkowskiego w Łodzi.
Google Scholar

Sosnowska J. (2018) Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Sosnowska J. (2019) Prekursorskie inicjatywy Łodzi doby międzywojennej w edukacji, wychowaniu i opiece nad dzieckiem, „Pedagogika. Studia i Rozprawy”, t. XXVIII, s. 303–322, https://doi.org/10.16926/p.2019.28.23
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.16926/p.2019.28.23

Sosnowska J. (2013) Miejska Szkoła Pracy jako przykład nowatorstwa pedagogicznego w szkolnictwie powszechnym międzywojennej Łodzi w: Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji, J. Bonar, A. Buła (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 187–208.
Google Scholar

Sosnowska J. (2016) Janina Pawłowska (1895–1972) i jej koncepcja wychowania oraz opieki nad dziećmi w międzywojennej Łodzi w: Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX–XXI w.) T. I, U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor (red.), Radzymin–Warszawa, Wydawnictwo Von Borowiecky, s. 281–297.
Google Scholar

Sosnowska J. (2020) Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Łódzki (1923–1939), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Sosnowska J. (2021) Opieka nad dzieckiem w pracach samorządu łódzkiego w okresie międzywojennym – projekty i ich realizacja, „Studia Paedagogica Ignatiana”, t. 24, nr 2, s. 63–85, https://doi.org/10.12775/SPI.2021.2.004
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/SPI.2021.2.004

Sprawozdanie z działalności [Oddziału Łódzkiego WWP] w roku akademickim 1929/30 (1930), Łódź, Nakładem Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Google Scholar

Szczepańska B. (2002) Działalność łódzkiego samorządu miejskiego w dziedzinie oświaty powszechnej i pozaszkolnej w latach 1919–1939, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Topolski J. (1984) Metodologia historii, Wydanie 3 poprawione i uzupełnione, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Umowa między Magistratem m. Łodzi, działającym w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Łódź, a Zarządem Towarzystwa pod nazwą: Wolna Wszechnica Polska w Warszawie (1930), „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi”, nr 50, s. 966–967.
Google Scholar

„Uniwersytet pracy” w Łodzi. Dokształcanie ludzi pracujących na polu społecznem (1929), „Ilustrowana Republika”, nr 110, s. 5.
Google Scholar

Waltraus J.N. (1935) Troska samorządu o oświatę w Łodzi, „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi”, nr 6, s. 395–397.
Google Scholar

Wilamowska J. (1935) Wychowanie dzieci w zakładach i w rodzinach zastępczych, „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi”, nr 12, s. 761–763.
Google Scholar

Wisławski T. (1927) Samorządowa Opieka Społeczna w Łodzi, „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi”, nr 16, s. 24–31.
Google Scholar

Wisławski T. (1933) Opieka społeczna w mieście Łodzi w latach 1927–1932, Łódź, [brak wydawcy].
Google Scholar

Wydział Oświaty i Kultury (1924), „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi”, nr 24, s. 4.
Google Scholar

Zagadnienia pracy oświatowej zagranicą (1926), „Ilustrowana Republika”, nr 40, s. 7.
Google Scholar

Zalewski J. (1938) Realizacja powszechnego nauczania w Łodzi w: W służbie idei. Księga zbiorowa ku uczczeniu 35-lecia pracy Aleksego Rżewskiego 1902–1937, Łódź, Nakładem Komitetu uczczenia pracy Aleksego Rżewskiego, s. 373–388.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-30

Jak cytować

Sosnowska, J. (2022). Helena Radlińska w (o) międzywojennej Łodzi. Ludzie i miejsca. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), 156–185. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.09