Spór o wartości – sąd niezależny czy „zależny”, sędzia niezawisły czy „zawisły”

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.07

Słowa kluczowe:

zasada trójpodziału władzy, niezależność sądów, niezawisłość sędziów, ex iniuria non oritur ius, lex falsa lex non est, pozycja ustrojowa Krajowej Rady Sądownictwa

Abstrakt

Problematyka artykułu dotyczy istotnych z punktu widzenia demokratycznego państwa prawnego standardów funkcjonowania władzy sądowniczej. W kontekście konstytucyjnej zasady podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej analizuje problematykę odrębności i niezależności sądów od innych władz, znaczenie sędziowskiej niezawisłości i ustrojowej pozycji Krajowej Rady Sądownictwa, ocenia rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 3) oraz ustawie z dnia 20 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 198). Ta analiza prowadzona jest w kontekście wyroku wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 4 listopada 2021 r., sygn. III FSK 3626/21. Problem dotyczy powołań sędziowskich, a także asesorskich w trybie: wniosek „nowej Rady”, tj. „neo-KRS”, a postanowienie Prezydenta RP o powołaniu na urząd sędziego (asesora).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bosek L., Bezprawie legislacyjne, Warszawa 2007.
Google Scholar

Dobrowolski M., Pozorna rysa na obliczu Temidy, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2022, nr 4, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.04.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.04.10

Dziedziak W., O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Lublin 2015.
Google Scholar

Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci prof. Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Poznań 2003.
Google Scholar

Finnis J., Prawo naturalne a uprawnienie naturalne, Warszawa 2001.
Google Scholar

Gomułowicz A., Rysa na obliczu Temidy, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2021, nr 2, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.02.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.02.02

Lyons D., Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000.
Google Scholar

Monteskiusz, O duchu praw, Kraków 2003.
Google Scholar

Olszewski H., Słownik twórców idei, Poznań 2001.
Google Scholar

Pach M., Tuleja P., Komentarz do art. 10 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Google Scholar

Pichlak M., Rozróżnienie ius et lex we współczesnej filozofii prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2017, nr 2.
Google Scholar

Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin prof. Wojciecha Łączkowskiego, red. F. Rymarz, S. Fundowicz, A. Gomułowicz, Lublin 2003.
Google Scholar

Raz J., Autorytet prawa, Warszawa 2000.
Google Scholar

Safjan M., Etyka zawodu sędziowskiego, [w:] Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, red. E. Łojko, Warszawa 2002.
Google Scholar

Smolak M., Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej, Warszawa 2012.
Google Scholar

Stelmachowski A., W kwestii koncepcji źródeł prawa (na tle zasad prawa cywilnego), [w:] Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, red. S. Wronkowska, M. Zieliński, Poznań 1990.
Google Scholar

Szczucki K., Komentarz do art. 187 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Google Scholar

Trzciński J., Bezpośrednie stosowanie zasad naczelnych Konstytucji przez sądy administracyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 3.
Google Scholar

Trzciński J., O znaczeniu Konstytucji jako ustawy zasadniczej państwa, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5–6.
Google Scholar

Weitz K., Komentarz do art. 179 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, t. II, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Google Scholar

Ziembiński Z., „Lex” a „ius” w okresie przemian, „Państwo i Prawo” 1991, nr 6.
Google Scholar

Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.
Google Scholar

Ziembiński Z., O stanowieniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995.
Google Scholar

Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-02-28

Jak cytować

Gomułowicz, A. (2023). Spór o wartości – sąd niezależny czy „zależny”, sędzia niezawisły czy „zawisły”. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (1), 195–211. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.07

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics

Inne teksty tego samego autora