Uczestnictwo w kulturze w małym mieście. Perspektywa pokolenia Z

Autor

  • Paweł Smoliński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń https://orcid.org/0000-0003-2643-5240
  • Stefania Środa-Murawska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń https://orcid.org/0000-0002-2357-2613
  • Elżbieta Grzelak-Kostulska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń https://orcid.org/0000-0002-5797-9366

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.28.03

Słowa kluczowe:

sektor kultury, pokolenie Z, partycypacja społeczna

Abstrakt

We współczesnym świecie sektor kultury może być wykorzystany jako panaceum na problemy związane z rozwojem miast i jako stymulator rozwoju społeczno-gospodarczego miasta (culture-led development). Obecność kultury uatrakcyjnia zdegradowane obszary, ponadto jest czynnikiem przyciągającym wysoko wykwalifikowany kapitał społeczny. Kultura jest instrumentem, który pozwala na regenerację miejskich terenów poprzemysłowych, a także narzędziem, które doskonale sprawdza się w działaniach rewitalizacyjnych obszarów miejskich. Nie da się jednak wykorzystać jej potencjału, jeżeli odgrywa w życiu społeczności tylko marginalną rolę. Dlatego też celem badania było rozpoznanie zakresu uczestnictwa przedstawicieli pokolenia Z w działaniach związanych z sektorem kultury. Owe uczestnictwo rozumiane było jako m.in. korzystanie z instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, niewielkiego ośrodka powiatowego zlokalizowanego w województwie warmińsko-mazurskim. Z tego względu analizie poddano także opinie respondentów dotyczące funkcjonowania miejskich placówek kultury.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami wśród ankietowanych dominuje głównie bierne uczestnictwo w kulturze. Do najczęstszych aktywności respondentów, identyfikowanych z sektorem kultury, należą przede wszystkim codzienne słuchanie muzyki, oglądanie telewizji czy też czytanie książek. Sporadycznie badani korzystają z oferty teatru czy kina, w tym celu udają się do większych miast. Specyficzny model partycypacji w kulturze spowodowany jest utrudnioną dostępnością oraz nieadekwatnym dopasowaniem oferty sektora kultury do potrzeb mieszkańców małego miasta. Badane pokolenie Z radzi sobie z tym problemem dzięki umiejętnościom technologicznym, pozwalającym na eliminowanie wskazanych ograniczeń.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Będzik B., 2008, Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, 7 (4): 27–34.
Google Scholar

Będzik B., 2010, Deficyt kapitału społecznego zwiastunem nadchodzących kłopotów, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, 9 (1): 15–22.
Google Scholar

Bobrowska E., 2009, Dom kultury jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Dom kultury w XXI wieku: wizje, niepokoje, rozwiązania, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn, współpr. wydaw. Instytut Radlińskiej, Warszawa: 35–44.
Google Scholar

Broszkiewicz W., 2010, Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Google Scholar

Burszta W., 2005, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Google Scholar

Burszta W., 2010, Opisać rewolucję, [w:] Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (red.), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, http://bi.gazeta.pl/im/9/7651/m7651709.pdf (dostęp: 15.12.2011).
Google Scholar

Czyż T., 2000, Zróżnicowanie wymiaru ludnościowo-urbanizacyjnego nowych województw, „Przegląd Geograficzny”, 72 (4): 447–465.
Google Scholar

Dąbrowski L., Kwiatkowski M., Lepa M., Środa-Murawska S., Grzelak-Kostulska E., 2016, Aktywność turystyczna generacji Z, Wydawnictwo „Kto jest Kim”, Warszawa.
Google Scholar

Duxbury N., Campbell H., Keurvorst E., 2011, Developing and revitalizing rural communities through arts and culture, „Small Cities Imprint”, 3 (1): 111–122.
Google Scholar

Eberhardt P., 1986, Krajowy system osadniczy, „Czasopismo Geograficzne”, 57 (1): 21–45.
Google Scholar

Fagence M., 2014, Citizen Participation in Planning, Elselvier, Pergamon Press.
Google Scholar

Ford G., 2006, Businesses Told Value of Adapting Message to All Age Groups, „Knight Ridder Tribune Business”, November 8, 1.
Google Scholar

Gąciarz B., Ostrowska A., Pańków W., 2008, Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich: uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. Raport z badań, Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Google Scholar

Górka M., 2013, Wizerunek lokalnego przywódcy we współczesnej instytucji samorządowej, „Przegląd Zachodniopomorski”, 28 (04): 61–81.
Google Scholar

Grier S., Mensinger J., Huang S., Kumanyika S., Stettler N., 2007, Fast-Food Marketing and Children’s Fast-Food Consumption: Exploring Parents’ Influences in an Ethnically Diverse Sample, „Journal of Public Policy & Marketing”, 26 (2): 221–235.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1509/jppm.26.2.221

Grzelak-Kostulska E., 2009, Problemy demograficzne małych i średnich miast Polski, [w:] Poczobut J. (red.), Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków: 101–115.
Google Scholar

Janoś-Kresło M., 2008, Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, „Monografie i Opracowania”, 554, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Jedlewska B., Skrzypczak B., 2009, Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, Wydawnictwo Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn.
Google Scholar

Kirby P., Lanyon C., Cronin K., Sinclair R., 2003, Building a culture of participation: Involving children and young people in policy, service planning, delivery and evaluation, Handbook.
Google Scholar

Klasik A., 2014, Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej, http://www.creativepoland.eu/documents/bazawiedzy/n_62fb3ac_sektor_kultury_i_przemysly_kreatywne_w_rozwoju_regionu_na_przykladzie_aglomeracji_gornoslaskiej.pdf (dostęp: 18.08.2014).
Google Scholar

Kotarski H., 2013, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Google Scholar

Krajewski M., 2013, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo”, 1: 29–67.
Google Scholar

Kwiatek-Sołtys A., 2004, Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
Google Scholar

Landry C., Hyams J., 2013, Creative City Index: Measuring the Pulse of the City, Comedia.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781849772945

Levasseur M., Richard L., Gauvin L., Raymond É., 2010, Inventory and analysis of definitions of social participation found in the aging literature: Proposed taxonomy of social activities, „Social Science & Medicine”, 71 (12): 2141–2149.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.09.041

Lis A., Lis A., 2014, Zarządzanie kapitałami w klastrach: kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Google Scholar

Mazur K., 2009, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w procesie odnowy małych miast, [w]: Poczobut J. (red.), Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków: 84–95.
Google Scholar

Morrone A., 2006, Guidelines for measuring cultural participation, UNESCO, Montreal.
Google Scholar

Namyślak B., 2013, Działalności twórcze a rozwój miast: Przykład Wrocławia, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Google Scholar

Obłąkowska-Kubiak K., 2014, Sektor kultury i kreatywny jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 13: 33–45.
Google Scholar

Przybyszewska U., 1982, Przemiany uczestnictwa kulturalnego społeczeństwa polskiego w świetle badań socjologicznych, Instytut Kultury, Warszawa.
Google Scholar

Robbins D., 2005, The origins, early development and status of Bourdieu’s concept of ‘cultural capital’, „The British Journal of Sociology”, 56 (1): 13–30.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2005.00044.x

Sanetra-Szeliga J., 2013, Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta, [w:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, Warszawa: 413–434.
Google Scholar

Szlenk-Dziubek D., Miśkowiec M., Dobosz-Mucha A., Goras E., Jadach-Sepioło A., Janas K., Ogrodowski J., 2018, Przestrzeń do dialogu: Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa.
Google Scholar

Środa-Murawska S., 2013, Usługi kulturalne w małych miastach, „Wiadomości Statystyczne”, 11: 37–51.
Google Scholar

Środa-Murawska S., 2019, Rozwój oparty na kulturze – doświadczenia średnich miast w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Google Scholar

Środa-Murawska S., Biegańska J., Dąbrowski L., 2017, Perception of the role of culture in the development of small cities by local governments in the context of strategic documents – a case study of Poland, „Bulletin of Geography. Socio-Economic Series”, 38: 119–130.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/bog-2017-0038

Środa-Murawska S., Dąbrowski L.S., Smoliński P., 2018, When dreams come true – urban land use and management trends desired by residents and participatory budgeting – a case study in Toruń, „Urban Development Issues”, 60 (1): 31–42.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/udi-2018-0035

Tyszka A., 1987, Interesy i ideały kultury. Struktura społeczeństwa i udział w kulturze, PWN, Warszawa: 163–165.
Google Scholar

Williams K., Page A., 2010, Marketing to the Generations, „Journal of Behavioral Studies in Business”: 1–17.
Google Scholar

Zajadacz A., 2014, Pokolenia X, Y, Z a fenomen turystyki, [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa: 55–68.
Google Scholar

http://www.bibliotekanml.pl
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-06-30

Jak cytować

Smoliński, P., Środa-Murawska, S., & Grzelak-Kostulska, E. (2019). Uczestnictwo w kulturze w małym mieście. Perspektywa pokolenia Z. Space – Society – Economy, (28), 45–69. https://doi.org/10.18778/1733-3180.28.03

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora