Współpraca partnerska wybranych małych miast w Polsce

Autor

  • Leszek S. Dąbrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń https://orcid.org/0000-0002-7671-1242
  • Stefania Środa-Murawska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń https://orcid.org/0000-0002-2357-2613
  • Paweł Smoliński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń https://orcid.org/0000-0003-2643-5240

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.28.02

Słowa kluczowe:

miasta partnerskie, miasta siostrzane, małe miasta, współpraca partnerska, Polska

Abstrakt

Idea miast partnerskich jest koncepcją rozwijaną od czasu zakończenia II wojny światowej. W jej ramach miasta realizują wspólne cele gospodarcze, społeczne czy kulturowe. Do tej pory współpraca partnerska między miastami opisywana była głównie w kontekście miast dużych i średnich. W niniejszym artykule wypełniono lukę w badaniach współpracy międzynarodowej miast małych. Celem opracowania jest określenie ilościowego i przestrzennego wymiaru partnerstw zawartych przez wybrane małe miasta (od 10 000 do 15 000 mieszkańców) w Polsce. Ponadto dokonano oceny znaczenia współpracy partnerskiej oraz zakresu oddziaływania idei miast partnerskich na funkcjonowanie i rozwój małego miasta na przykładzie Nowego Miasta Lubawskiego. Wykazano, że analizowane małe miasta różnicują się pod względem liczby zawartych umów partnerskich, a najczęstszymi partnerami są miasta z najbliższej przestrzeni geograficznej – Niemiec, Czech i Ukrainy. Analiza treści umów partnerskich wskazuje, że cele nawiązywanej współpracy świadczą o bardzo dużym znaczeniu partnerstw dla małych miast w Polsce.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartosiewicz B., 2016, Polityka rozwoju lokalnego w kurczących się małych miastach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 418: 22–31.
Google Scholar

Bielecka M.J., 2011, Partnerstwo terytorialne dla rozwoju regionalnego i lokalnego, „Barometr Regionalny”, 26 (4): 45–52.
Google Scholar

Brzozowska A. (red.), 1998, Związki bliźniacze – współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych, Związek Miast Polskich, Poznań.
Google Scholar

Campbell E.S., 1987, The ideals and origins of the Franco-German, sister cities movement, 1945–70, „History of European Ideas”, 8 (1): 77–95.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0191-6599(87)90083-0

Council of European Municipalities and Regions, 2010, Table showing the number of twinnings in the wider Europe in 2010, http://www.twinning.org/uploads/assets/news/Number%20of%20twinnings%20in%20Europe%20in%202010.pdf
Google Scholar

Czapiewska G., 2011, Współpraca partnerska miast jako instrument rozwoju samorządności lokalnej (na przykładzie miasta Słupsk), „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, 1: 41–52.
Google Scholar

Dai L., 2008, Reducing CAGE Distances through International Sister Cities: A Relational View of Strategic Alliances, „Competition Forum”, 6 (1): 168–181.
Google Scholar

Faliński S., 2019, Współpraca międzynarodowa miasta na prawach powiatu. Przykład Płocka, „Studia z Polityki Publicznej”, 3, Szkoła Główna Handlowa: 109–125.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2019.3.6

Furmankiewicz M., 2001a, Związki partnerskie sudeckich miast, Pielgrzymy. Informator krajoznawczy poświęcony Sudetom: 132–139.
Google Scholar

Furmankiewicz M., 2001b, The international partnership relations of Polish municipalities – an example of Lower Silesia, [w:] Koter M., Heffner H. (red.), Changing role of border areas and regional policies, Instytut Śląski, Łódź–Opole: 105–114.
Google Scholar

Furmankiewicz M., 2004, Międzynarodowe związki partnerskie gmin Dolnego Śląska, „Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska”, 24 (3): 30–43.
Google Scholar

Gabryšová M., Ciechomski W., 2018, Współpraca międzynarodowa i rozwój euroregionu na przykładzie przygranicznych miast Cieszyn i Czeski Cieszyn, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, 129, Politechnika Śląska: 89–103.
Google Scholar

Galaskiewicz J., 1997, An Urban Grants Economy Revisited: Corporate Charitable Contributions in the Twin Cities, 1979–81, 1987–89, „Administrative Science Quarterly”, 42 (3): 445–471.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2393734

Hałas K., Porawski A., 2003, Miasta i Gminy Bliźniacze, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
Google Scholar

Heffner K., 2016, Obszary wiejskie i małe miasta: czy lokalne centra są potrzebne współczesnej wsi?, „Studia Ekonomiczne”, 279, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: 11–24.
Google Scholar

Horton D.S., 1990, Voluntary inter-cultural exchange and understanding groups: The roots of success in US sister city programs, „International Journal of Comparative Sociology”, 31 (3–4): 177–192.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/002071529003100303

Jayne M., Hubbard P., Bell D., 2013, Twin Cities: Territorial and Relational Geographies of ‘Worldly’ Manchester, „Urban Studies”, 50 (2): 239–254.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0042098012450480

Kaczmarek M., 2000, PRL-owska wizja partnerstwa bez partnerów, Cz. I: Z dziejów współpracy partnerskiej Wrocławia z Wiesbaden w latach Polski Ludowej, „Rocznik Wrocławski”, 6: 107–142.
Google Scholar

Kalisiak-Mędelska M., 2013, Idea miast partnerskich. Przykład Łodzi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 296: 113–128.
Google Scholar

Kalitta E., 2008, Rola miast partnerskich w budowaniu przyjaźni między narodami. Przykład Chojnic, „Samorząd Terytorialny”, 12: 25–36.
Google Scholar

Kalitta E., 2012, Związki partnerskie jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 4: 37–50.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.4

Koćwin L., 1993, Polityczne determinanty polsko-wschodnioniemieckich stosunków przygranicznych 1949–1990, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Google Scholar

Konecka-Szydłowska B., 2014, Socio-economic situation of small towns of the Poznań agglomeration, [w:] Kwiatek-Sołtys A., Mainet H., Widermann K., Edouard J.C. (red.), Small and medium towns’ attractiveness at the beginning of the 21st century, Ceramac, Clermont-Ferrand: 133–146.
Google Scholar

Kwiatek-Sołtys A., 2004, Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Meyer M., Gardzińska A., 2014, Znaczenie współpracy podmiotów samorządowych w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii – Pomorza Przedniego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 27 (3): 209–225.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2015.379.22

Musiał W.J., 2012, Bilateralna współpraca gmin na przykładzie Białegostoku i Grodna, „Białostockie Studia Prawnicze”, 12: 219–229.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2012.12.19

Nijander-Dudzińska A., 2014, Kultura polityczna elit w miastach partnerskich pogranicza Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Koncepcja badań, „Politeja”, 27 (1): 327–346.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.27.16

Oakes J.M., Forsyth A., Schmitz K.H., 2007, The effects of neighborhood density and street connectivity on walking behavior: the Twin Cities walking study, „Epidemiologic Perspectives & Innovations”, 4: 16.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1186/1742-5573-4-16

Parszewski K.K., 2006, Współdziałanie z regionami innych państw samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Ostrołęki, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, 20: 35–50.
Google Scholar

Piotrowska-Marczak K., 2010, Uwarunkowania współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 61: 299–307.
Google Scholar

Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2014, Small Towns in Metropolitan Silesia Region in the Context of Commuting to Work, [w:] Kwiatek-Sołtys A., Mainet H., Widermann K., Edouard J.C. (red.), Small and medium towns’ attractiveness at the beginning of the 21st century, Ceramac, Clermont-Ferrand: 269–286.
Google Scholar

Stręk Ł., 2005, Wrocław i Lwów jako Miasta Partnerskie, „Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych”, 4: 53–60.
Google Scholar

Szewczyk J., 2007, Zagraniczne związki partnerskie polskich samorządów miast, powiatów i województw, „Prace Geograficzne”, 117: 259–273.
Google Scholar

Środa-Murawska S., 2019, Rozwój oparty na sektorze kultury. Doświadczenia średnich miast w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopermika w Toruniu, Toruń.
Google Scholar

Środa-Murawska S., Grzelak-Kostulska E., Dąbrowski L.S., 2019, The phenomenon of trend in project-making: Contemporary perspectives, [w:] Dymitrow M., Ingelhag K. (red.), Anatomy of a 21st century sustainability project: The untold stories, Mistra Urban Futures, Chalmers University of Technology, Gothenburg: 63–70.
Google Scholar

Trzepacz P., Płaziak M., Więcław-Michniewska J., 2015, Geografia współpracy międzynarodowej polskich miast, [w:] Trzepacz P., Więcław Michniewska J., Brzosko-Sermak A., Kołoś A. (red.), Miasto w badaniach geografów, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 375–389.
Google Scholar

Zelinsky W., 1990, Sister city alliances, „American Demographics”, 12: 42–45.
Google Scholar

Zelinsky W., 1991, The Twinning of the World: Sister Cities in Geographic and Historical Perspective, „Annals of the Association of American Geographers”, 81 (1): 1–31.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1991.tb01676.x

Zygierewicz A., 2004, Programy pomocowe UE na rzecz współpracy miast, Informacja Biura Studiów i Ekspertyz, 1072.
Google Scholar

Żelazo A., 2001, Samorząd gminny w stosunkach międzynarodowych. Pierwsze przybliżenie, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2: 21–60.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-06-30

Jak cytować

Dąbrowski, L. S., Środa-Murawska, S., & Smoliński, P. (2019). Współpraca partnerska wybranych małych miast w Polsce. Space – Society – Economy, (28), 29–44. https://doi.org/10.18778/1733-3180.28.02

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora