Znaczenie terenów zieleni miejskiej w kreowaniu polityki przestrzennej miast na przykładzie Pruszkowa

Autor

  • Ilona Małuszyńska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Katedra Kształtowania Środowiska; ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  • Magdalena W. Blicharska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  • Eliza M. Białczak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  • Marcin J. Małuszyński Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Katedra Kształtowania Środowiska; ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.03

Słowa kluczowe:

miejskie tereny zielone, polityka przestrzenna miasta, rewitalizacja, Pruszków

Abstrakt

W przestrzeni miasta zauważa się coraz większą potrzebę tworzenia zieleni miejskiej na terenach niezagospodarowanych i zdegradowanych, jak również rewitalizacji już istniejącej, która zaniedbana ulega degradacji i staje się obszarem kryzysowym. Tereny zieleni odgrywają kluczową rolę w każdym mieście i są jego nieodłącznym elementem. Zapewniają one przewietrzanie miasta, stanowią korytarze komunikacyjne dla ptaków wędrownych, zatrzymują wody opadowe, obniżają temperaturę powietrza. Ich obecność w przestrzeni miejskiej jest szczególnie ważna w kontekście zwiększającej się zabudowy. Dla mieszkańców miast są one równie ważne, ponieważ stanowią miejsca spotkań i wypoczynku. W artykule przedstawiono propozycję rozwiązań rewitalizacyjnych dla obszarów zieleni miejskiej Pruszkowa na przykładzie Parku Potulickich.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bieńkowska M., Korpetta D., 2015, Rozlewanie się zabudowy a planowanie przestrzenne w strefie podmiejskiej miasta Płocka, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum”, 14 (1): 7–28.
Google Scholar

Biliński T., 2009, Renowacja i rewitalizacja obszarów niezabudowanych, „Przegląd Budowlany”, 10: 42–47.
Google Scholar

Chojecka A., 2014, Znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, 1 (9): 48–54.
Google Scholar

De Sousa C., 2003, Turning brownfields into green space in the City of Toronto, „Landscape and Urban Planning”, 62: 181–198.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00149-4

Giedych R., Maksymiuk G., 2017, Specific features of parks and their impact on regulation and cultural ecosystem services provision in Warsaw, Poland, „Sustainability”, 9 (5), art. 792: 1–18.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/su9050792

Huseynov E., 2011, Planning of sustainable cities in view of green architecture, „Procedia Engineering”, 21: 534–542.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2048

Jaroszewska-Brudnicka R., Brudnicki R., 2011, Obszary przyrodniczo cenne jako element przestrzeni publicznej miasta, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, 13 (3/28): 213–218.
Google Scholar

Jim C.Y., 2013, Sustainable urban greening strategies for compact cities in developing and developed economies, „Urban Ecosystems”, 16 (4): 741–761.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11252-012-0268-x

Kondracki J., 1988, Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Michniewicz-Ankiersztajn H., 2014, Rola zieleni w kształtowaniu przestrzeni miast europejskich w kontekście jakości życia ich mieszkańców, „Journal of Health Sciences”, 4 (13): 130–140.
Google Scholar

Pawłat H., Pawłat A., Szeniawski M., Trzopek W., Wiśniewski S., 1998, Rewaloryzacja układu wodnego Parku Potulickich w Pruszkowie, „Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska”, 16: 148–155.
Google Scholar

Rozmarynowska K., 2014, Zapomniane, zaniedbane, znikające zabytkowe miejskie ogrody, „Czasopismo Techniczne Architektura”, A-5: 35–46.
Google Scholar

Stasiak A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [w]: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna czynniki, różnorodność, zmiany, Warszawa: 39–50.
Google Scholar

Zachariasz A., 2006, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
Google Scholar

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2016, poz. 778).
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U., 2015, poz. 1777).
Google Scholar

Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2016, poz. 778).
Google Scholar

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Pruszkowa 2005–2013 z perspektywą do 2015 roku – Aktualizacja 2012.
Google Scholar

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Pruszków na lata 2016–2019, z perspektywą do roku 2023.
Google Scholar

Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015–2025.
Google Scholar

Uchwała Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa.
Google Scholar

Uchwała Nr XXII.250.216 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszków – Gminny Program Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016–2026.
Google Scholar

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica (dostęp: 05.07.2017).
Google Scholar

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ (dostęp: 05.05.2017).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15520/jbme.2017.vol5.iss11.270.pp05-12

http://pruszkow.e-mapa.net/ (dostęp: 05.05.2017).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15520/jbme.2017.vol5.iss11.270.pp05-12

https://www.google.pl/maps/ (dostęp: 05.07.2017).
Google Scholar

http://www.pruszkow.pl/dla-mieszkancow/wydzial-ochrony-srodowiska/ochrona-przyrody/walory-przyrodnicze-miasta (dostęp: 05.05.2017).
Google Scholar

http://www.pruszkow.pl/urzad/informacje-ue/aktualnosci/gminny-program-rewitalizacji-obwieszczenie (dostęp: 05.05.2017).
Google Scholar

www.pruszkow.sr.gov.pl (dostęp: 05.05.2017).
Google Scholar

http://www.pruszkow.pl/_data/assets/pdf_file/0006/28167/raport-konsultacje-rewitalizacja.pdf (dostęp: 05.05.2017).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-03-30

Jak cytować

Małuszyńska, I., Blicharska, M. W., Białczak, E. M., & Małuszyński, M. J. (2018). Znaczenie terenów zieleni miejskiej w kreowaniu polityki przestrzennej miast na przykładzie Pruszkowa. Space – Society – Economy, (23), 41–54. https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.03