Osoby starsze w strefie wielkomiejskiej Łodzi. Ujęcie przestrzenne

Autor

  • Mariusz Lamprecht Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.20.03

Słowa kluczowe:

starzenie się, depopulacja, Łódź, Strefa Wielkomiejska

Abstrakt

Rozważania podjęte w prezentowanym artykule koncentrują się na problemie starzenia się mieszkańców śródmiejskiego obszaru Łodzi. Miasto to należy do grona jednostek osadniczych szczególnie mocno dotkniętych procesem depopulacji. Jednocześnie populację Łodzi cechuje znaczący wzrost udziału osób najstarszych wśród mieszkańców. Skala tych zjawisk wymaga poszukiwania i wdrażania rozwiązań poprawiających m.in. jakość życia obecnych i nowych mieszkańców miasta. Celem badań jest analiza przestrzennego rozkładu populacji osób w wieku 60+ w centralnej części Łodzi. Jej wyniki wskazują m.in., że ta stosunkowo niewielka część terytorium miasta cechuje się istotnym wewnętrznym zróżnicowaniem populacji wg wieku, a dysproporcje w udziale osób najstarszych wśród ogółu populacji mogą wskazywać na kształtujące się procesy segregacji przestrzennej tej grupy wiekowej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Abramowska-Kmon A., 2011, O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, „Studia Demograficzne”, 1 (159), Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Google Scholar

Active ageing: A Policy Framework, 2002, WHO, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf (dostęp: 03.02.2017).
Google Scholar

Ageing, Housing and Urban Development, 2003, OECD, http://www.oecd-ilibrary.org http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/ageing-housing-and-urban-development_9789264176102-en (dostęp: 03.02.2017).
Google Scholar

Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/
Google Scholar

Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P., 2012, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa: 1–199.
Google Scholar

Bujacz A., Skrzypska N., Zielińska A.M., 2012, Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania, „Gerontologia Polska”, 20 (2): 73–80.
Google Scholar

Coulson M.R.C. 1968, The distribution of population age structure in Kansas City, „Annals of the Association of American Geographers”, 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1968.tb01641.x

Cox H.G., 2006, Later life: The realities of aging, Routledge.
Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 1983, Z badań nad strukturą demograficzną wielkiego miasta: segregacja przestrzenna płci i wieku ludności, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, 2, Uniwersytet Łódzki: 29–63.
Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 1984, Problemy demograficzne śródmieścia Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, 3, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 37–67.
Google Scholar

Feitosa F.F., Camara G., Monteiro A.M.V., Koschitzki T., Silva M.P., 2007, Global and local spatial indices of urban segregation, „International Journal of Geographical Information Science”, 21 (3): 299–323.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13658810600911903

Gminny program rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+, 2016, Łódź, www.uml.lodz.pl/get.php?id=19193 (dostęp: 26.01.2017).
Google Scholar

Goodall B., 1987, The Penguin Dictionary of Human Geography, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, England: 1–509.
Google Scholar

Hagestad G.O., 2008, The book-ends: emerging perspectives on children and old people, [w:] Chiara Saraceno (red.), Families, Ageing and Social Policy. Intergenerational Solidarity in European Welfare States, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton MA, USA: 20–37.
Google Scholar

Harper S., Laws G., 1995, Rethinking the geography of ageing, „Progress in Human Geography”, 19 (2): 199–221.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/030913259501900203

Hillier S.M., Barrow G.M., 2011, Aging, the individual and society, Wadsworth Cengage Learning.
Google Scholar

Hodge G., 2008, The geography of ageing. Preparing communities for the Surge in Seniors, McGill-Queen’s University Press, Canada.
Google Scholar

Klaassen L., 1988, Myśl i praktyka ekonomiczna a przestrzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Klimczuk A., 2013, Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa, [w:] Osiński J., Pachocka M. (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Google Scholar

Kociszewski P., 2016, Starzenie ludności w ujęciu geograficznym – założenia geografii starości, [w:] Herudzińska M., Błaszczak I. (red.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Google Scholar

Lamprecht M., 2016, Zagospodarowanie przestrzenne miasta w warunkach zapaści demograficznej. Przykład Łodzi, „Studia Miejskie”, 21: 67–84.
Google Scholar

Lamprecht M., 2017, Ewolucja kwartałów śródmiejskich Łodzi w kontekście kurczenia się miasta, „Studia Miejskie”, 23.
Google Scholar

Laws G., 1995, Embodiment and Emplacement: Identities, Representation and Landscape in Sun City Retirement Communities, „International Journal of Ageing and Human Development”, 40: 253–280.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2190/BR6H-GQGF-RDN8-XA31

Liszewski S. (red.), 2009, Atlas miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji.
Google Scholar

Lu Y., 2000, Spatial Cluster Analysis for Point Data: Location Quotients versus Kernel Density, University Consortium for Geographical Information Science Summer Assembly, Portland, http://www.ucgis.org/oregon/papers/lu.htm
Google Scholar

Majer A, 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa.
Google Scholar

Maksimowicz A., 1990, Przemiany struktury ludności według wieku, [w:] Okólski M. (red.), Teoria przejścia demograficznego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Marcińczak S., 2009, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988–2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 1–164.
Google Scholar

Oka M., Wong D., 2015, Spatializing Segregation Measures: An Approach to Better Depict Social Relationships, [w:] „Cityscape: A Journal of Policy Development and Research”, 17 (1): 93–113.
Google Scholar

Perspektywy demograficzne województwa łódzkiego do 2030 r., 2005, Urząd Statystyczny w Łodzi, http://lodz.stat.gov.pl (dostęp: 10.04.2015).
Google Scholar

Prognoza ludności Łodzi na lata 2015–2050, 2014, Urząd Statystyczny w Łodzi, http://lodz.stat.gov.pl (dostęp: 10.04.2015).
Google Scholar

Region for all ages. The implications of demographic ageing for regional policy. Final report, 2006, European Policies Research Centre, PRC, United Kingdom.
Google Scholar

Rosset E., 1959, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Warszawa.
Google Scholar

Sanderson W., Schrebov S., 2008, Rethinking Age and Aging, „Population Bulletin”, 63 (4), Population Reference Bureau.
Google Scholar

Sauvy A., 1966, Granice życia ludzkiego, Biblioteka Wiedzy Współczesnej, Seria Omega, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Statystyka Łodzi 2000, 2000, Urząd Statystyczny w Łodzi.
Google Scholar

Statystyka Łodzi 2012, 2012, Urząd Statystyczny w Łodzi.
Google Scholar

Statystyka Łodzi 2014, 2014, Urząd Statystyczny w Łodzi.
Google Scholar

Statystyka Łodzi 2016, 2016, Urząd Statystyczny w Łodzi.
Google Scholar

Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi, 2012, Urząd Miasta Łodzi, www.uml.lodz.pl/get.php?id=3681 (dostęp: 26.01.2017).
Google Scholar

Strategia Rozwoju Przestrzennego Łodzi 2020+, 2013, Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta, Łódź.
Google Scholar

Stryjakiewicz T. (red.), 2014, Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 1–155.
Google Scholar

Szweda-Lewandowska Z., 2012, Starzenie się i starość – ogólna charakterystyka, [w:] Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Google Scholar

The Madrid international plan of action on ageing. Guiding Framework and toolkit for practitioners and policy makers, 2008, United Nations, Madrid: 1–11.
Google Scholar

Trwanie życia w 2015 roku, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl
Google Scholar

Uchwała nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
Google Scholar

Vanderbeck R., 2007, Intergenerational geographies: age relations, segregation and reengagements, „Geography Compass”, 1: 200–221.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2007.00012.x

Warf B. (red.), 2006, Encyclopedia of Human Geography, SAGE Publications Inc.: 1–616.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781412952422

Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Wong D.W.S., 2004, Comparing Traditional and Spatial Segregation Measures: A Spatial Scale Perspective, „Urban Geography”, 25 (1).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2747/0272-3638.25.1.66

World Health Statistics, 2016, World Health Organization, http://who.int/en/
Google Scholar

Zych A.A., 2007, Leksykon gerontologii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków: 1–176.
Google Scholar

http://ageinplace.com (dostęp: 10.04.2015).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21011/apn.2016.0403

http://uml.lodz.pl/rewitalizacja (dostęp: 26.01.2017).
Google Scholar

http://www.census.gov (dostęp: 26.01.2017).
Google Scholar

http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201701060035.html (dostęp: 26.01.2017).
Google Scholar

https://geo.stat.gov.pl/ (dostęp: 10.04.2015).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-06-30

Jak cytować

Lamprecht, M. (2017). Osoby starsze w strefie wielkomiejskiej Łodzi. Ujęcie przestrzenne. Space – Society – Economy, (20), 23–41. https://doi.org/10.18778/1733-3180.20.03