Zachowania prozdrowotne kobiet młodych, w średnim wieku i starszych

Autor

  • Emilia Garncarek Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.60.13

Słowa kluczowe:

zachowania prozdrowotne, kobiety, wiek, gender, upłciowiony wiek/gendered age

Abstrakt

W artykule skoncentrowano się na komponencie behawioralnym postawy wobec zdrowia – zachowaniach prozdrowotnych kobiet. Ze szczegółowej analizy wypowiedzi wynika, że występują różnice w zachowaniach zdrowotnych pomiędzy kobietami reprezentującymi różne kategorie wiekowe. Wraz z wiekiem zmienia się troska o zdrowie oraz sposoby dbania o ten zasób, na co wpływają nie tylko uwarunkowania biologiczne. Istotne znaczenie mają również kulturowe koncepcje płci (gender) i wieku (gendered age) funkcjonujące w ramach danego kulturowego modelu społeczeństwa.

Bibliografia

Barrett A. (2005), Gendered experiences in midlife: Implications for age identity, “Journal of Aging Studies”, Vol. 19, s. 163–183.
Google Scholar

CBOS (2005), Komunikat z badań: Upodobania kulinarne, nawyki żywieniowe i zachowania konsumenckie Polaków, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
Google Scholar

CBOS (2009), Komunikat z badań: Polak zadbany – troska o sylwetkę i ciało, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
Google Scholar

CBOS (2012a), Zdrowie w wymiarze osobistym i instytucjonalnym. Samooceny, zachowania, opinie, red. N. Hipsz, R. Boguszewski, „Opinie i Diagnozy”, nr 24.
Google Scholar

CBOS (2012b), Komunikat z badań: Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
Google Scholar

CBOS (2012c), Komunikat z badań: Polacy wobec własnej starości, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
Google Scholar

CBOS (2013), Komunikat z badań: Aktywność fizyczna Polaków, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
Google Scholar

CBOS (2014), Komunikat z badań: Zachowania żywieniowe Polaków, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
Google Scholar

Deaux K., Kite M. (2002), Stereotypy płci, [w:] B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 354–382.
Google Scholar

Diller V. (2012), The ‘Over-Stuffed’ Sandwich Generation, https://www.psychologytoday.com/blog/face-it/201210/the-over-stuffed-sandwich-generation [dostęp: 2.04.2016].
Google Scholar

Dzwonkowska-Godula K., Garncarek E. (2015), Factors affecting health in young and old men and women’s beliefs, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 55, s. 127–148.
Google Scholar

Heszen I ., Sęk H . ( 2016), Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Jakubowska H . ( 2009), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Google Scholar

Kimmel M. S. (1987), Rethinking masculinity: New directions in research, [w:] M. S. Kimmel (ed.), Changing Men: New Directions in Research on Men and Masculinity, Sage Publications, Newbury Park, s. 9–24.
Google Scholar

Kimmel M. (2004), The Gendered Society, Oxford University Press, New York
Google Scholar

Królikowska S. (2011), Rola stereotypów płci w kształtowaniu postaw kobiet i mężczyzn wobec zdrowia, „Nowiny Lekarskie”, nr 80 (5), s. 387–393.
Google Scholar

Malinowska E. (2011), Kapitał ludzki w ujęciu genderowym – koncepcja teoretyczna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 39, s. 3–16.
Google Scholar

Malinowska E., Dzwonkowska-Godula K., Garncarek E. (2012), Wykształcenie, zdrowie i wygląd jako komponenty kapitału ludzkiego kobiet i mężczyzn, [w:] P. Starosta (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11–132.
Google Scholar

Malinowska E., Dzwonkowska-Godula K., Garncarek E., Czernecka J., Brzezińska J. (2016), Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8088-353-6.06

Melosik Z. (1996), Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Wydawnictwo Edytor, Poznań–Toruń.
Google Scholar

Miller D. (1981), The ‘sandwich’ generation: Adult children of the aging, “Social Work”, Vol. 26, No. 5, https://www.jstor.org/stable/23712207?seq=1#page_scan_tab_contents [dostęp: 2.04.2016].
Google Scholar

Miluska J. (1996), Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Google Scholar

Miluska J. (2008), Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Google Scholar

Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] S. Nowak (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa, s. 17–88.
Google Scholar

Nowak S. (red.) (1973), Teorie postaw, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Ogińska-Bulik N., Jurczyński Z. (2010), Osobowość. Stres a zdrowie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Google Scholar

Ostrowska A. (1999), Styl życia a zdrowie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Google Scholar

Ostrowska A. (2006), Kobiety i mężczyźni. Jak styl i warunki życia różnicują zdrowie, „Rocznik Lubuski” t. 32, cz. 2, s. 113–129.
Google Scholar

Puchalski K. (1990), Zachowania związane ze zdrowiem jako przedmiot nauk socjologicznych. Uwagi wokół pojęcia, [w:] A. Gniazdowski (red.), Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, s. 23–57.
Google Scholar

Puchalski K. (1997), Zdrowie w świadomości społecznej, Instytut Medycyny Pracy, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Łódź.
Google Scholar

Raport Siemensa (2012), „Zdrowie – męska rzecz”, http://www.siemens.pl/pool/healthcare/raport_siemensa_2012.pdf [dostęp: 20.07.2016].
Google Scholar

Renzetti C. M., Curran D. J. (2005), Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Schimanek T., Wejcman Z. (2013), Aktywni Seniorzy. Inspirator dla organizacji, Instytut Spraw Publicznych, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/17728630.pdf [dostęp: 30.06.2016].
Google Scholar

Sęk H. (2000), Zdrowie behawioralne, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Google Scholar

Titkow A. (1998), Feminizm, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B. (2004), Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Google Scholar

Tobiasz-Adamczyk B. (2000), Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Tobiasz-Adamczyk B. (red.) (2013), Od socjologii medycyny do socjologii żywienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Turner J. H. (2004), Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Wolf N. (2014), Mit urody, Czarna Owca, Warszawa.
Google Scholar

Woynarowska B . ( 2013), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-03-30

Jak cytować

Garncarek, E. (2017). Zachowania prozdrowotne kobiet młodych, w średnim wieku i starszych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (60), 201–217. https://doi.org/10.18778/0208-600X.60.13