Dla Recenzentów

Proces recenzyjny

Redakcja czasopisma Folia Sociologica wraz z Radą Naukową i Redaktorem przygotowywanego tomu dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane. Ponadto, redakcja zaznacza, że publikowane będą jedynie oryginalne opracowania, które nie zostały opublikowane wcześniej w innych czasopismach.

Teksty zakwalifikowane do publikacji przekazywane są następnie recenzentom zewnętrznym, którzy recenzują je w oparciu o formularz recenzji. Za recenzentów zewnętrznych uznaje się osoby, które nie zasiadają w redakcji czasopisma ani w jego Radzie Naukowej, nie są również zatrudnione w podmiocie, gdzie afiliowany jest Redaktor Naczelny czasopisma. Recenzentem zewnętrznym nie może być również osoba, która pochodzi z tej samej jednostki, z której pochodzi Autor. Teksty nie są też wysyłane osobom, które pozostają z Autorem w konflikcie interesów, za które uznaje się: bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat (zwłaszcza zaś dotyczącą przygotowywanego tekstu).

Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.

Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process). Lista wszystkich Recenzentów publikowana jest raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

Recenzja ma formę pisemną w oparciu o formularz recenzji i kończy się wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub o jego odrzucenie. Wszystkie artykuły złożone do publikacji recenzowane są przez dwóch recenzentów. Po otrzymaniu przez Redakcję czasopisma recenzji Autor zgłoszonej pracy jest informowany o jej wyniku i koniecznych poprawkach. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redakcja czasopisma w porozumieniu z Radą Naukową.

FORMULARZ RECENZJI

 1. Czy artykuł odpowiada profilowi czasopisma?
 2. Czy artykuł odpowiada zakresowi tematycznemu przygotowywanego tomu?
 3. Czy treść artykułu jest zgodna z tytułem?
 4. Czy struktura artykułu jest spójna i logiczna?
 5. Czy artykuł jest poprawny od strony formalnej (cytaty, przypisy, tabele, wykresy, ogólne standardy tzw. academic writing)?
 6. Czy artykuł można uznać za oryginalny pod kątem zawartych w nim informacji, tez i konkluzji?
 7. Czy zawarte w artykule tezy i konkluzje wynikają z prowadzonych rozważań teoretycznych i analiz empirycznych?
 8. Czy artykuł wymaga skrócenia lub poszerzenia niektórych jego części, co pozytywnie wpłynie na jego na lekturę?
 9. Czy odniesienia do literatury przedmiotu są adekwatne i uzasadnione?
 10. Czy artykuł może być uznany za opracowanie naukowe (zawiera tezy, ich krytyczne rozwinięcie i podsumowanie), czy jest to głównie opracowanie o charakterze raportu z badań (głównie prezentacja danych)?
 11. Konkluzja: Czy artykuł nadaje się do publikacji w tomie?
  1. Tak, w istniejącej formie.
  2. Tak, z niewielkimi zmianami.
  3. Tak, po wprowadzeniu zasadniczych zmian (ponownym przygotowaniu).
  4. Nie, nie nadaje się do publikacji:
   1. nie odpowiada profilowi czasopisma.
   2. nie odpowiada tematyce przygotowanego tomu.
   3. nie spełnia wymogów formalnych i standardów dotyczących tekstów naukowych.
   4. zawiera błędy metodologiczne.
   5. inne powody (uzasadnienie poniżej).

Czy w przypadku odpowiedzi III. życzy sobie Pani/Pan aby ponownie przesłać artykuł do recenzji?

Proszę o dodanie krótkiego komentarza na temat artykułu, wraz z sugerowanymi zmianami i uzupełnieniami jakie powinny być wprowadzone:…………………………….