O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Profil czasopisma Folia Sociologica (pierwszy numer ukazał się w 1980 r.) obejmuje szeroko rozumianą problematykę społeczną. Intencją redakcji jest publikowanie artykułów będących wynikiem oryginalnych badań empirycznych indywidualnych i zespołowych. Jesteśmy otwarci na różne paradygmaty teoretyczne i metodologiczne. W czasopiśmie chcemy zamieszczać artykuły mieszczące się w polu nauk społecznych i humanistycznych.

Czekamy na teksty odwołujące się do klasycznej i współczesnej refleksji socjologicznej, odnoszące się do wszystkich jej subdyscyplin. Zależy nam również na opracowaniach podejmujących problematykę łączącą socjologię z innymi dyscyplinami takimi jak: antropologia, etnografia, nauka o polityce, psychologia społeczna, psychosocjologia, demografia, nauka o zarządzaniu. Redakcja zaznacza jednak, że dąży do zakorzenienia profilu czasopisma w tradycji socjologicznej, stąd artykuły o takim charakterze będą miały pierwszeństwo przy decyzji o ich publikacji.

Przygotowywane tomy mogą mieć charakter monograficzny bądź też być przeglądem publikacji dotyczących różnych sfer życia społecznego. Każdy tom redagowany jest przez osobę czuwającą nad jego poprawnością merytoryczną.

Punktacja MEiN: 70 punktów (lipiec 2023)

Liczba artykułów w ostatnim roku: 32

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

Rzetelność naukowa

Redakcja przypomina, że praktyki określane jako "ghostwritng" i "guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej i dlatego redakcja dokłada wszelkich starań aby tego typu praktyki w procesie publikacyjnym zostały wyeliminowane.

Z "ghost writnig" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Redakcja prosi więc o zawieranie w tekstach informacji na temat współautorów badań, których wyniki referowane są w artykule, jak również określenie własnego wkładu w uzyskane rezultaty badawcze.

Przypominamy również, że publikowane mogą być teksty przygotowane przez więcej niż jedną Autorkę/Autora.

Z "guest authorship" mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca,a pomimo to jest autorem, bądź współautorem publikacji.

Historia czasopisma

Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica ukazuje się od 1980 roku. Od początków swego istnienia starało się być ambitnym czasopismem komentującym zmiany jakim podlegały polskie i europejskie społeczeństwa. Wśród artykułów znajdują się prezentacje i raporty z badań, analizy społeczno-polityczne, interesujące teksty analityczne i metodologiczne. Wśród numerów Folia Sociologica znajdują się również zeszyty wydane w języku angielskim (taką formę miał pierwszy numer czasopisma), ponadto numery w dwóch i trzech językach; zeszyt w języku polskim i rosyjskim oraz tom w języku polskim, angielskim i niemieckim. W redagowaniu zeszytów Folia Sociologica brali udział tacy socjologowie jak, m.in.: Jan Woskowski, Longin Indisow, Jolanta Kulpińska, Zbigniew Bokszański, Danuta Walczak-Duraj, Bogusław Sułkowski, Janina Tobera, Wacław Piotrowski, Jan Lutyński, Marek Czyżewski, Ewa Rokicka, Anna Buchner-Jeziorska, Krzysztof Konecki, Edmund Lewandowski, Jolanta Grotowska-Leder, Janusz Mariański.

Czasopismo jest finansowane ze środków Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.