Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Przesłany tekst musi być tekstem orginalnym, który nie został wcześniej opublikowany. Nie powinen być również złożony do redkacji innego czasopisma z prośbą o jego recenzję i ewentualną publikację.
 • Przesłany tekst powinien uwzględniać wymienione wyżej wytyczne dotyczące reguł edycji tekstu.
 • Przesłane teksty po zaakceptowaniu przez Redakcję będą przesłane do recenzentów (double-blind review).

Wytyczne dla autorów

EDYCJA TEKSTU

 • Preferowana objętość artykułu to między 32 tysiące a 40 tysięcy znaków (10-15 stron) wraz z rysunkami czy/i tabelami oraz bibliografią i aneksami.
 • Na pierwszej stronie artykułu pod imieniem i nazwiskiem autorki/autora należy zamieścić informację o miejscach pracy (afiliacja autorki/autora wraz z adresem e-mail)
 • Prosimy o pisanie artykułu czcionką Times New Roman , wielkość czcionki: 12, interlinia w tekście 1
 • prosimy nie stosować podkreśleń w tekście 
 • Marginesy : prawy i lewy 2,5 cm. Dolny i górny 2 cm.
 • Cytowany fragment tekstu prosimy pisać kursywą z pominięciem cudzysłowu
 • Przypisy proszę robić w tekście, używając zwykłych nawiasów: autor, rok wydania:numer strony, czyli np.:

(Walczak-Duraj 1998)
(Mazur 2002:78)
(Dahrendorf 1999 za Judt 2011:108)

 • W przypadku cytowania za innym opracowaniem/autorem proszę w bibliografii wskazać źródło, do którego autor/autorka dotarła (najlepiej z podaniem numeru strony/zakresu stron)
 • przypisy autorskie mogą mieć formę przypisów dolnych
 • Bibliografię proszę przygotować według wzoru: nazwisko autora, inicjał imienia autora, rok wydania (w nawiasie), tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania, czyli np.:

Warzywoda-Kruszyńska W. (red.) (2004), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Szukalski P. (2009), Ageizm – przejawy indywidualne i instytucjonalne, [w:] M. Halicka, J. Halicki, A. Sidorczyk (red.), Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy, Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego, Białystok, s. 59–68

Szczepański J. (1972), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa

Sanders L. (1997), Against Deliberation, “Political Theory”, Vol. 25, No. 3, s. 347–376

Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

 • Jeśli w tekście cytowano zakres stron, odwołując się do określonej części pracy, proszę na końcu w bibliografii zamieścić cytowane strony:

Elias N. (2009), Społeczeństwo jednostek , PWN, Warszawa, s.110-166.

 • Jeśli autor.autorka korzysta ze źródeł internetowych prosimy o wskazanie adresów stron (URL) i zamieszczenie tej informacji również w bibliiografii
 • Rysunki, tabele, schematy itp. proszę tytułować i numerować według numeracji ciągłej (na górze rysunku, tabeli), na dole zaś proszę umieszczać źródła
 • Streszczenie artykułu powinno mieć objętość 15-20 wierszy ; prosimy o sporządzenie streszczenia w dwóch wersjach: polskiej i angielskiej. Streszczenie w języku polskim to Abstrakt umieszczany na początku tekstu, zaś to w języku angielskim to Summary umieszczane na końcu, za bibliografią. W przypadku streszczenia angielskiego prosimy również o umieszczenie nad streszczeniem tytułu w języku angielskim.
 • Prosimy o zachowanie następującego układu artykułu:
 1. Imię i nazwisko Autorki/Autora
 2. Afiliacja/miejsca pracy
 3. adres e-mail
 4. Tytuł (wyśrodkowany)
 5. Abstrakt
 6. Słowa kluczowe w języku polskim
 7. Tekst artykułu (możliwy podział na części składowe)
 8. Bibliografia
 9. Tytuł w języku angielskim
 10. Streszczenie w języku angielskim (summary)
 11. Słowa kluczowe w języku angielskim (key words)