Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Przesłany tekst musi być tekstem oryginalnym, który nie został wcześniej opublikowany. Nie powinien być również złożony do redakcji innego czasopisma z prośbą o jego recenzję i ewentualną publikację.
 • Przesłany tekst powinien uwzględniać wymienione wyżej wytyczne dotyczące reguł edycji tekstu.
 • Przesłane teksty po zaakceptowaniu przez Redakcję będą przesłane do recenzentów (double-blind review).

Wytyczne dla autorów

Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

Edycja tekstu

Preferowana objętość artykułu to między 32 tysiące a 40 tysięcy znaków (10-15 stron) wraz z rysunkami czy/i tabelami. Na pierwszych stronach artykułów pod imieniem i nazwiskiem autora należy zamieścić informację o miejscach pracy.

Prosimy o pisanie artykułu czcionką Times New Roman , wielkość czcionki: 12, interlinia w tekście 1,5.

Marginesy : prawy i lewy 2,5 cm. Dolny i górny 2 cm.

Przywołania źródeł w tekście: w nawiasach proszę podać źródła według schematu: nazwisko autora, rok wydania: numer strony. Przykłady:

(Mazur 2002:78)

(Dahrendorf 1999, za Judt 2011:108)

Adnotacje autorskie mogą mieć formę przypisów.

Bibliografia: bibliografię prosimy przygotować według wzoru: nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania (w nawiasie), tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania; np.:

Bauman Z. (1993), Postmodern ethics, Blackwell publishing, Oxford

Clarke, Peter B. (red.) (2009), The Oxford Handbook of Sociology of Religion, Oxford University Press, Oxford/New York

Jonston R.J. (1976), Residential Area Characteristics [w:] Herbert D.T., Jonston R.J. (red.), Social Areas in Cities, vol. 1, Wiley, New York

Grant D.S., Wallace M. (1991), Why Do Stokes Turn Violent?, „American Journal of Sociology”, vol. 96, No.5

Ilustracje, grafiki, ryciny itp.: Proszę je nazwać i ponumerować w sposób ciągły (nad ilustracją, grafiką), a poniżej podać odnośniki źródłowe.

Streszczenie powinno być umieszczone przed słowami kluczowymi i tekstem głównym i zawierać od 15 do 20 wierszy.

Układ artykułu: proszę zwrócić uwagę na kolejność rozdziałów:

 • Pełne imię i nazwisko autora
 • Afiliacje
 • e-mail
 • Tytuł (wyrównany do środka)
 • Streszczenie
 • Słowa kluczowe
 • Artykuł (ewentualnie podzielony na sekcje: wstęp, główne rozdziały i podrozdziały, wnioski itp.)
 • Bibliografia

Prosimy o nadsyłanie plików manuskryptów w formacie Word (jako doc.), RTF lub ODT, ponieważ tylko te formaty mogą być wykorzystywane w procesie produkcyjnym.