Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica <div style="text-align: justify;"> <p>Profil czasopisma <em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica</em>&nbsp; obejmuje szeroko rozumianą problematykę społeczną. Intencją redakcji jest publikowanie artykułów będących wynikiem oryginalnych badań empirycznych indywidualnych i zespołowych. Jesteśmy otwarci na różne paradygmaty teoretyczne i metodologiczne. W czasopiśmie chcemy zamieszczać artykuły mieszczące się w polu nauk społecznych i humanistycznych. Czekamy na teksty odwołujące się do klasycznej i współczesnej refleksji socjologicznej, odnoszące się do wszystkich jej subdyscyplin. Zależy nam również na opracowaniach podejmujących problematykę łączącą socjologię z innymi dyscyplinami takimi jak: antropologia, etnografia, nauka o polityce, psychologia społeczna, psychosocjologia, demografia, nauka o zarządzaniu.</p> </div> pl-PL marcin.kotras@uni.lodz.pl (Marcin Kotras) ojs@fimagis.pl (Firma Magis) wto, 30 mar 2021 00:00:00 +0000 OJS 3.2.1.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Doświadczenie rozłąki emigracyjnej a relacje rodzinne. Sposób postrzegania emigrantów zarobkowych przez ich dzieci https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/8392 <p>Badania zawierały charakterystyki członków najbliższej rodziny dokonywane przez dzieci emigrantów zarobkowych. W badaniach za respondentów, określonych mianem dzieci emigrantów zarobkowych, uznano jednostki, które w okresie dorastania (wczesnego lub późnego) doświadczały rozłąki z rodzicami, spowodowanej wyjazdami zarobkowymi jednego lub obojga rodziców do pracy za granicę na terenie Unii Europejskiej. W badaniach wykorzystano metodę biograficzną. Łącznie respondentami były 84 osoby, a dane pozyskane w wywiadach uznano za wysoce nasycone o dużym stopniu zróżnicowania treści. Z prowadzonych badań wynika, że wraz z upływem czasu dla wszystkich członków rodziny poza emigrantem jego przyjazd do domu staje się wydarzeniem powszednim. Ma to jednoznaczne konsekwencje – widoczne w relacjach między członkami rodziny – które zostały zaprezentowane w artykule. Ze względu na wielowątkowy, szeroki i szczególnie emocjonalny materiał, jaki otrzymano w badaniach, w niniejszej publikacji zamieszczono wiele egzemplifikacji indywidualnych interpretacji własnej sytuacji życiowej dzieci emigrantów.</p> Natasza Doiczman-Łoboda Copyright (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/8392 wto, 30 mar 2021 00:00:00 +0000 Dzieci w migracji – co o nich wiemy? https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/8248 <p>Przy omawianiu procesów migracji często pomija się problem dzieci i nieletnich, choć globalne dane ukazują wzrost liczby procesów, w których uczestniczą. W 2017 r. szacowano, że 30 mln dzieci żyje poza krajem pochodzenia. Ukazuje to znaczenie migracji, w której bierze udział najmłodsze pokolenie. Celem artykułu przeglądowego jest ukazanie szerokiego kontekstu badań podejmowanych w literaturze przedmiotu dotyczącego sytuacji dzieci uczestniczących w migracji. Sytuacje te obejmują zmiany podstawowych relacji społecznych, proces edukacji oraz konsekwencje i ryzyka zdrowotne dzieci. Dodatkowo zwrócono uwagę, że skala tych zmian i ich specyfika zależna jest od tego, w jaki sposób dziecko uczestniczy w migracji. Uwzględniono trzy sytuacje: dziecko w migracji rodzinnej, dziecko samotnie migrujące i dziecko pozostawione w kraju rodzinnym przez jednego lub oboje migrujących rodziców.</p> Zofia Kawczyńska-Butrym Copyright (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/8248 wto, 30 mar 2021 00:00:00 +0000 (Nie)planowane (nie)powroty Ukraińców pracujących w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku. Czynniki warunkujące przeobrażenia migracji czasowych w osiadłe https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/10189 <p>Podstawowym celem artykułu jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie o to, co może spowodować przeobrażenia migracji czasowych Ukraińców przebywających w Polsce w pobyty stałe/migracje osiadłe; jakiego rodzaju „kotwice” są potrzebne (i realizowane) w procesie przekształcania się charakteru i wzoru migracji? Empiryczną podstawę do realizacji tak postawionego celu daje 36 wywiadów przeprowadzonych wśród obywateli ukraińskich zatrudnionych w Polsce w 2019 r. Teoretycznej inspiracji dostarczyła koncepcja społecznego zakotwiczania, która odnosi się do procesu poszukiwania życiowych punktów oparcia – kotwic, pozwalających jednostkom na osiągnięcie psychospołecznej stabilizacji i na efektywne funkcjonowanie w nowych warunkach. &nbsp;</p> Maria Zielińska, Dorota Szaban Copyright (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/10189 wto, 30 mar 2021 00:00:00 +0000 „Albo będziemy bronić swojej polskości, albo nie będzie Polonii”. Praktyki negocjowania tożsamości narodowej wśród polskiej diaspory w Cleveland https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/10194 <p>W artykule przedstawiono wyniki badania pilotażowego dotyczącego sposobów negocjowania tożsamości narodowej przez członków polskiej społeczności (Polonii) w amerykańskim Cleveland. Ujawniło ono złożone sposoby podtrzymywania i wyznaczania granic kulturowych (a zatem i konstruowania tożsamości zbiorowej) przez Polonię w sytuacji nierównych relacji władzy wobec społeczeństwa przyjmującego, ale i w łonie samej diaspory. Praktyki te realizowane są nie tylko w kontrze do społeczeństwa amerykańskiego, lecz także członków własnej grupy etnicznej, wskutek czego zachodzą jednoczesne procesy wzmacniania i osłabiania więzi diasporycznych, włączania i wykluczania poszczególnych jednostek i grup. Procesy te potęgowane są przez istnienie wielopłaszczyznowych podziałów wewnątrz tej społeczności (pokoleniowych, klasowych, przestrzennych i politycznych), które kształtują jej kondycję i wzorce uczestnictwa członków.</p> Marcin Gońda Copyright (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/10194 wto, 30 mar 2021 00:00:00 +0000 Amerykańska meksykańska rodzina imigrantów w zmieniającym się społeczeństwie: krytyczny przegląd https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/10195 <p>Artykuł przedstawia przegląd literatury dotyczącej zmian strukturalnych meksykańskiej rodziny imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Na początku zaprezentowano krytyczny przegląd klasycznej literatury na temat meksykańskiej rodziny imigrantów, skoncentrowanej na modelach asymilacji, ich głównych problemach i ograniczeniach. Następnie, przesuwając punkt ciężkości, w opracowaniu zaprezentowano, jak modele nierówności strukturalnych i feministycznych, jako krytyczne podejścia do pojawiających się form rodzinnych imigrantów, mogą pomóc w zrozumieniu transformacyjnych podobieństw między społeczeństwem amerykańskim a strukturą meksykańskiej rodziny imigrantów.</p> <p>W artykule zaprezentowano argumenty odnoszące się do strukturalnego zróżnicowania meksykańskiej rodziny. W ten sposób dyskusja została usytuowana w szerszym amerykańskim kontekście, co zwraca uwagę na to, jak historyczne i obecne siły społeczne związane z nierównym dostępem do pracy i możliwości edukacyjnych utrwaliły marginalizację meksykańskiej rodziny imigrantów w stosunku do rodziny mainstreamowej. W tekście przedstawiono również i omówiono, w jaki sposób ramy feministyczne, przekrojowe i postmodernistyczne kształtują obecne debaty na temat rodzin imigrantów. Omówiono ponadto, jak różnorodność pod względem struktury rodziny i życia rodzinnego przyczynia się do rozwoju studiów rodzinnych zarówno w USA, jak i na całym świecie.</p> Juan José Bustamante Copyright (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/10195 wto, 30 mar 2021 00:00:00 +0000 Pokolenie Z na rynku pracy – strukturalne uwarunkowania i oczekiwania https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/10196 <p>Głównym celem niniejszego artykułu jest wgląd w sytuację na rynku pracy oraz perspektywy zawodowe związane z wykształceniem i kwalifikacjami młodych Polaków, przedstawicieli tzw. pokolenia Z, czyli osób urodzonych po 1995 r. Przeglądu sytuacji dokonuję w oparciu o analizę danych zastanych oraz analizę rynku pracy i zatrudnienia osób młodych. Analiza ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania o to, jaką wartość dla młodych osób stanowi praca, jakie miejsce zajmuje w hierarchii wartości, jaki stosunek do pracy mają osoby młode, jak jest przez nie opisywana i ewaluowana, jakie warunki powinna spełniać. Drugim celem jest opis realiów pracy i zatrudnienia najmłodszego pokolenia. Analiza prowadzona jest przy zastosowaniu teorii ekologii politycznej oraz kategorii pokolenia, ale wyłącznie na poziomie wspólnoty położenia. W artykule staram się dokonać rekonstrukcji sposobu strukturalnego kształtowania życia i wyborów młodych ludzi, zakładając, że to kontekst społeczny w głównej mierze wpływa na postawy i poglądy młodych ludzi, stwarzając im określone możliwości strukturalne oraz wyposażając w konkretne zasoby.</p> Karolina Messyasz Copyright (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/10196 wto, 30 mar 2021 00:00:00 +0000