Kadencyjność władzy wykonawczej na przykładzie wyborów samorządowych w województwie łódzkim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.88.03

Słowa kluczowe:

wybory samorządowe, kadencyjność, organ wykonawczy

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnień związanych z kadencyjnością organu wykonawczego w polskich jednostkach samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest dokonanie przestrzennej analizy zjawiska wielokadencyjności wójtów województwa łódzkiego. Badanie przeprowadzono w dwóch wymiarach: przestrzennym (gminy wiejskie województwa łódzkiego) i czasowym (wybory samorządowe w latach 2002, 2006, 2010, 2014 i 2018). Analiza dokonana w oparciu o dane z Państwowej Komisji Wyborczej ujawniła, że ponowny wybór to częste zjawisko w gminach wiejskich. Wynika on prawdopodobnie z tego, iż władze lokalne odpowiadają na potrzeby i oczekiwania wyborców. Wzmacnia to ich pozytywne odczucia, zwiększa zadowolenie i prowadzi do kształtowania pozytywnych motywów udziału w wyborach samorządowych oraz decyzji wyborczych (utożsamianych z reelekcją organu wykonawczego gminy).

Bibliografia

Bartnicki S. (2017), Egzemplifikacja efektu inkumbenta w wyborach bezpośrednich kierowników gminnej egzekutywy w Polsce i jego strukturalne uwarunkowania, "Acta Politica Polonica", no. 3.
Google Scholar

Bartnicki S. (2019), Głosowanie klientelizmem pisane, czyli jak zwiększać szanse reelekcji, "Studia Socjologiczne", no. 1.
Google Scholar

Budzisz R. (2016), Organ wykonawczy gminy z perspektywy 25 lat funkcjonowania samorządu gminnego i kierunki jego dalszego doskonalenia, [w:] Jaworska-Dębska B., Budzisz R. (eds), Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Bujny J., Ziemski K. (2015), Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), "Samorząd terytorialny", no. 12.
Google Scholar

Chrobak T., Niezgoda M. (2006), Wyborcze dylematy, [in:] Niezgoda M., Chrobak T., Marcinkowska A., Długosz P. (eds), Wybory samorządowe w małej gminie, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów.
Google Scholar

Detka D. (2011), Polski system wyborczy a kształtowanie układu sił politycznych w województwie świętokrzyskim, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce.
Google Scholar

Dębowska A., Korycka-Skorupa J. (2010), Kartogram i kartodiagram jako przykład łączenia form prezentacji kartograficznej, "Polski Przegląd Kartograficzny", no. 4.
Google Scholar

Drzonek M. (2013), Zdobywanie władzy w mieście – efektywność strategii "wiecznego prezydenta", "Management and Business Administration. Central Europe", no. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.53

Gałuszka M. (2016), Alternacja władzy w wyborach samorządowych na Dolnym Śląsku w latach 2006–2014, "Wrocławskie Studia Politologiczne", no. 20.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.20.11

Grabniak P. (1997), Wójt rządzi, radni biorą diety, "Zielony Sztandar", no. 25.
Google Scholar

Grabowski W. (2016), Czynniki determinujące reelekcję prezydentów polskich miast, "Studia Regionalne i Lokalne", no. 10.
Google Scholar

Halamska M. (2001), Reprodukcja czy wymiana? Przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990–1998, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Krukowska J. (2018), Staż burmistrza na stanowisku a jego poglądy na zarządzanie gminą, "Samorząd Terytorialny", no. 7–8.
Google Scholar

Kowalik J. (2015), Demokracja lokalna a idea ograniczenia liczby kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), "Political Preferences", no. 10.
Google Scholar

Kowalik J. (2016), Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w kontekście idei limitowania kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, "Acta Politica Polonica", no. 3.
Google Scholar

Łukowiak D. (2020), Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323546276

Markowski R. (2015), System wyborczy – system partyjny – jakość demokracji. O jednomandatowych okręgach wyborczych, [in:] Kucharczyk J. (ed.), Obywatele i wybory. Działania Forum Aktywny Obywatel, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Google Scholar

Nijander-Dudzińska A. (2016), Uwarunkowania wielokadencyjności. Wybrane przypadki prezydentów miast Podkarpacia, [in:] Drzonek M., Oświecimski K., Wołek A., Polityka lokalnie. Kampania i wybory samorządowe 2014, Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Państwowa Komisja Wyborcza, https://www.pkw.gov.pl
Google Scholar

Piwowarski R. (2017), Znaczenie partycypacji wyborczej i wykształcenia radnych dla efektywności dostarczania dóbr publicznych przez gminy w Polsce, "Wiadomości statystyczne", no. 9.
Google Scholar

Sikora K. (2020), Changes in the Executive Body of the Municipality since the Electoral Term 2018–2023, "Studia luridica Lublinensia", no. 29.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.307-322

Sitek B. (2016), Ograniczenie liczby kadencji w samorządzie lokalnym? Rys historyczno-porównawczy problematyki, [in:] Sagan S., Sitek M. (eds), Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów.
Google Scholar

Składowski K. (2019), Ograniczenie w liczbie kadencji w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów, "Finanse komunalne", no. 26.
Google Scholar

Skotnicki K. (2018), W sprawie dopuszczalności zakazu reelekcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po piastowaniu urzędu przez dwie kadencje, "Wrocławskie Studia Politologiczne", no. 24.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.1

Starosta P. (1995), Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Stępowski R. (2018), Jak wygrać wybory samorządowe 2018? Praktyczny poradnik dla kandydatów w formie pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo Roster, Rawa Mazowiecka.
Google Scholar

Swianiewicz P., Krukowska J. (2018), Czy Polski burmistrz jest (zbyt) silny? Pozycja burmistrza w poziomych relacjach władzy – perspektywa europejska, "Studia Regionalne i Lokalne", no. 4.
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 r. nr 113, poz. 984 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 130 ze zm.).
Google Scholar

Ward H. (2006), Teoria racjonalnego wyboru, [in:] Marsh D., Stoker G. (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Wasilewski J. (1990), Społeczne procesy rekrutacji regionalnej elity władzy, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
Google Scholar

Wojtasik W. (2013), Wyborcza selekcja elit politycznych w Polsce, "Athenaeum", no. 38.
Google Scholar

Wojtasik W. (2016), Instytucjonalne manipulacje wyborcze: legalne formy oddziaływania na wynik wyborów, [in:] Szymanek J. (ed.), Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Google Scholar

Zych M. (2014), Prezentacja danych na mapie, [in:] Pieniążek M., Szejgiec B., Zych M., Ajdyn A., Nowakowska G. (eds), Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Google Scholar

Żurek R. (2012), Recepta na „długowieczność” wójta. Analiza czynników prowadzących do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przykładach, [in:] Mizgalski J., Sielski J. (ed.), Samorząd miejski i jego elity, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
Google Scholar

Opublikowane

2024-03-31

Jak cytować

Stasiak, E. (2024). Kadencyjność władzy wykonawczej na przykładzie wyborów samorządowych w województwie łódzkim. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (88), 45–60. https://doi.org/10.18778/0208-600X.88.03