Występowanie i zwalczanie chorób zakaźnych na ziemiach polskich w 1807 roku

Autor

  • Tadeusz Srogosz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie https://orcid.org/0000-0002-1964-8232
  • Olga Gaidai Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły w Mikołajowie

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.20.01.12

Słowa kluczowe:

choroby zakaźne, występowanie i zwalczanie, ziemie polskie, 1807

Abstrakt

W 1807 r. największe zagrożenia zdrowotne dla żołnierzy i ludności cywilnej wynikały z prowadzonej wojny. Dlatego zwiększoną zapadalność i śmiertelność zauważamy na bezpośrednim zapleczu armii francuskiej i polskiej walczących na Pomorzu. Natomiast nie były to zagrożenia na skalę spotykaną wcześniej, kiedy trzeba było się borykać z epidemiami dżumy, jak również później, w warunkach epidemii cholery. Zagrożenia zdrowotne mobilizowały władze i środowisko lekarskie do działania. Wydane wówczas zarządzenia i podjęte wysiłki organizacyjne kierowane były zarówno na doraźne zwalczanie i zapobieganie chorobom, jak i tworzenie zrębów przyszłych stosunków sanitarno-zdrowotnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Tadeusz Srogosz - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz – historyk, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zainteresowania badawcze: opieka społeczna i zdrowotna oraz dzieje epidemii chorób zakaźnych na ziemiach polskich w XVIII i na początku XIX w., życie codzienne żołnierzy w XVII – na początku XIX w., dzieje prawobrzeżnej Ukrainy w XVIII w., historia historiografii, metodologia historii, zwłaszcza historii medycyny.

 

Olga Gaidai - Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły w Mikołajowie

Doc. dr Olga Gaidai – historyk, pracownik Katedry Historii Czarnomorskiego Uniwersytetu Narodowego im. Petra Mohyły w Mikołajowie.

Zainteresowania naukowe: historia medycyny, historia życia codziennego, biografistyka, historia życia i pracy ziemian, historia Ukrainy i Polski w XVIII i na początku XX w.

 

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD] Archiwum Komisji Rządzącej [AKR] nr I.5, I.6, I.8, I.10, I.13, I.15, I.17, I.22, I.26, I.188, II.36, II.41, II.43, II.55, II.62, II.63, II.64, II.75, II.92.
Google Scholar

Archiwum Wybickiego, t. II (1802–1822), wyd. A.M. Skałkowski, Gdańsk 1950.
Google Scholar

Białkowski A., Pamiętniki starego żołnierza, Gdynia 2003.
Google Scholar

Instrukcye i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 1807–1813, t. I, wyd. M. Handelsman, Kraków 1914.
Google Scholar

Jaszowski J., Pamiętnik dowódcy rakietników konnych, Warszawa 1968.
Google Scholar

Materyały do dziejów Komisyi Rządzącej z r. 1807, t. I (Dziennik czynności Komisyi Rządzącej), wyd. M. Rostworowski, Kraków 1918.
Google Scholar

Perzyna L., Lekarz dla włościan, Warszawa 1793.
Google Scholar

Statystyka departamentu bydgoskiego ułożona w m-cu kwietniu 1812 roku, wyd. M. Kallas, J. Wojciak, Poznań 1972.
Google Scholar

„Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1807, nr 30.
Google Scholar

„Gazeta Warszawska” 1807, dodatek do nru 27, nr 30.
Google Scholar

Arnold J.R., Ralp R.R., Kryzys w śniegu. Kampania zimowa 1806–1807. Wielka Armia przeciwko Armii Carskiej, przekł. M. Rukat, red. M. Promis, Oświęcim 2014.
Google Scholar

Baranowski M., Chleb z pajęczyną czy „species vulnerariae”? – leczenie ran w wojskach Księstwa Warszawskiego w świetle „Przepisów lekarstw”, „Teka Komisji Historycznej Oddział Lublin PAN” 2010, t. VII, s. 67–77.
Google Scholar

Bielecki R., Wielka Armia, Warszawa 1995.
Google Scholar

Bincer W., Wojny i choroby zakaźne (Z rozważań epidemiologicznych), Cieszyn 1946.
Google Scholar

Filipiak Z., Ograniczanie praw politycznych i cywilnych ludności żydowskiej w Księstwie Warszawskim, „Studia Iuridica Toruniensia” 2010, t. VI, s. 5–30.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/SIT.2010.001

Filipiak Z., Projekt urządzenia ogólnego ludności żydowskiej w Księstwie Warszawskim z 1808 r., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2016, t. LXVIII, z. 2, s. 147–166.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.09

Fleck L., O niektórych swoistych cechach myślenia lekarskiego, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1927, t. VI, s. 55–64.
Google Scholar

Giedroyć F., Mór w Polsce w wiekach ubiegłych. Zarys historyczny, Warszawa 1899.
Google Scholar

Giedroyć F., Rys historyczny szpitala św. Łazarza w Warszawie, Warszawa 1897.
Google Scholar

Giedroyć F., Służba Zdrowia w dawnem Wojsku Polskiem, Warszawa 1927.
Google Scholar

Grzelak E., Chirurgia polowa w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1970, t. XVI, cz. 1, s. 125–231.
Google Scholar

Jastrzębowski Z., Polska statystyka medyczna a badania nad zdrowotnością społeczeństwa polskiego w XIX wieku, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1996, t. III, z. 1–2, s. 117–123.
Google Scholar

Krzyś J., Służba zdrowia wojsk polskich w latach 1806–1807, Łódź 1978 (rozprawa doktorska w Bibliotece Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).
Google Scholar

Rogacki T., I wojna polska 1806–1807, t. I (Od manewru pułtuskiego do kampanii zimowej w Prusach Wschodnich), Zabrze 2015.
Google Scholar

Rogacki T., Pruska Iława 1807, Warszawa 2004.
Google Scholar

Srogosz T., Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki, Częstochowa 2003.
Google Scholar

Srogosz T., Pomoc weteranom, rannym i chorym na ziemiach polskich w latach 1806–1807, Częstochowa 2001.
Google Scholar

Sułek L.A., Dezercja z wojsk Księstwa Warszawskiego (lata 1807–1813), „Kwartalnik Historyczny” 1988, nr 3, s. 173–198.
Google Scholar

Summerville Ch., Polska kampania Napoleona, przekł. M. Łakomy, Warszawa 2008.
Google Scholar

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.
Google Scholar

Szyndler B., Stanisław Nałęcz Małachowski 1736–1809, Warszawa 1979.
Google Scholar

Urłanis B.C., Wojny a zaludnienie Europy, Warszawa 1962.
Google Scholar

Vielrose E., Przyczynek do demografii wsi polskiej w XVIII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1952, t. XIV, s. 122–136.
Google Scholar

Zajewski W., Józef Wybicki, Warszawa 1977.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-08-18

Jak cytować

Srogosz, T., & Gaidai, O. (2021). Występowanie i zwalczanie chorób zakaźnych na ziemiach polskich w 1807 roku. Przegląd Nauk Historycznych, 20(1), 321–341. https://doi.org/10.18778/1644-857X.20.01.12

Numer

Dział

DROBNE PRACE I MATERIAŁY / MINOR WORKS AND MATERIALS

Inne teksty tego samego autora