Diagnoza i terapia logopedyczna pacjenta w umiarkowanej fazie otępienia alzheimerowskiego – studium przypadku

Autor

  • Magdalena Rumieniecka Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera, ul. Przybyszewskiego 111, 93-110 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.02.10

Słowa kluczowe:

terapia logopedyczna, diagnoza, otępienie alzheimerowskie, zaburzenia mowy, studium przypadku

Abstrakt

Tematyka artykułu skupia się na zaburzeniach mowy w otępieniu alzheimerowskim. Stanowi studium przypadku 86-letniego mężczyzny – podopiecznego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Łodzi. Treść publikacji poświęcona została zarówno zagadnieniom teoretycznym związanym z chorobą Alzheimera, jak i szczegółowej diagnozie oraz terapii logopedycznej badanego pacjenta. Opis wyników przeprowadzonych badań poprzedzony został omówieniem zastosowanej przez autorkę metodologii. Celem publikacji było przedstawienie jakościowej analizy zaburzeń mowy u wybranego pacjenta z otępieniem alzheimerowskim oraz zaprezentowanie sugerowanego przez autorkę postępowania terapeutycznego wobec chorego. Głębokość otępienia u badanego jest na poziomie umiarkowanym. Deficyty językowe uwidaczniają się przede wszystkim w zakresie nominacji, fluencji słownej oraz narracji. W pozostałych obszarach funkcjonowania językowego nie obserwuje się zaburzeń bądź są one niewielkie. Po odbytej terapii nie zauważa się u pacjenta istotnego pogłębienia deficytów językowych, progres zmian w zakresie mowy jest niewielki. Zaleca się kontynuowanie terapii logopedycznej według określonych reguł zawartych w proponowanym programie terapeutycznym.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Banaszkiewicz Agnieszka, 2015, Studium przypadku (case study) jako metoda badań logopedycznych, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, s. 364–380.
Google Scholar

Barcikowska Maria, 2017, Otępienie u osób w wieku podeszłym, [w:] K. Galus (red.), Geriatria. Wybrane zagadnienia, Wrocław: Edra Urban & Partner, s. 235–249.
Google Scholar

Bostoński test do badania afazji, wersja eksperymentalna, tłumaczenie i adaptacja J. Seniów, Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Google Scholar

Cieszyńska Jagoda, 2009, Diagnoza i terapia zaburzeń afatycznych, Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
Google Scholar

Domagała Aneta, 2007, Zachowania językowe w demencji – struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Domagała Aneta, 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń mowy w otępieniu alzheimerowskim, „Logopedia”, t. 37, s. 297–310.
Google Scholar

Domagała Aneta, 2015a, Standardy postępowania logopedycznego w przypadku otępienia alzheimerowskiego, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 995–1017.
Google Scholar

Domagała Aneta, 2015b, Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Grochmal-Bach Bożena, 2007, Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera. Podejście terapeutyczne, Kraków: Wydawnictwo WAM.
Google Scholar

Lewicka Tatiana, 2010, Zestaw zadań klinicznych do badania mowy u pacjentów po udarach mózgu, Katowice: SP CSK ŚUM im. Prof. Kornela Gibińskiego.
Google Scholar

Łobocki Mieczysław, 2001, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Maciejewska Alina, 2015, Stabilizowanie normy interakcyjnej u osób w podeszłym wieku, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 1109–1123.
Google Scholar

Panasiuk Jolanta, 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadkach chorób neurodegeneracyjnych, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 955–989.
Google Scholar

Pilch Tadeusz, 1995, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
Google Scholar

Sobów Tomasz i wsp., 2004, Choroba Alzheimera, [w:] A. Szczudlik, P. P. Liberski, M. Barcikowska (red.), Otępienie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 177–210.
Google Scholar

Styczyńska Maria, 2012, Choroba Alzheimera, „Medycyna po Dyplomie”, nr 2(41), s. 18–23.
Google Scholar

Szłapa Katarzyna, Tomasik Iwona, 2013, Myślę, mówię, opowiadam. Materiały do ćwiczeń dla osób z afazją oraz do ogólnej terapii i profilaktyki logopedycznej, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Rumieniecka, M. (2018). Diagnoza i terapia logopedyczna pacjenta w umiarkowanej fazie otępienia alzheimerowskiego – studium przypadku. Logopaedica Lodziensia, (2), 137–151. https://doi.org/10.18778/2544-7238.02.10

Numer

Dział

Article