Opóźniony rozwój mowy a nowe technologie. Doniesienia z badań

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.07

Słowa kluczowe:

opóźniony rozwój mowy, nowoczesne technologie, wywiad logopedyczny, diagnoza logopedyczna

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki diagnozy logopedycznej małych dzieci (do lat trzech). Dla badaczki istotne było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ ma nowoczesna technologia na rozwój mowy małych dzieci. Opracowany przez autorkę artykułu kwestionariusz wywiadu z rodzicami został poszerzony o pytania dotyczące nowoczesnych technologii. Zbadanie małych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz dzieci z mową w normie rozwojowej, jak również rozmowy z ich rodzicami pozwoliły porównać, czy i w jakim stopniu oglądanie telewizji lub filmów na telefonie, a także gry na tablecie mogą zaburzać rozwój werbalny dziecka.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

American Academy of Pediatrics, 2017, Handheld screen time linked with speech delays in young children, ScienceDaily, https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170504083141.htm (dostęp: 12.01.2020).
Google Scholar

Augustynek A., 2010, Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Google Scholar

Bednarek J., 2006, Zagrożenia w cyberprzestrzeni, [w:] M. Jędrzejko (red.), Patologie społeczne, Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, s. 83–148.
Google Scholar

Błachnio A., Gózik A., 2007, Psychologiczne determinanty uzależnienia od Internetu, [w:] M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, Elbląg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, s. 207–218.
Google Scholar

Bożejewicz W., Jędrzejko M., 2007, Gry komputerowe i sieciowe jako stymulator zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, Pułtusk: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
Google Scholar

Cieszyńska-Rożek J., 2013, Zaburzenia rozwoju języka polskich dzieci za granicą, https://docplayer.pl/5032300-Zaburzenia-rozwoju-jezyka-polskich-dzieci-za-granica.html (dostęp: 27.11.2019).
Google Scholar

Demelowa G., 1978, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Dilling-Ostrowska E., 1982, Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego, [w:] J. Szumska (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 18–30.
Google Scholar

Eliot L., 2003, Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
Google Scholar

Emiluta-Rozya D., 2007, Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 54–65.
Google Scholar

Furmanek M., 2005, Edukacja medialna – edukacja dzieci i rodziców, [w:] S. Juszczyk, I. Polewczyk (red.), Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji [materiały konferencyjne], Katowice – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 311–322.
Google Scholar

Furmanek M., Osmańska-Furmanek W., 2008, Cyfrowy świat dziecka – nowe obszary badawcze, [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Media w edukacji – szanse i zagrożenia, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 40–47.
Google Scholar

Grabias S., 1997, Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia”, t. 10, s. 9–36.
Google Scholar

Grabias S., 2014, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [w:] S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 15–71.
Google Scholar

Gruba J., 2017, KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dzieci), Gliwice: Wydawnictwo KOMLOGO.
Google Scholar

Hędzelek M., 2008, Uzależnienie od Internetu – zasięg, formy, zagrożenia, [w:] B. Płonka-Syroka, M. Staszczak (red.), E-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, s. 267–282.
Google Scholar

Hilarie C., Kim M., 2014, Dzieci konsoli. Uzależnienie od gier, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
Google Scholar

Jastrzębowska G., 2000, Istota i klasyfikacje opóźnień w rozwoju mowy – przegląd stanowisk, „Logopedia”, nr 28, s. 69–84.
Google Scholar

Jastrzębowska G., 2003a, Wprowadzenie. Problemy terminologiczne i definicyjne, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi – podręcznik akademicki, t. 2, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 9–36.
Google Scholar

Jastrzębowska G., 2003b, Afazja, dysfazja dziecięca, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi – podręcznik akademicki, t. 2, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 83–119.
Google Scholar

Jastrzębowska G., 2003c, Opóźnienie rozwoju mowy – przejaw nieprawidłowości rozwojowych, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi – podręcznik akademicki, t. 2, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 37–65.
Google Scholar

Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O., 2003, Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi – podręcznik akademicki, t. 2, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 346–362.
Google Scholar

Jędrzejko M., 2012, Dzieci i nowe multimedia (szanse – wyzwania – zagrożenia), Warszawa–Milanówek–Dąbrowa Górnicza: Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Studio Poligraficzne Edytorka.
Google Scholar

Kamińska D., 2011, Wpływ formuły lateralizacji na kształtowanie się systemu fonetyczno-fonologicznego, [w:] M. Michalik (red.), Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy. Nowa logopedia, t. 2, Kraków: Wydawnictwo Collegium Columbinum, s. 85–95.
Google Scholar

Kania J. T., 1982, Szkice logopedyczne, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Kozak S., 2013, Patologia fonoholizmu: przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Google Scholar

Kozielska M., 2008, Edukacja wobec zagrożeń technologii informacyjnych, [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Media w edukacji – szanse i zagrożenia, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 198–206.
Google Scholar

Lekka-Kowalik A., 2001, Ukryte założenia idei społeczeństwa informacyjnego, [w:] T. Zasępa (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa: Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła, s. 179–194.
Google Scholar

Morbitzer J., 2002, Mity edukacji wspieranej komputerowo (czyli 7 grzechów głównych EWK), [w:] J. Morbitzer (red.), Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 177–187.
Google Scholar

Nicholas C., 2013, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Gliwice: Wydawnictwo Helios – Onepress.
Google Scholar

Ogonowska A., 2018, Uzależnienia medialne. Uwarunkowania, leczenie, profilaktyka, Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
Google Scholar

Pruszewicz A., 1986, Zaburzenia głosu i mowy, [w:] E. Kossowska (red.), Pediatria. Otolaryngologia wieku rozwojowego, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1578), http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001578 (dostęp: 12.10.2019).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635), http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635 (dostęp: 12.10.2019).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743), http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001743 (dostęp: 12.10.2019).
Google Scholar

Sawa B., 1990, Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Skibska J., 2012, Afazja dziecięca, [w:] J. Skibska, D. Larysz (red.), Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 48–78.
Google Scholar

Smoczyńska M., 2012, Opóźniony rozwój mowy a ryzyko SLI. Co wyniki badań podłużnych mówią nam o potrzebie wczesnej interwencji logopedycznej?, [w:] J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko (red.), Interwencja logopedyczna, Warszawa: Wydawnictwo Elipsa, s. 13–38.
Google Scholar

Spionek H., 1981, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Stasiak J., 2012, Alalia. Perspektywy opisu, [w:] S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 337–358.
Google Scholar

Styczek I., 1980, Logopedia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Suwara M., 2008, O nowej wychowawczej roli Internetu, [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Media w edukacji – szanse i zagrożenia, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 112–117.
Google Scholar

Szumska J., 1982, Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
Google Scholar

Tanaś M., 1993, Medyczne skutki uboczne kształcenia wspomaganego komputerowo, „Toruńskie Studia Dydaktyczne”, nr 3(II), s. 127–132.
Google Scholar

Tarkowski Z., 1993, Rozwijanie mowy dziecka. Program terapeutyczno-stymulacyjny, Lublin: Wydawnictwo „Orator”.
Google Scholar

Trzcińska-Król M., 2014, Media i cyberprzestrzeń, [w:] S. Kuruliszwili (red.), Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 23–24.
Google Scholar

Zaleski T., 1992, Opóźniony rozwój mowy, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-22

Jak cytować

Kuros-Kowalska, K. (2021). Opóźniony rozwój mowy a nowe technologie. Doniesienia z badań. Logopaedica Lodziensia, (5), 105–121. https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.07