Umiejętności narracyjne dzieci i młodzieży z padaczką. Badania własne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.09

Słowa kluczowe:

narracja, makrostruktura narracji, dzieci i młodzież z padaczką, badania własne

Abstrakt

W artykule zaprezentowano fragment prowadzonych od 2017 roku badań własnych na te­mat zaburzeń mowy i języka rejestrowanych u dzieci i młodzieży z anatomicznymi i/lub funkcjonalnymi zmianami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Opracowanie za­wiera analizę wypowiedzi narracyjnych dziesięciorga dzieci w wieku od siódmego do sie­demnastego roku życia. Przedmiotem oceny była makrostruktura opowiadań zrealizowa­nych przez uczestników badania.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aitchison J., 1991, Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Bishop D.V.M., Donlan C., 2005, The role of syntaxin encoding and recall of pictorial narratives: Evidence from specific language impairment, „British Journal of Developmental Psychology”, No. 23, s. 25–46.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1348/026151004X20685

Bokus B., 1991, Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji, Kielce: Wydawnictwo Energia.
Google Scholar

Dobrzyńska T., 2001, Tekst, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 293–314.
Google Scholar

Drewniak‑Wołosz E., Paluch A., 2018, Karty oceny języka dziecka – AFA. KOJD‑AFA. Narzędzie do badania dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem językowym, Gliwice: Wydawnictwo Komlogo.
Google Scholar

Emiluta‑Rozya D., 2013, Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Google Scholar

Głowiński M., Okopień‑Sławińska A., Sławiński J., 1975, Zarys teorii literatury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Hailmann J., Miller J., Nockerts A., Dunaway C., 2010, Properties of the narrative scoring scheme using narrative retells in young school‑age children, „American Journal of Speech‑Language Pathology”, No. 19, s. 154–166.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1044/1058-0360(2009/08-0024)

Kielar‑Turska M., 1989, Mowa dziecka. Słowo i tekst, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Kozłowska M., Chrościńska‑Krawczuk M., 2012, Padaczka. Zaburzenia językowe u dzieci z padaczką, [w:] S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 397–411.
Google Scholar

Krauz M., Litwin J., 1996, Deliminanty początku opisu, [w:] T. Dobrzyńska (red.), Tekst i jego odmiany, Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 31–39.
Google Scholar

Kulawik A., 1994, Poetyka, Kraków: Wydawnictwo Antykwa.
Google Scholar

Kurowska M., 2009, Umiejętność tworzenia opisu i opowiadania przez dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 68–82.
Google Scholar

Kurowska M., 2015, Rokowania dotyczące rozwoju mowy i języka u dzieci z zaburzeniami uwarunkowanymi uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 18–31.
Google Scholar

Kurowska M., 2016, Kształtowanie się zachowań komunikacyjnych u dzieci z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Google Scholar

Kurowska M., 2018, Logopedyczne badania dzieci i młodzieży z zburzeniami mowy i języka uwarunkowanymi korowo. Projekt badań własnych, [w:] E. Gacka, M. Kaźmierczak (red.), Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 151–161.
Google Scholar

Kurowska M., 2020, Zaburzenia mowy u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami mózgu udokumentowanymi neuroobrazowaniem – wstępny opis procedury badań, [w:] I. Więcek‑Poborczyk, J. Żulewska‑Wrzosek (red.), Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar?, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 235–250.
Google Scholar

Kurowska M., 2021, Tworzenie narracji jako próba diagnostyczna u dzieci z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami OUN, [w:] A. Maciejewska (red.), Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej, Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo‑Humanistycznego w Siedlcach, s. 139–154.
Google Scholar

Majkowski J., 2001, Patomechanizm napadów padaczkowych i etiopatogeneza padaczki, [w:] R. Michałowicz (red.), Padaczka i inne stany napadowe u dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 15–29.
Google Scholar

Michałowicz R., Jóźwiak S., 2001a, Klasyfikacja napadów padaczkowych u dzieci, [w:] R. Michałowicz (red.), Padaczka i inne stany napadowe u dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 63–68.
Google Scholar

Michałowicz R., Jóźwiak S., 2001b, Zespoły padaczkowe i inne stany napadowe u dzieci w zależności od wieku, [w:] R. Michałowicz (red.), Padaczka i inne stany napadowe u dzieci Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 69–140.
Google Scholar

Norbury C.F., Bishop D.V.M., 2003, Narrative skills of children with communication impairments, „International Journal of Language & Communication Disorders”, No. 38, s. 287–313.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/136820310000108133

Paluch A., Drewniak‑Wołosz E., Mikosza L., 2003, Afa‑Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Panasiuk J., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, „Logopedia”, nr 37, s. 69–88.
Google Scholar

Panasiuk J., 2018, Padaczka w diagnozie i terapii logopedycznej. Studium przypadku, „Logopedia Silesiana”, t. 7, s. 105–137, https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2018.07.06
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2018.07.06

Pawłowska‑Jaroń H., 2014, Padaczka w relacji: pacjent–rodzic–terapeuta, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar

Porayski‑Pomsta J., 2015, O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
Google Scholar

Prusiński A., 1998, Neurologia praktyczna, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1578).
Google Scholar

Sidor K., 1997, Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Google Scholar

Służewski W., Służewska‑Niedźwiedź M., 2010, Uwarunkowania diagnostyczno‑terapeutyczne w padaczce wieku rozwojowego, „Polski Przegląd Neurologiczny”, t. 6, nr 3, s. 121–130.
Google Scholar

Smoczyńska M., Haman E., Czaplewska E., Maryniak A., Krajewski G., Banasik N., Kochańska M., Łuniewska M., 2015, Test Rozwoju Językowego TRJ, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Google Scholar

Wątorek A., 2014, Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Kurowska, M. (2022). Umiejętności narracyjne dzieci i młodzieży z padaczką. Badania własne. Logopaedica Lodziensia, (6), 135–158. https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.09