Bez gramatyki nie można być szczęśliwym, czyli o warunkach niezbędnych do osiągnięcia „stanu przepływu” w kontekście glottodydaktyki polonistycznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.09

Słowa kluczowe:

kompetencja gramatyczna, "flow", stan przepływu, projekt edukacyjny, podejście ukierunkowane na działanie

Abstrakt

M. Csikszentmihalyi w wyniku wieloletnich badań podjął próbę odpowiedzi na odwieczne pytanie o warunki poczucia szczęścia (2022). Zdefiniował stan optymalnego doświadczenia, będący jednocześnie stanem szczytowej efektywności, i nawał go flow (stanem przepływu). Niniejszy artykuł proponuje spojrzenie na podejście ukierunkowane na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego jako na potencjalne pole doświadczania stanu przepływu przez obie strony procesu kształcenia. W centrum rozważań znajduje się nauczanie – uczenie się gramatyki, stanowiące warunek konieczny do osiągnięcia optymalnego doświadczenia w kontekście glottodydaktyki polonistycznej. Tekst przynosi przykład realizacji 10-tygodniowego projektu edukacyjnego stwarzającego uczącym się możliwość doświadczenia stanu flow oraz opis badania ankietowego przeprowadzonego po wykonaniu zadania, a dotyczącego uczuć/stanów emocjonalnych i przemyśleń towarzyszących uczestnikom projektu na różnych jego etapach. Wyniki pokazują na konkretnym przykładzie działanie mechanizmów umożliwiających utrzymywanie się w paśmie przepływu w ramach procesu kształcenia językowego. Artykuł zamyka propozycja spojrzenia na nauczanie – uczenie się gramatyki jpjo jako na istotny komponent współtworzący dobrostan obu stron odnośnego procesu.

Bibliografia

Csikszentmihalyi M., 2022, Flow. Stan przepływu, Łódź.
Google Scholar

Ellis N., 1994, Implicit and Explicit Learning of Languages, London.
Google Scholar

Ellis R., 2009, Task-based language teaching: sorting out the misunderstandings, “International Journal of Applied Linguistics” 19 (3), s. 221–246.
Google Scholar

Gębal P., 2019, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa.
Google Scholar

Habermas J., 1999, Teoria działania komunikacyjnego, tom I: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Warszawa.
Google Scholar

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Janowska I., 2018, Wpływ europejskiej polityki językowej na dydaktykę języka polskiego jako obcego, „Język Polski”, z. 2, s. 105–122.
Google Scholar

Janowska I., 2019, Glottodydaktyk nowej generacji (w świetle dokumentów Rady Europy), w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych, Kraków, s. 339–353.
Google Scholar

Janowska I., 2020, Zadaniowa koncepcja kształcenia językowego w materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 27, Łódź, s. 505–526.
Google Scholar

Janowska I., Rabiej A., 2014, Zadanie jako forma wspierania refleksyjnego nauczania gramatyki, „Neofilolog” 2(43/2), s. 235–247. http://doi.org/10.14746/n.2014.43.2.8
Google Scholar

Long M.H., 1991. Focus on form: A design feature in language teaching methodology, w: K. De Bot, R. Ginsberg, C. Kramsch (red.), Foreign language research in cross-cultural perspective, Amsterdam, s. 39–52.
Google Scholar

Nunan D., 2004, Task-Based Language Teaching, Cambridge.
Google Scholar

Widdowson H.G., 1998, Context, community and authentic language, „TESOL Quarterly”, vol. 32, s. 705–716. https://doi.org/10.2307/3588001
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Terka, B. (2024). Bez gramatyki nie można być szczęśliwym, czyli o warunkach niezbędnych do osiągnięcia „stanu przepływu” w kontekście glottodydaktyki polonistycznej. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 131–147. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.09 (Original work published 7 grudzień 2023)