Sprawna wspólnota lokalna po ukraińsku: model teoretyczny a praktyka budowy

Autor

  • Сергей Швыдюк Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.08

Słowa kluczowe:

decentralizacja, reforma samorządu lokalnego, sprawna wspólnota terytorialna, Ukraina

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problemom decentralizacji, dokonującej się na Ukrainie po roku 2014. Analizie poddany został pierwszy etap reformy administracyjno-terytorialnej – reforma samorządu lokalnego i terytorialnej organizacji władz. Na tym etapie tworzone są podstawy pod budowę funkcjonowania pełnoprawnego samorządu lokalnego – spraw­nej wspólnoty lokalnej. Pod pojęciem tym rozumie się wspólnoty terytorialne siół (osiedli i miast), które w rezultacie dobrowolnego łączenia się są zdolne samodzielnie lub za po­średnictwem odpowiednich organów jednostek samorządu lokalnego zapewnić członkom wspólnoty odpowiedni poziom usług w zakresie: edukacji, kultury, ochrony zdrowia, po­mocy społecznej, gospodarki komunalnej, z uwzględnieniem zasobów kadrowych, finan­sów, rozwoju infrastruktury w jednostkach administracyjno-terytorialnych. Autor rozwa­ża dotychczasowe osiągnięcia w zakresie łączenia wspólnot terytorialnych i odnotowuje wzmocnienie potencjału finansowego i zasobów w połączonych wspólnotach. Jednocześnie autor zwraca uwagę na szereg obiektywnych i subiektywnych czynników wpływających na tempo reformy. Do czynników obiektywnych zalicza niedoskonałość uregulowań prawnych funkcjonowania nowych instytucji i stosunków, pojawiających się w procesie zmian. Czynniki subiektywne to przede wszystkim brak woli politycznej po stronie decydentów pań­stwowych, w pierwszej kolejności deputowanych Rady Najwyższej, ale także sprzeciw ze strony elit lokalnych politycznych i administracyjnych. Negatywny wpływ na proces łącze­nia wspólnot ma stosunek samych wspólnot do proponowanych zmian, a także sprzeczność poglądów w tej sprawie pomiędzy wspólnotami a organami władzy państwowej.

Bibliografia

Дзюпин М., Перший рік об’єднання територіальних громад: судова практи­ка. Аналітична записка, http://samoorg.com.ua/blog/2016/04/05/pershiy-rik-obyednannya-teritorialnih-gromad-sudova-praktika/ (16.12.2016).
Google Scholar

Закон Про Місцеве самоврядування в Україні, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (18.12.2016).
Google Scholar

Колесников О., Новий закон щодо старост – кілька кроків уперед, http://samoorg.com.ua/blog/2016/12/08/zakonoproekt-4742-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukrayini-shhodo-statusu-starosti-sela-selishha-v-listopadi-buv-rozglyanutiy-u-profilnomu-parlamentskomu-komiteti-ta-pidgoto/ (26.02.2026).
Google Scholar

Колесников О., Калашнікова О., Дзюпин М., Інститут старост в об’єднаних те­риторіальних громадах: обрання та місце у системі управління, http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2016/09/Institut-starost-obrannya-ta-mistse-u-sistemi-upravlinnya-1.pdf (21.02.2017).
Google Scholar

Методика формування спроможних територіальних громад. Затверджена Поста­новою КМУ, від 8 квітня 2015 р. № 214, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF/paran10#n10 (24.10.2016).
Google Scholar

ОДА спільно з облрадами мають визначитися щодо доцільності існування районів, межі яких повністю співпадають з межами ОТГ – В’ячеслав Негода, http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3959 (06.06.2017).
Google Scholar

Позиція Представництва ЄС стосовно законопроектів щодо децентралізації, https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/posts/1366529516725006 (18.01.2017).
Google Scholar

Сас О., Що таке децентралізація і навіщо вона всім нам?, http://agropolit.com/blog/48-scho-take-detsentralizatsiya-i-navischo-vona-vsim-nam (16.09.2016).
Google Scholar

Старости в селах об’єднаних громад: що змінює новий закон, http://www.minregion.gov.ua/press/news/starosti-v-selah-ob-yednanih-gromad-shho-zminyuye-noviy-za­kon-infografika (21.02.2017).
Google Scholar

Ткачук А., Регіональна політика – два роки шляху (грудневі тези), [в:] Стратегія розвитку. Інформаційний вісник Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ, 2016 грудень, № 1.
Google Scholar

Утворення агломерацій може дати новий поштовх для розвитку громад – В’ячеслав Негода, http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4370 (16.02.2017).
Google Scholar

Фінансово-аналітичні матеріали. Децентралізація. Виконання доходів місце­вих бюджетів. 11 місяців 2016 року, http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/Ukrayina-OTG.pdf (26.12.2016).
Google Scholar

Хаос у законі, „Український тиждень” 2016, № 25(449).
Google Scholar

Швидюк C., Створення спроможних громад: українська практика, [в:] Теоретич­ні, методологічні і практичні проблеми соціології, історії та політології. Ма­теріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 20–21 ли­стопада 2015 р., Херсон 2015.
Google Scholar

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Швыдюк, С. (2017). Sprawna wspólnota lokalna po ukraińsku: model teoretyczny a praktyka budowy. Eastern Review, 6, 117–128. https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.08