Dla Recenzentów

Procedura recenzyjna

Mając na uwadze kryteria i tryb oceny czasopism naukowych zgodne ze standardami ministerialnymi, wymogami Committee on Publication Ethics oraz przyjętymi w bazach indeksacyjnych, w roczniku „Eastern Review” obowiązują następujące procedury recenzowania:

  1. do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji;
  2. proces recenzyjny odbywa się zgodnie z zasadami (double-blind review proces): autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  3. recenzenci powoływani są przez Kolegium Redakcyjne na podstawie ich aktualnie prowadzonych dyscyplin i pól badawczych;
  4. recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste – pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji);
  5. recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Ocena dotyczy wartości merytorycznej tekstu (określa nowatorstwo tematu, oryginalność, stopień realizacji założeń, wykorzystanie literatury przedmiotu i uwzględnienie dotychczasowego stanu badań; klarowność wywodu i poziom językowy artykułu).
  6. recenzenci komunikują się wyłącznie z redaktorem naczelnym i kolegium redakcyjnym, nie wolno im wyjawiać żadnych danych odnoszących się do recenzji, zaś redakcja na zasadzie wyłączności prowadzi kontakty pomiędzy recenzentami i autorami tekstów;
  7. procedura peer reviewrozumiana jest jako kontakt i doradzanie odnośnie do konkretnego, nadesłanego tekstu, zachodzące pomiędzy autorem i recenzentami, ekspertami dla pól badawczych, których dotyczy nadesłany tekst;
  8. nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów opublikowanych w periodyku nie są ujawniane;
  9. recenzje nie są publikowane, ich papierowe kopie przechowywane są bezterminowo w archiwum redakcji.