Restytucja samorządu lokalnego i regionalnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Autor

  • Jacek Wojnicki Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.02

Słowa kluczowe:

local government, voivodeship self-government, decentralization, administration, public administration reform

Abstrakt

The article is devoted to the restoration of local and regional self-governments in the countries of Central and Eastern Europe.The author shows the main directions of formation the local government administration in the post-communist countries.The main subject of the analysis is a group of five countries: the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria and Romania.The article also presents some Polish aspects of creating self-government structures.

 

Bibliografia

Administracja publiczna u progu XXI wieku: wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Warszawa 2011.
Google Scholar

Babčák V., Władza lokalna w Republice Słowackiej, [w:] Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, red. E. Ruśkowski, B. Dolnicki, Bydgoszcz–Białystok–Katowice 2007.
Google Scholar

Balík S., Komunální politika, Praha 2009.
Google Scholar

Barański M., Samorząd terytorialny w Republice Słowacji, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice–Toruń 2009.
Google Scholar

Barański M., Słowacja. Podstawy ustrojowe systemu politycznego. Partie polityczne w słowackim parlamencie, [w:] Dynamika systemów politycznych wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 1995.
Google Scholar

Benuška P., Reforma samorządowa w Republice Czeskiej i Słowackiej, [w:] Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. A.Miszczuk, Lublin 1995.
Google Scholar

Blažek J., Czynniki i kierunki rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej podczas transformacji i w okresie przedakcesyjnym, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 2.
Google Scholar

Brodziński W., System konstytucyjny Rumunii, Warszawa 2006.
Google Scholar

Brodziński W., System konstytucyjny Węgier, Warszawa 2003.
Google Scholar

Bröstl A.a kolektív, Ústavné právo Slovenskej republiky, Plzeň 2010.
Google Scholar

Bułgaria. Przemiany konstytucyjne w Europie Wschodniej, t. I, red. R. Chruściak, Warszawa 1993.
Google Scholar

Burakowski A., System polityczny współczesnej Rumunii, Kraków 2014.
Google Scholar

Bure J., Charvát J., Just P., Štefek M., Česká demokracie po roce 1989. Institucionální základyčeského politického systemu, Praha 2012.
Google Scholar

Capkova S., Podstawowe informacje o władzach lokalnych na Słowacji, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994.
Google Scholar

Chmielewski G., System konstytucyjny Słowacji, Warszawa 2014.
Google Scholar

Chrabąsz R., Hausner J., Mazur S., Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej, Kraków 2003.
Google Scholar

Czyż A., Samorząd terytorialny w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Dąbrowa Górnicza 2010.
Google Scholar

Czyż A., Samorząd terytorialny w Republice Węgier, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice–Toruń 2009.
Google Scholar

Czyż A., Glajcar R., Krysieniel K., Węgry, [w:] Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Toruń 2007.
Google Scholar

Czyż A., Rduch-Michalik T., Samorząd terytorialny w Republice Czeskiej, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice–Toruń 2009.
Google Scholar

Demokracja lokalna w państwach Europy, red. I.Bokszczanin, A.Mirska, Warszawa 2014.
Google Scholar

Farcas M., Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Rumunii, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994.
Google Scholar

Horvath T. M., Podstawowe informacje o władzach lokalnych na Węgrzech, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994.
Google Scholar

Jakubowska A., Czechy, [w:] Nowa dziesiątka Unii Europejskiej, red. D. Jędrzejczyk, Warszawa 2005.
Google Scholar

Kaczmarek T., Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Poznań 2005.
Google Scholar

Kaczmarska E., Słowacja, [w:] Nowa dziesiątkaUnii Europejskiej, red. D. Jędrzejczyk, Warszawa 2005.
Google Scholar

Karp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Bułgarii, Warszawa 2002.
Google Scholar

Koseski A., Bułgarska transformacja, [w:] Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, red. A. Koseski, J. Wojnicki, Pułtusk 2011.
Google Scholar

Koseski A., Willaume M., Nowe kraje Unii Europejskiej. Bułgaria, Rumunia,Warszawa 2007.
Google Scholar

Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.
Google Scholar

Kyutchukov S., Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Republice Bułgarii, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994.
Google Scholar

Lacina K., Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Republice Czeskiej, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994.
Google Scholar

Lacina K., Vajdova Z., Local goverment in the Czech Republic, [w:] Decentralization: Experiments and Reform. Local Governms in Central and Eastern Europe, ed.T.M.Horváth, Budapest 2000.
Google Scholar

Láštic E., Územná samospráva, Bratislava 2010.
Google Scholar

Leoński Z., Samorząd terytorialny w Czechach, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 1/2.
Google Scholar

Leoński Z., Ustrój organów administracji lokalnej na szczeblu powiatu w Czechach, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 5.
Google Scholar

Mrkývka P., Władza lokalna w Republice Czeskiej, [w:] Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, red. E. Ruśkowski, B. Dolnicki, Bydgoszcz–Białystok–Katowice 2007.
Google Scholar

Nemec J., Bercik P., Kuklis P., Local Goverment in Slovakia, [w:] Decentralization: Experiments and Reform. Local Governms in Central and Eastern Europe, ed.T.M.Horváth, Budapest 2000.
Google Scholar

Olejniczak-Szałowska E., Zadania i ustrój samorządu terytorialnego na Węgrzech, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 9.
Google Scholar

Pioskowik E., Bułgaria. Rola organów przedstawicielskich w systemie rządów na szczeblu centralnym i terenowym, [w:] Dynamika systemów politycznych wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 1995.
Google Scholar

Pioskowik E., Władza lokalna w Bułgarii, [w:] Władze lokalne w Europie Środkowej i Wschodniej. Gmina. Region. Samorząd, red. M. Barański, Katowice 1998.
Google Scholar

Posluch M., Cibulka Ľ., Štátne právo Slovenskej republiky, Šamorín 2006.
Google Scholar

Radek R., Samorząd terytorialny w Republice Rumunii, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice–Toruń 2009.
Google Scholar

Rduch-Michalik T., Czechy, [w:] Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Toruń 2007.
Google Scholar

Rduch-Michalik T., Władze lokalne w Republice Czeskiej, [w:] Władze lokalne w Europie Środkowej i Wschodniej. Gmina. Region. Samorząd, red. M. Barański, Katowice 1998.
Google Scholar

Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej: koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
Google Scholar

Rosłonek A., Węgry, [w:] Nowa dziesiątka Unii Europejskiej, red. D. Jędrzejczyk, Warszawa 2005.
Google Scholar

Rydlewski G., Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
Google Scholar

Skrzydło W., Republika Rumunii, [w:] Ustroje państw współczesnych, t.2, red. E.Gdulewicz, Lublin 2002.
Google Scholar

Skotnicki K., System konstytucyjny Czech, Warszawa 2000.
Google Scholar

Swianiewicz P., Reformy konsolidacji terytorialnej – teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 4.
Google Scholar

Swianiewicz P., Stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków bytu ludności czy pobożne życzenia? Charakterystyka polityk lokalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. A.Miszczuk, Lublin 1995.
Google Scholar

Temesi I., Local Goverment in Hungary, [w:] Decentralization: Experimentsand Reform. Local Governms in Central and Eastern Europe, ed. T.M.Horváth, Budapest 2000.
Google Scholar

Vodička K., Cabada L., Politický system České republiky. Historie a současnost, Praha 2011.
Google Scholar

Wojnicki J., Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej: aspekt ustrojowo-politologiczny, Warszawa 2014.
Google Scholar

Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.
Google Scholar

Żmigrodzki M., Administracja publiczna i samorząd terytorialny w Republice Bułgarii, [w:] Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. A.Miszczuk, Lublin 1995.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Wojnicki, J. (2018). Restytucja samorządu lokalnego i regionalnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Eastern Review, 7, 31–47. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.02