Opis kościoła i probostwa w Szadku w połowie XIX w.

Autor

  • Piotr Szkutnik Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, 90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a. image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.15.03

Słowa kluczowe:

kościół, probostwo, Szadek

Abstrakt

Publikowany opis składa się z dwóch dokumentów przedstawiających stan nieruchomości, wielkość areału i dochodów probostwa w Szadku w 1858 r. Dokumenty te powstały w wyniku rozporządzenia władz państwowych Królestwa Polskiego. Pierwszy z edytowanych dokumentów opisuje kościół i budynki należące do probostwa. W 19 punktach przedstawia nieruchomości będące składnikami majątku kościelnego. Integralną częścią opisu są wymiary obiektu podawane w łokciach i stopach, jego stan, materiał, z którego został wykonany, oraz wartość jego ubezpieczenia na wypadek pożaru. Drugi dokument opisuje grunty należące do probostwa w Szadku oraz we wsi Bobownia Księża i w osadzie Ogrodzim. Opis przedstawia dane dotyczące areału posiadanych dóbr oraz ich rodzajów pod względem zagospodarowania (grunty orne, łąki, pastewniki, ogrody warzywne i owocowe, nieużytki, drogi, rowy, zarośla, zbiorniki i cieki wodne, obszary zabudowane). Osobno zostały wyliczone poszczególne działki ziemi z podaniem ich powierzchni w morgach i prętach. Prezentowane dokumenty wzbogacają zasób wiedzy nt. dziejów probostwa szadkowskiego, opisując jego stan posiadania w połowie XIX w.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 491.
Google Scholar

Damalewicz S., Series archiepiscoporum Gnesnensium, Varsaviae 1649.
Google Scholar

Dębiński K., Dozory kościelne rzymsko-katolickie w Królestwie Polskiem, Warszawa 1913.
Google Scholar

Hempel A., Uwagi tyczące się dozorów kościelnych, Warszawa 1879.
Google Scholar

Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.
Google Scholar

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.
Google Scholar

Jemielity W., Dozory kościelne w Królestwie Polskim, „Prawo Kanoniczne” 1993, R. 36, nr 3–4.
Google Scholar

Kaczmarek A., Młyńska A., Źródła do dziejów parafii w Szadku z roku 1825 (wizyta dziekańska i inwentarz parafii), „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.10.12

Klemantowicz D., Lasy powiatu sieradzkiego w połowie XIX w., „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.08.10

Kukulski J., Donacje paskiewiczowskie w okresie reform agrarnych, Kielce 1987.
Google Scholar

Kukulski J., Generałowie carscy i ich majątki ziemskie w Królestwie Polskim (1835– 1920), Warszawa 2007.
Google Scholar

Leopold A. A., Rzepiszew – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.02.03

Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. II, cz. 2: P, Warszawa 1811.
Google Scholar

Naruszewicz A., Historya narodu polskiego od początku chrześciaństwa. Panowanie Piastow, t. V, Warszawa 1784.
Google Scholar

Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno bissextili 1848…, Warszawa [1847].
Google Scholar

Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 1859…, Warszawa [1858].
Google Scholar

Różański M., Duchowieństwo parafii w Szadku w XVIII w. w świetle wizytacji kościelnych, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.08.06

Różański M., Patronat parafii w dekanacie szadkowskim w drugiej połowie XVIII w., „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.10.05

Rulka K., Stan religijno-moralny parafii rzymskokatolickiej w Szadku w drugiej połowie XVIII w. Miejsce kultu, duszpasterze, parafianie, „Biuletyn Szadkowski” 2013, t. 13.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.13.02

Stankiewicz Z., Tabele prestacyjne jako źródło wiadomości o przemianach wsi Królestwa Polskiego w połowie XIX wieku, „Przegląd Historyczny” 1962, t. 53, nr 2.
Google Scholar

Szkutnik P., Akta dziekana brzeźnickiego 1819–1867. Studium urzędu i dokumentacji, Łódź 2012.
Google Scholar

Szkutnik P., Duchowieństwo dekanatu szadkowskiego w 1835 r., „Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.07.02

Szkutnik P., Parafia szadkowska na początku XVI w. w świetle Liber beneficiorum Jana Łaskiego, „Biuletyn Szadkowski” 2013, t. 13.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.13.04

Związek J., Spisy tabelaryczne jako źródło historyczne, [w:] Częstochowskie teki historyczne, t. II: Dyskurs humanistyczny początku XXI wieku w Częstochowie, red. N. Morawiec, R. W. Szwed, M. Trąbski, Częstochowa 2011.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Szkutnik, P. (2015). Opis kościoła i probostwa w Szadku w połowie XIX w. Biuletyn Szadkowski, 15, 69–87. https://doi.org/10.18778/1643-0700.15.03

Numer

Dział

Articles