Legaty na rzecz bractw kościelnych w Szadku w latach 50-tych XIX w.

Autor

  • Piotr Szkutnik Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, 90–219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.03

Słowa kluczowe:

Szadek, legaty, bractwa kościelne, XIX w.

Abstrakt

W Szadku w okresie staropolskim powstało kilka bractw religijnych funkcjonujących przy parafii rzymskokatolickiej. Wierni zainteresowani czynnym uczestnictwem w różnych formach kultu zrzeszali się w konfraterniach, czując potrzebę integracji w ramach lokalnej społeczności. Bractwa religijne otrzymywały od fundatorów i darczyńców fundusze na swe funkcjonowanie. W latach 50-tych XIX w. Bractwo Bożego Ciała i Pięciu Ran Pana Naszego Jezusa Chrystusa, zwane też Bractwem Pięciorańskim, oraz Bractwo Różańca Świętego otrzymały w testamentach zapisy na odprawianie mszy za duszę darczyńców. Legaty te zarejestrowano w formie aktów notarialnych notariuszy szadkowskich. Treść tych dokumentów stała się przedmiotem edycji w niniejszym artykule jako kolejne źródło do dziejów Kościoła w Szadku.

Bibliografia

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, parafia Szadek, sygn. 1.
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 491.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego Szadek, sygn. 100, 104, 107.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi oddział w Sieradzu, Akta notariusza C. Stokowskiego w Szadku, sygn. 7, Akta notariusza J. Sztaudyngera w Szadku, sygn. 1.
Google Scholar

Bieda J., Testament – prawo a praktyka Królestwa Polskiego w świetle akt notariuszy zgierskich w latach 1826–1875, Łódź 2013.
Google Scholar

Flaga J., Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim do końca XVIII wieku. Chronologia i terytorialne rozmieszczenie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 42, 1981, s. 293–344.
Google Scholar

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, K. Lepszy (red.), Wrocław 1953.
Google Scholar

Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992.
Google Scholar

Kaczmarek A., Młyńska A., Źródła do dziejów parafii w Szadku z roku 1825 (wizyta dziekańska i inwentarz parafii), „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10, s. 199–217.
Google Scholar

Rulka K., Stan religijno-moralny parafii rzymskokatolickiej w Szadku w drugiej połowie XVIII w. Miejsce kultu, duszpasterze, parafianie, „Biuletyn Szadkowski” 2013, t. 13, s. 25–43.
Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 4, Warszawa 1883.
Google Scholar

Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1, Warszawa 1900; t. 2, Warszawa 1902; t. 5, Warszawa 1912; t. 6, Warszawa 1915.
Google Scholar

Szkutnik P., Opis kościoła i probostwa w Szadku w połowie XIX w., „Biuletyn Szadkowski” 2015, t. 15, s. 69–87.
Google Scholar

Szkutnik P., Parafia szadkowska na początku XVI w. w świetle Liber Beneficiorum Jana Łaskiego, „Biuletyn Szadkowski” 2013, t. 13, s. 65–80.
Google Scholar

Szkutnik P., Testament mieszczanki szadkowskiej Doroty Czygańskiej z Lipińskich z 1693 r., „Biuletyn Szadkowski” 2014, t. 14, s. 97–112.
Google Scholar

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983.
Google Scholar

Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014.
Google Scholar

Zabraniak S., Bractwa w Wieluniu w okresie przedrozbiorowym, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2001, t. 76, s. 421–437.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Szkutnik, P. (2016). Legaty na rzecz bractw kościelnych w Szadku w latach 50-tych XIX w. Biuletyn Szadkowski, 16, 63–75. https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.03

Numer

Dział

Articles