Pełnomocnictwo dotyczące dysponowania funduszami propinacyjnymi w Szadku (1852 r.)

Autor

  • Piotr Szkutnik Dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, 90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.18.03

Słowa kluczowe:

Szadek, akt notarialny, XIX w., dochody miasta, alfabetyzacja

Abstrakt

Dochody z propinacji stanowiły ważną pozycje w budżecie Szadku w XIX w. Zyski z produkcji i sprzedaży alkoholu należały do mieszczan posesjonatów, którzy wybierali swych przedstawicieli w celu dysponowania dochodami. Porównanie list posesjonatów zawartych w akcie nadania pełnomocnictwa z 1852 r. oraz z 1862 r. pozwoliło na ustalenie, iż tylko 1/3 tych mieszczan wystąpiła w obu wykazach. Świad­czy to o dużej wymianie właścicieli nieruchomości na terenie Szadku w ciągu dekady. Większość z posesjonatów (58%) była w 1852 r. piśmienna. Rodziny które najliczniej były wówczas reprezentowane w gronie właścicieli nieruchomości na terenie Szadku to Łazuchiewiczowie i Woszczalscy.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 6706.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Tuszyna, sygn. 151, k. 87v.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi oddział w Sieradzu, Akta notariusza C. Stokowskiego w Szadku, sygn. 6.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego Szadek, sygn. 77.
Google Scholar

Burszta J., Społeczeństwo i karczma. Propinacja, karczma i sprawa alkoholizmu w spo­łeczeństwie polskim XIX wieku, Warszawa 1951.
Google Scholar

Czyżewski B., Nagrobki przy kościele Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16.
Google Scholar

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1953.
Google Scholar

Iwańska M., Głowno w latach zaborów (1793-1918), [w:] Głowno. Dzieje miasta, red. M. Nartonowicz-Kot, Łódź 2010.
Google Scholar

Kaczyńska E., IV. Mieszczaństwo, [w:] Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815–1864, red. W. Kula i J. Leskiewiczowa, Wrocław 1979.
Google Scholar

Kita J., Kutno w okresie zaborów (1793–1918), [w:] Kutno poprzez wieki, t. I. Do 1939 roku, red. J. Szymczak, Kutno 2011.
Google Scholar

Kuchowicz Z., Spożycie alkoholu i zagadnienie jego wartości w XVIII w., [w:] Pożywie­nie w dawnej Polsce, red. A. Gieysztor, Warszawa 1967.
Google Scholar

Kuchowicz Z., Warunki zdrowotne wsi i miasteczek województw łęczyckiego i sieradz­kiego w XVIII wieku, Łódź 1961.
Google Scholar

Puś W., Lata zaborów (1795–1918), [w:] Łask. Dzieje miasta, red. J. Śmiałowski, Łask 1998.
Google Scholar

Szkutnik P., Julian Godziński (1840–1913) życiorys wójta Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3.
Google Scholar

Szkutnik P., Legaty na rzecz bractw kościelnych w Szadku w latach 50-tych XIX w., „Biu­letyn Szadkowski” 2016, t. 16.
Google Scholar

Szkutnik P., Pełnomocnictwo dotyczące dysponowania funduszami propinacyjnymi w Szadku (1862 r.), „Biuletyn Szadkowski” 2017, t. 17.
Google Scholar

Ślusarek K., Czy dochody z propinacji, czyli produkcji wódki i piwa, uratowały galicyj­skich ziemian przed bankructwem?, [w:] Polska i Polacy w XIX–XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin, red. K. Ślusarek, Kraków 2002.
Google Scholar

Śmiałowski J., Zduńska Wola. Monografia miasta do 1914 r., Łódź 1974.
Google Scholar

Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014.
Google Scholar

Zarzycka A., Prawo propinacji w Królestwie Polskim w latach 1815–1830, [w:] Wielo­kulturowość polskiego pogranicza. Ludzie, idee, prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15–18 września 2002 roku, red. A. Lityński i P. Fiedorczyk, Białystok 2003.
Google Scholar

Złotkowski D., Spór o dochody z propinacji w Starej Częstochowie w ostatnich latach Księstwa Warszawskiego, „Studia Historyczne”, R. 41, 1998, z. 4.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-06

Jak cytować

Szkutnik, P. (2018). Pełnomocnictwo dotyczące dysponowania funduszami propinacyjnymi w Szadku (1852 r.). Biuletyn Szadkowski, 18, 39–47. https://doi.org/10.18778/1643-0700.18.03

Numer

Dział

Articles