Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
  • Podanie adresów URL odnośników, jeśli są dostępne.
  • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów".
  • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji".

Wytyczne dla autorów

Autorzy zainteresowani publikacją prac w „Biuletynie Szadkowskim” proszeni są o nadsyłanie tekstów – przygotowanych zgodnie z poniższymi wymogami – zarówno w postaci wydruku na papierze (format A4, strony ponumerowane), jak i w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie Word for Windows XP) lub pocztą elektroniczną.

Zasady przygotowania artykułów

Artykuły powinny zawierać nie więcej niż 4 tys. słów, a wraz z rycinami, tabelami itp. nie powinny przekraczać objętości 20 standardowych stron (strona znormalizowana zawiera 1800 znaków). Tekst powinien obejmować wprowadzenie, opis stosowanej metodologii badania, wyniki analiz, podsumowanie oraz piśmiennictwo. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (nie więcej niż 200 słów) oraz tytuł i streszczenie w języku angielskim.

Odwołania do literatury powinny być umieszczone w przypisach i zawierać kompletne informacje bibliograficzne cytowanych pozycji. W wykazie bibliografii, przygotowanym w porządku alfabetycznym, należy zawrzeć pełne informacje o danej pozycji:

1. w przypadku książek – nazwisko i inicjał imienia autora (autorów) lub redaktora (redaktorów), tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce i rok wydania;
2. w przypadku artykułów w czasopismach – nazwisko i inicjał imienia autora (autorów), tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (pismem prostym ujęty w cudzysłów), rok wydania, tom/rocznik, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strony, na których artykuł został zamieszczony;
3. w przypadku rozdziałów w książkach – nazwisko i inicjał imienia autora (autorów), tytuł rozdziału, inicjał imienia i nazwisko redaktora (redaktorów) książki, tytuł książki (kursywą), wydawnictwo, miejsce i rok publikacji, strony, na których rozdział został zamieszczony.

Materiały graficzne (także materiały skanowane) powinny być dostarczone w formie odrębnych plików (preferowane formaty: JPEG, TIFF, PNG) w odpowiedniej do druku rozdzielczości (300 DPI). Bezpośrednio w tekście należy oznaczyć miejsca, w których powinny zostać zamieszczone grafiki. Wszystkie diagramy, mapy, schematy itp. powinny zostać przygotowane w takiej formie, aby możliwa była ich bezpośrednia reprodukcja (bez potrzeby przerysowywania).

Przypisy w całym tekście powinny posiadać ciągłą numerację.
Ewentualne podziękowania mogą zostać zamieszczone na końcu tekstu.

Do artykułu należy załączyć:

1. krótką informację biograficzną: imię i nazwisko autora (autorów), tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, informację o pełnionych funkcjach oraz adres do korespondencji, aktualny telefon i e-mail;
2. abstrakt o objętości nieprzekraczającej 200 słów w języku polskim oraz angielskim;
3. wykaz słów kluczowych w języku polskim i angielskim określających tematykę artykułu;
4. oświadczenie autora o źródłach finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego;
5. oświadczenie o wkładzie poszczególnych współautorów w powstanie artykułu naukowego;
6. oświadczenie o oryginalnym charakterze artykułu naukowego.

Wszelkie materiały do publikacji prosimy kierować na adres: Redakcja „Biuletynu Szadkowskiego”, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź bądź drogą e-mailową: biuletyn.szadkowski@op.pl