Biuletyn Szadkowski https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski <div style="text-align: justify;"> <p><em>Biuletyn Szadkowski</em> jest interdyscyplinarnym periodykiem, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z regionem szadkowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Szadku, gdy był on jednym z głównych ośrodków miejskich centralnej Polski. Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego oraz praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także do społeczności regionu szadkowskiego. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje zarówno problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego, jak i szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe. <em>Biuletyn Szadkowski</em> jest rocznikiem ukazującym się od 2001 r., wydawanym przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Szadek. Zawiera recenzowane artykuły oraz sprawozdania i notatki.</p> </div> pl-PL biuletyn.szadkowski@op.pl (Szymon Wiśniewski) ojs@fimagis.pl (Firma Magis) Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200 OJS 3.3.0.15 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Powstanie styczniowe w regionie szadkowskim na kanwie wspomnień Alfonsa Parczewskiego https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15281 <p>Pod koniec lat 20. XX w. blisko 80-letni Alfons Parczewski opublikował wspomnienia z powstania styczniowego 1863 r. Wraca w nich do wydarzeń, które rozgrywały się w jego rodzinnym majątku w Wodzieradach i otaczającym regionie. Przywołuje wspomnienia poznanych dowódców powstańczych i rodziców wspierających powstanie. Wybrane fragmenty wspomnień A. Par­czewskiego, odnoszące się do działań powstańczych w okolicach Szadku, zostały uzupełnione o informacje pochodzące z innych źródeł. Dopełniają one obraz wydarzeń w kontekście powstańczych doświadczeń mieszkańców Szadku i otaczających go miejscowości w pierwszej połowie lat 60. XIX w. </p> Tadeusz Marszał Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15281 Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200 Cmentarz wojenny w Szadkowicach – próba identyfikacji poległych żołnierzy na podstawie zachowanych nagrobków https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15282 <p>W okresie listopada–grudnia 1914&nbsp;r. na ziemi szadkowskiej doszło do zaciekłych walk między armiami Niemiec, Austro-Węgier oraz Rosji. W&nbsp;ich efekcie powstało w okolicach Szadku kilkanaście cmentarzy i kwater wojennych, na których pochowano poległych żołnierzy. Jednym z takich miejsc jest istniejący do dzisiaj cmentarz wojenny w Szadkowicach. Początkowo na jego terenie spoczęło 21&nbsp;żołnierzy, jednak wskutek ekshumacji i likwidacji innych cmentarzy wojennych ostatecznie pogrzebano tam ok. 200&nbsp;poległych. Wraz ze szczątkami żołnierzy na cmentarz w Szadkowicach trafiły także pomniki nagrobne ze zlikwidowanych nekropolii. Do czasów współczesnych zachowało się na szadkowickim cmentarzu jedynie 60&nbsp;takich obiektów, przy czym na zaledwie 33&nbsp;z nich znajdują się jakiekolwiek inskrypcje. Opierając się na napisach z nagrobków autor artykułu podjął próbę zidentyfikowania poległych żołnierzy i ustalenia na podstawie zachowanych dokumentów, w jakich jednostkach służyli, gdzie się urodzili i mieszkali, czy mieli rodzinę.</p> Bartłomiej Czyżewski Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15282 Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200 Zmiany zagospodarowania Wilamowa w okresie staropolskim https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15283 <p>Artykuł prezentuje wyniki badań geograficzno-historycznych dotyczących zagospodarowania wsi Wilamów w gminie Szadek w okresie nowożytnym. Należała ona do dóbr królewskich, jednak przez większość badanego okresu pozostawała ona w dzierżawie szlacheckiej. W pracy przeprowadzono analizę zmian społeczno-gospodarczych, wykorzystując rejestry podatkowe oraz lustracje i inwentarze dóbr królewskich, jak również najstarsze ujęcie kartograficzne. W badaniach uwzględniono wielkość wsi, jej potencjał demograficzny i strukturę agrarną, zakres powinności feudalnych, kierunki użytkowania oraz poziom dochodowości.</p> Tomasz Figlus Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15283 Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200 Rodzina Dziamarskich z Szadku i jej droga do niepodległości https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15284 <p> W artykule przedstawiono losy kilku członków rodziny Dziamarskich – od wieków zakorzenionej w Szadku i zaangażowanej w działania mające na celu odzyskanie niepodległości. Stanisława Dziamarskiego (1893–1965) i Jana Dziamarskiego (1898–1971) oraz spokrewnionego z nimi Franciszka Dziamarskiego (1891–?). Wszyscy oni dążyli do odzyskania przez kraj niepodległości, włączając się w różne formy pracy organicznej i społecznej, zarówno legalne, jak i o charakterze konspiracyjnym, a także w walkę zbrojną, zasilając szeregi Wojska Polskiego. Małżonkowie Józef i Leontyna Dziamarscy zostali uhonorowani przez Prezydenta RP w 1932 r. Krzyżem Niepodległości, a Franciszek Dziamarski „Żegota” w 1938 r. Medalem Niepodległości.</p> Dorota Stefańska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15284 Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200 Piotrkowscy legioniści w Szadku – czyn zbrojny i działalność społeczno-polityczna https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15285 <p>Treść artykułu stanowią rysy biograficzne dwóch żołnierzy Legionów Polskich – Ignacego Kobackiego oraz Herakliusza Konstantego Iglikowskiego, walczących o niepodległość Polski w latach 1915–1917 oraz w wojsku polskim w latach 1918–1922. Obaj byli związani z miejscowością Szadek poprzez zamieszkanie, pracę zawodową (zarówno w okresie międzywojennym, jak i podczasem okupacji niemieckiej), a w przypadku jednego z nich także z okresem PRL-u. Żołnierze pochodzili z różnych miejscowości i środowisk, reprezentowali również odmienne nurty polityczne. Łączyła ich jednak wspólna legionowa przeszłość, wspólny szlak bojowy w Legionach Polskich z tym samym wrogiem. Obie postacie to ludzie czynu i determinacji w realizacji zadań jakie stawiała przed nimi przynależność narodowa. Obydwaj urodzili się w okresie niewoli narodowej. Wspólnym mianownikiem ich biografii jest epizod legionowy oraz bogata działalność polityczna i samorządowa na terenie Szadku, już w okresie, gdy armia przeszła w stan pokojowy.</p> Dorota Stefańska, Anna Majewska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15285 Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200 Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górnej Woli (1954–1957) https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15286 <p>Gromadzka Rada Narodowa w&nbsp;Górnej Woli została utworzona w&nbsp;wyniku reformy administracyjnej w&nbsp;1954 r. W&nbsp;jej skład weszły obszary wsi: Górna Wola, Wilamów, Tarnówka i&nbsp;Rzepiszew z&nbsp;gminy Szadek. Gromadzka Rada Narodowa swoje uchwały realizowała za pośrednictwem prezydium, które było kolegialnym organem wykonawczym i&nbsp;zarządzającym rady narodowej. Zakres kompetencji władz gromady obejmował m.in. uchwalanie rocznego budżetu gromady, zatwierdzanie i&nbsp;odwoływanie sołtysów, organizację skupu żywca, zboża, ziemniaków, mleka oraz zbieranie podatków, sprawy związane z&nbsp;organizacją prac polowych, budową dróg i&nbsp;szkolnictwem. Przewodniczącym Prezydium GRN w&nbsp;Górnej Woli przez cały okres jej istnienia był Teofil Kwiatyszek. Gromada została zlikwidowana 31 grudnia 1957 r.</p> Jarosław Stulczewski Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15286 Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200 Rodziny ziemiańskie i ich majątki w okolicach Szadku https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15287 Elżbieta Halina Nejman Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15287 Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200 Juliusz Daniel Jedliński (1811–1882) – powstaniec listopadowy, działacz polonijny we Francji i kawaler Orderu Virtuti Militari https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15288 <p>Urodzony w&nbsp;Szadku Juliusz Daniel Jedliński podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim uczestniczył jako oficer w&nbsp;powstaniu listopadowym (1830–1831), za co został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Po upadku powstania wyemigrował na stałe do Francji. Został wykładowcą w&nbsp;polskiej szkole w&nbsp;Batignolles, której był dyrektorem w&nbsp;latach 1855–1860. Pod kierunkiem prof.&nbsp;Pierre-Armand Dufrénoy i&nbsp;prof. Léonce Élie de Beaumont pracował nad szczegółową mapą geologiczną Francji. Wykładał w&nbsp;Paryskiej Szkole Górniczej i&nbsp;prowadził kursy geologiczne. Poświęcił się także twórczości publicystycznej i&nbsp;poetyckiej na rzecz Polonii we Francji. Był zwolennikiem polityki Hotelu Lambert. Zmarł na emigracji w&nbsp;Paryżu.</p> Jarosław Stulczewski Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15288 Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200 Mieszkańcy powiatu szadkowskiego w końcu 1796 r. (zestawienie landrata Ernsta von Pannwitza) https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15289 Zdzisław Włodarczyk Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15289 Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200 Wybory do Sejmu PRL (18 października 1985) https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15290 Jarosław Stulczewski Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/article/view/15290 Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200