Proces recenzyjny

Nadsyłane do publikacji w Biuletyn Szadkowski prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym i zgodności z profilem merytorycznym wydawnictwa. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów, będących specjalistami w danej dziedzinie. Prace oceniane są w sposób poufny i anonimowy (na zasadach double-blind review).

Recenzje mają formę pisemną i zawierają informację o tym, czy artykuł może być opublikowany w przedstawionej wersji, czy wymaga korekty lub też czy recenzowany tekst nie spełnia przyjętych kryteriów i nie może ukazać się w periodyku.

Formularz recenzji znajduje się na stronie internetowej czasopisma.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

1. do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
2. autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
3. pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
4. kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,
5. nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.