Pełnomocnictwo dotyczące dysponowania funduszami propinacyjnymi w Szadku (1862 r.)

Autor

  • Piotr Szkutnik Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.17.03

Słowa kluczowe:

Szadek, akt notarialny, XIX w., dochody miasta, alfabetyzacja

Abstrakt

Zyski z propinacji czyli z produkcji i sprzedaży alkoholi stanowiły jedną z najważniejszych pozycji w dochodach Szadku w XIX w. Wpływy z tej działalności należały do mieszczan-właścicieli, którzy przeznaczali je na wydatki związane z miastem. W 1862 r. 68 mieszczan-właścicieli szadkowskich udzieliło swym przedstawicielom pełnomocnictwa w zakresie zarządzania dochodami z propinacji miasta. Wybrano pięciu pełnomocników i jednego zastępcę określając w dokumencie ich kompetencje. Autografy pod pełnomocnictwem świadczą o tym, iż 73% mieszczan wybierających pełnomocników była piśmienna.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Tuszyna, sygn. 305.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi oddział w Sieradzu, Akta notariusza J. Zborowskiego w Szadku, sygn. 6.
Google Scholar

Bobrzyński M., Prawo propinacyi w dawnej Polsce, Kraków 1888.
Google Scholar

Czepulis-Rastenis R., VII. Szkolnictwo, [w:] Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815–1864, red. W. Kula, J. Leskiewiczowa, Wrocław 1979.
Google Scholar

Ćwik W., Pozostałości feudalne w miastach rządowych małopolskich terenów Królestwa Polskiego (1815–1866), Lublin 1968.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy Guberni Warszawskiej, 1851, nr 6; 1862, nr 37, 45–47.
Google Scholar

Grossman H., Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808–1810, „Kwartalnik Statystyczny” 1925, t. 2, Warszawa 1926.
Google Scholar

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.
Google Scholar

Kita J., Rozdział III. Władze i finanse miasta, [w:] Sieradz. Dzieje miasta w latach 1793–1939, red. J. Kita, M. Nartonowicz-Kot, Łódź–Sieradz 2014.
Google Scholar

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
Google Scholar

Missalowa G., Pabianice na drodze uprzemysłowienia 1793–1870, [w:] Dzieje Pabianic, red. G. Misslowa, Łódź 1968.
Google Scholar

Olejnik T., Wieluń. Dzieje miasta 1793–1945, t. 2, [w:] Wieluń. Monografia miasta, red. A. Szymczak, Łódź–Wieluń 2008.
Google Scholar

Puś W., Stosunki gospodarcze, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989.
Google Scholar

Rożenowa H., Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Królestwie Polskim 1815–1863, Warszawa 1961.
Google Scholar

Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 2, Warsza­wa 1902.
Google Scholar

Stankiewicz Z., Królestwo Polskie 1815–1863, [w:] Historia Państwa i Prawa, t. 3. Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach, i M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981.
Google Scholar

Szkutnik P., Opis kościoła i probostwa w Szadku w połowie XIX w., „Biuletyn Szadkowski” 2015, t. 15.
Google Scholar

Szkutnik P., Legaty na rzecz bractw kościelnych w Szadku w latach 50-tych XIX w., „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16.
Google Scholar

Szymańska H., Śmiałowski J., Akta notarialne z terenu Królestwa Polskiego i ich wartość naukowa, „Archeion” 1959, t. 30.
Google Scholar

Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014.
Google Scholar

Złotkowski D., Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego (Studium gospodarcze), Częstochowa 2001.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-11-20

Jak cytować

Szkutnik, P. (2017). Pełnomocnictwo dotyczące dysponowania funduszami propinacyjnymi w Szadku (1862 r.). Biuletyn Szadkowski, 17, 55–64. https://doi.org/10.18778/1643-0700.17.03

Numer

Dział

Articles