Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Część II

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.11.03

Słowa kluczowe:

dekanat szadkowski, Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Abstrakt

This is the second part of a description of Szadek Decanate historical documents which are held in the Diocese Record Office in Włocławek. The main focus of this paper has been on the contents of the documents and their place of origin. The preserved archives mainly contain legal regulations; there are much fewer documents relating to Szadek Decanate. On the basis of the 19th century register, it can be estimated that the file in its present form contains only about 10% of the documents once existing.

Bibliografia

Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, Akta dekanatu lutomierskiego i łaskiego, sygn. 56.
Google Scholar

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, Księgi dziekańskie, sygn. KD 32.
Google Scholar

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, Dekanat szadkowski, sygn. 345–349.
Google Scholar

Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867–1918, Lublin 2008.
Google Scholar

Jemielity W., Czwarta część majątku po zmarłych proboszczach w Królestwie Polskim, „Prawo Kanoniczne” 1994, R. 37, nr 1–2.
Google Scholar

Jemielity W., Dozory kościelne w Królestwie Polskim, „Prawo Kanoniczne” 1993, R. 36, nr 3–4.
Google Scholar

Jemielity W., Rekolekcje i kongregacje dekanalne duchowieństwa w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, „Prawo Kanoniczne” 2002, R. 45, nr 1–2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2002.45.1-2.05

Kukulski J., Państwo – chłopi – kościół w okresie wielkich reform na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1768–1890, Piotrków Trybunalski 2007.
Google Scholar

Kwolek J., Aprobata, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973.
Google Scholar

Librowski S., Katalog rubrycel i schematyzmów diecezji i zakonów historycznej Polski znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Część I: Rubrycele i schematyzmy diecezjalne. Zeszyt 1: Diecezja augustowska – archidiecezja krakowska, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6926

M. S., Pamiętnik religijno-moralny, [w:] Podręczna encyklopedya kościelna, t. 29–30, Warszawa 1913.
Google Scholar

Mencel T., Wieś pańszczyźniana w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku, Lublin 1988.
Google Scholar

Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1, Warszawa 1900.
Google Scholar

S.[otkiewicz?], Kommenda, [w:] Encyklopedja kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób, wyd. M. Nowodworski, t. 10, Warszawa 1877.
Google Scholar

Szkutnik P., Akta dziekana brzeźnickiego 1819–1867. Studium urzędu i dokumentacji, Łódź 2009, mps.
Google Scholar

Szkutnik P., Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Część I, „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10, s. 39–58.
Google Scholar

Wyczawski H. E., Kongregacje dekanalne w archidiecezji warszawskiej przed stu laty, „Prawo Kanoniczne” 1968, R. 11, nr 3–4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/pk.1968.11.3-4.03

Pobrania

Opublikowane

2011-12-30

Jak cytować

Szkutnik, P. (2011). Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Część II. Biuletyn Szadkowski, 11, 37–52. https://doi.org/10.18778/1643-0700.11.03

Numer

Dział

Articles