Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Część I

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.10.02

Słowa kluczowe:

dekanat szadkowski, Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Abstrakt

This contribution presents the documents and records relating to the  Szadek decanate, forming a separate file in the archives stored in the Diocesan Records Office in Włocławek. It first outlines the life and work of the author of these archives, and then describes their form and content. Legal regulations constitute the main part of the records; documents describing the decanate are much less numerous.

Bibliografia

Aleksandrowicz M., Gnieźnieńska Archidiecezja. Organizacja terytorialna. Dekanaty, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989.
Google Scholar

Antoniewicz M., Struktury administracyjne na ziemiach zespolonych w województwie częstochowskim (od X wieku do 1975 roku), [w:] Dwadzieścia lat województwa częstochowskiego, oprac. J. Mielczarek, Częstochowa 1995.
Google Scholar

Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, Akta dekanatu lutomierskiego i łaskiego, sygn. 56.
Google Scholar

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, Mappa archidyecezyi gnieźnieńskiej jaką była w wieku XVI podczas napisania libri beneficiorum arcybiskupa Jana Łaskiego sporządzona przez ks. J. K. 1880, wyd. J. Łukowski.
Google Scholar

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko- kaliskiej, Dekanat szadkowski, sygn. 46.
Google Scholar

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Mappa dyecezyi kujawsko-kaliskiej ułożona przez x. Bernarda Gratowskiego kapucyna w Zakroczymiu 1887 r.
Google Scholar

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Mappa dyecezyi włocławskiej, [w:] Chodyński Z. (red.), Statuta synodalna dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, Warszawa 1890.
Google Scholar

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Rejestracja archiwaliów i starych druków na terenie diecezji włocławskiej przeprowadzona pod protektoratem ks. biskupa Antoniego Pawłowskiego przez ks. prof. Stanisława Librowskiego przy pomocy studentów Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1960–1962 (przedstawiająca stan aktualny zasobów), mps.
Google Scholar

Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX w., Łódź 1995.
Google Scholar

Borcz H., Struktura zasobu archiwów diecezjalnych w okresie nowożytnym (XIX i XX w.), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1998, t. 70.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.8810

Chachaj J., Powstanie dekanatów w archidiakonacie krakowskim, „Rocznik Muzeum w Gliwicach” 1997, t. 11/12.
Google Scholar

Czernik M., Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815–1851. Organizacja i dokumentacja działalności, Wrocław 1987.
Google Scholar

Dyplomatyka wieków średnich, oprac. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971.
Google Scholar

Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867–1918, Lublin 2008.
Google Scholar

Jemielity W., Kollatorzy w XIX wieku w Łomżyńskiem, „Studia Łomżyńskie” 2000, t. 11.
Google Scholar

Korobowicz A., Witkowski W., Ustrój i prawo na ziemiach polskich od rozbiorów do odzyskania niepodległości, Lublin 1994.
Google Scholar

Kumor B., Początki organizacji dekanalnej na ziemiach polskich, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1960, t. 7, z. 2.
Google Scholar

Kumor B., Rozwój sieci dekanalnej w południowej części diecezji krakowskiej do 1772 r., „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1962, t. 9, z. 1.
Google Scholar

Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772– 1918), Kraków 1980.
Google Scholar

Królik L., Organizacja dekanalna w diecezji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1978, t. 25, z. 4.
Google Scholar

Królik L., Początki organizacji dekanalnej na Podlasiu w diecezji łuckiej i brzeskiej, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1978, R. 47.
Google Scholar

Kujawski W., Zabezpieczenie archiwów parafialnych na przykładzie diecezji włocławskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2001, t. 75.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.9175

Lamprecht M., Sikora A., Rozwój funkcji administracyjnych Szadku – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8.
Google Scholar

Librowski S., Archiwum Diecezjalne we Włocławku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1986, t. 53.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.7774

Librowski S., Rejestracja archiwaliów i starych druków na terenie diecezji włocławskiej w latach 1960–1962. I, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1962, t. 5.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6395

Librowski S., Rejestracja archiwaliów i starych druków na terenie diecezji włocławskiej w latach 1960–1962. II, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1963, t. 6.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6412

Librowski S., Sprawozdanie z działalności Archiwum Diecezjalnego we Włocławku 1945–1958, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1959, t. 1, z. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6175

Librowski S., Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. 1: Wizytacje diecezji kujawskiej i pomorskiej, t. 1: Opracowanie archiwalno-źródłoznawcze, z. 1: Wstęp ogólny, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1964, t. 8.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6431

Lipiec J., Szkolnictwo okręgu częstochowskiego w latach 1815–1862, „Ziemia Częstochowska” 1976, t. 11.
Google Scholar

Litak S., Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996.
Google Scholar

Maciejewska W. (red.), Polski słownik archiwalny, Warszawa 1974.
Google Scholar

Mapa guberni kaliskiej z zaznaczeniem urządzeń państwowych, kościelnych i przemysłowych oraz planem miasta Kalisza, wyd. S. Graever. 1912, Warszawa 1912.
Google Scholar

Michalski S. (red.), Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918, t. 1, Warszawa 1982.
Google Scholar

Olczak S., Kancelarie kościelne w okresie staropolskim, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1995, t. 64.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.8583

Olczak S., Kancelaria, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000.
Google Scholar

Pater J., Dopływ materiałów archiwalnych z placówek terenowych do archiwum diecezjalnego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1993, t. 62.
Google Scholar

Patykiewicz W., Archidiakonat wieluński (cd.), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1958, R. 32, nr 1.
Google Scholar

Pawluk T., Dekanat, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979. Rittner E., Prawo kościelne katolickie, Lwów 1907.
Google Scholar

Różański M., Sieć parafialna w archidiakonacie uniejowskim w świetle „Liber beneficiorum” Jana Łaskiego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1999, t. 8.
Google Scholar

Rutkowski M., Zmiany strukturalne w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej. Studium efektywności administracyjnej, społecznej i gospodarczej zniewolonego państwa, t. 2, Rzeszów 2007.
Google Scholar

Silnicki T., Organizacja archidyakonatu w Polsce, Lwów 1927.
Google Scholar

Stankowski K., Rezydencje dziekanów w archidiecezji poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku, Poznań 1982, mps.
Google Scholar

Sześcioletnia korrespondencya władz duchownych z rządem świeckim Xięstwa Warszawskiego służąca do historyi Kościoła polskiego, wyd. [I. Raczyński], [Warszawa] 1816.
Google Scholar

Szkutnik P., Akta dziekana dekanatu szadkowskiego ks. Jana Gawełczyka (1826–1854), „Biuletyn Szadkowski” 2009, t. 9.
Google Scholar

Szkutnik P., Duchowieństwo dekanatu szadkowskiego w roku 1835, „Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.07.02

Szkutnik P., Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.05

Wlaźlak W., Organizacja i działalność Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego w latach 1819–1918, Częstochowa 2004.
Google Scholar

Wlaźlak W., Z dziejów przynależności państwowej i kościelnej terytorium diecezji częstochowskiej, „Zeszyt Naukowy. Wydział Administracyjno-Prawny / Akademia Polonijna w Częstochowie” 2001, z. 1.
Google Scholar

Wolnicki P., Kancelarie dziekańskie w Królestwie Polskim, „Archeion” 2006, t. 109. Wyczawski H. E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989.
Google Scholar

Wywiad przeprowadzony przez autora z dziekanem i proboszczem parafii Szadek ks. Adolf Reizerem w końcu lat dziewięćdziesiątych XX w.
Google Scholar

[Zdzitowiecki] S., Rozporządzenia dyecezalne. 1. Nowy podział dekanatów, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 1917, R. 11, nr 1.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2010-12-30

Jak cytować

Szkutnik, P. (2010). Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Część I. Biuletyn Szadkowski, 10, 39–58. https://doi.org/10.18778/1643-0700.10.02

Numer

Dział

Articles