Priorytety ekologizacji i zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich OECD i Ukrainy: analiza porównawcza

Autor

  • Olena Dovgal Dr.Sc. of Economics, Professor (full) at the V.N. Karazin Kharkiv National University Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3219-9731
  • Nataliia Goncharenko Ph.D. (Economics), Associate Professor at the V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4148-5369
  • Olena Reshetnyak Ph.D. (Economics), Associate Professor at the V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1183-302X
  • Georgiy Dovgal Ph.D. (Economics), Associate Professor at the V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0644-1793
  • Natalia Danko Ph.D. (Economics), Associate Professor at the V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2977-6641

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.03

Słowa kluczowe:

globalne problemy środowiskowe, globalna strategia środowiskowa, zielony wzrost, ekologizacja, priorytety ekologizacji i zrównoważonego rozwoju

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na określeniu priorytetowych obszarów ekologizacji i zrównoważonego rozwoju dla krajów OECD i Ukrainy, mających na celu osiągnięcie ogólnego postępu w interakcji między gospodarką a środowiskiem, a także stworzenie koniecznych warunków wstępnych do wspierania innowacji i inwestycji w celu znalezienia nowych źródeł wzrostu gospodarczego, zgodnych z ekosystemami wykazującymi zdolność regeneracji. Udowodniono, że chociaż globalne cele gospodarki ekologicznej są istotne dla wszystkich krajów świata, muszą być dostosowane do specyfiki regionalnej i krajowej, a także do poziomu rozwoju gospodarczego każdego kraju. W badaniu wykorzystano ogólne jakościowe i ilościowe metody badań ekonomicznych, w tym analizę systematyczną, porównawczą, metody analizy logicznej i statystycznej, metodę wskaźnikową i inne. Zastosowane podejście teoretyczne i metodologiczne pozwoliło zidentyfikować ogólne trendy rozwoju czynników środowiskowych w krajach OECD i na Ukrainie oraz ich wpływ na wzrost gospodarczy. W badaniu przeanalizowano w szczególności obecny stan i perspektywy ekologizacji i zrównoważonego rozwoju w krajach OECD i na Ukrainie w oparciu o wyniki kompleksowej oceny poziomu ekologizacji tych gospodarek oraz relacji między wewnętrznym środowiskiem ekologicznym – ocenianym za pomocą wskaźników „zielonego wzrostu” – a ich rozwojem gospodarczym. Artykuł uzasadnia również wprowadzenie priorytetów w zakresie ekologizacji i zrównoważonego rozwoju, a także sugeruje praktyczne środki ich realizacji. Mogą one służyć jako podstawa do opracowania polityki skutecznego zarządzania środowiskiem i opracowania krajowego systemu zarządzania i administracji przyjaznego środowisku.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Anderson, D. (2013), Environmental Economics and Natural Resource Management, Routledge, London, https://doi.org/10.4324/9781315884257
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315884257

Anderson, K., Blackhurst, R. (1992), Effects on the environment and welfare of liberalising world trade: the cases of coal and food, The Greening of World Trade Issues, Harvester Wheatsheaf, London.
Google Scholar

Banerjee, O., Cicowiez, M., Horridge, M., Vargas, R. (2016), A conceptual framework for integrated economic-environmental modeling, “Journal of Environment and Development”, 25 (3), pp. 276–305, https://doi.org/10.1177/1070496516658753
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1070496516658753

Blanc, I., Friot, D., Margni, M., Jolliet, O. (2008), Towards a new index for environmental sustainability based on a DALY weighting approach, “Sustainable Development”, 16 (4), pp. 251–260, https://doi.org/10.1002/sd.376
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/sd.376

Colby, M.E. (1989), The Evolution of Paradigms of Environmental Management in Development, http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/552371468913746182/pdf/multi-page.pdf (accessed: 26.01.2020).
Google Scholar

Daly, H., Farley, J. (2010), Ecological economics: Principles and applications, Island Press, Washington.
Google Scholar

Dovgal, O., Panova, I. (2018a), Environmental policy in the process of greening economic development, “Problems of Economy”, 4 (38), pp. 280–285, https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-380-385
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-380-385

Dovgal, O., Panova, I. (2018b), Evolution of Environmental Management Concepts in Terms of Global Environmental Challenges, “Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University”, Series: “International Relations. Еconomics, Country Studies. Tourism”, No. 9, pp. 109–114.
Google Scholar

Ehrlich, P., Ehrlich, A., Holdren, J. (1977), Ecoscience: Population. Resources, Environment, W.H. Freeman and Company, San Franciscо.
Google Scholar

Esty, D. (1994), Greening the GATT: Trade, environment and the future, Peterson Institute Press, Washington.
Google Scholar

Global Goalscast (2018), Overview, https://globalgoalscast.org/about-us (accessed: 29.01.2020).
Google Scholar

Green Economy Options For Ukraine (2018), Opportunities for organic agriculture, Policy Brief, http://www.green-economies-eap.org/resources/Ukraine%20OA%20ENG%2027%20Jun.pdf (accessed: 11.02.2020).
Google Scholar

Green Growth Knowledge Platform (2000–2017), GGKP Data Explorer, https://www.greengrowthknowledge.org/data-explorer#/line?country=245&indicator=299&startYear=2000&endYear=2017 (accessed: 1.03.2020).
Google Scholar

Greening Economies in the European Union’s Eastern Neighbourhood: From commitment to results. Programme (EaP GREEN) (2018), Resource Library, http://www.green-economies-eap.org/resources/EaP%20GREEN_From%20Commitments%20to%20Results.pdf (accessed: 12.02.2020).
Google Scholar

Huber, J. (1991), Ecological modernization. Away from scarcity, soberness and bureaucracy, [in:] A. Mol, G. Spaargaren, A. Kalpxijk (eds.), Technologie en Milieubeheer, SDU, Den Haag.
Google Scholar

Hull, Ch.H. (ed.) (1899), The Economic Writings of Sir William Petty, Routledge/Thoemmes, London.
Google Scholar

Ignatov, V., Kokin, A., Baturin, L. (1999), Balanced nature management, Rostizdat, Rostov‑na‑Donu.
Google Scholar

Jackson, T. (2017), Prosperity Without Growth: Foundations for the Economy of Tomorrow, Routledge, London, https://doi.org/10.4324/9781315677453
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315677453

Janicka, M. (2016), Financial markets and the challenges of sustainable growth, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 19 (2), pp. 27–41, https://doi.org/10.1515/cer-2016-0011
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2016-0011

Kazakov, N., Li, I., Popkov, V. (2009), Recreational environmental entrepreneurship. Monografiya, SPbGIEU, Sankt‑Peterburg.
Google Scholar

Kitzes, J., Peller, A., Goldfinger, S., Wackernagel, M. (2007), Current Method for Calculating National Ecological Footprint Accounts, “Science for Environment & Sustainable Society”, 4 (1), https://pdfs.semanticscholar.org/96a3/a3a5d654008d7a0d127e296019c90fd225fd.pdf (accessed: 11.03.2020).
Google Scholar

Knoema Corporation (US) (2018), Gross domestic product in current prices growth rate, https://knoema.com/atlas/topics/Economy/National-Accounts-Gross-Domestic-Product/GDP-growth (accessed: 22.01.2020).
Google Scholar

Malthus, T. (1798), An Essay on the Principle of Population, J. Johnson, in St. Paul’s Church‑Yard, London.
Google Scholar

Matyushenko, I., Goncharenko N., Michaylova D. (2015), Future Consideration for Developing Energy Efficient Economy in Ukraine using Light Emitting Diode (LED) Enginery on the basis of NBIC‑Technologies, “Global Journal of Management and Business Research: Economics and Commerce”, 15 (5), pp. 1–19, https://doi.org/10.9734/BJEMT/2015/18567
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.9734/BJEMT/2015/18567

Meadows, D., Randers, J., Meadows, D. (2007), Limits to growth. The 30-year update, Chelsea Green Publishing, White River Junction.
Google Scholar

Meadows, D., Randers, J., Meadows, D., Behrens, W. (1972), The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, Universe Books, New York, https://doi.org/10.1349/ddlp.1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1349/ddlp.1

New Atlas of the Green Economy (2019), The Global Green Economy Index, https://dualcitizeninc.com/global-green-economy-index/economic-environmental-indicators.php?id=9 (accessed: 14.01.2020).
Google Scholar

OECD (1990–2018), Green Growth Indicators, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GREEN_GROWTH (accessed: 5.01.2020).
Google Scholar

Podlesnaya, V. (2012), The formation of the economic mechanism of environmental management at the development of social reproduction socio-economic cycles, “The Mechanism of Economy Regulation”, 2, pp. 208–212, http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_10/V_G_PodlesnaBecoming_economic_mechanism_of_nature_in_the_development_of_socio_economic_cycles_of_social_reproduction.pdf (accessed: 11.01.2020).
Google Scholar

Report on Green Transformation in Ukraine. Based on OECD Green Growth Indicators (2016), http://www.green-economies-eap.org/resources/2016_GreenTransformation%20in%20Ukraine%20ENG.pdf (accessed: 9.01.2020).
Google Scholar

Reznikova, N. (2016), Ecological imperatives for extension of globalization processes: problem of economic security, “Investments: Practice and Experience”, 21, pp. 23–26, http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2016/6.pdf (accessed: 16.01.2020).
Google Scholar

Rogers, P., Jalal, K., Boyd, J. (2006), An Introduction to Sustainable Development, Harvard University Press, Cambridge.
Google Scholar

Setyawan, D. (2020), Economy-wide energy efficiency using a comprehensive decomposition method, “Global Journal of Environmental Science and Management”, 6 (3), pp. 385–402.
Google Scholar

Singh, A.K., Issac, J., Narayanan, K.G.S. (2019), Measurement of environmental sustainability index and its association with socio-economic indicators in selected Asian economies: an empirical investigation, “International Journal of Environment and Sustainable Development”, 18 (1), https://doi.org/10.1504/IJESD.2019.098641
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1504/IJESD.2019.098641

Sustainable Development Report (2019), Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals, https://www.sustainabledevelopment.report (accessed: 18.01.2020).
Google Scholar

Svenningsen, L.S., Thorsen, B.J. (2020), Preferences for Distributional Impacts of Climate Policy, “Environ Resource Economics”, 75, pp. 1–24, https://doi.org/10.1007/s10640-019-00386-z
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10640-019-00386-z

Škrinjarić, T. (2020), Re‑examining sustainable development in Europe: a data envelopment approach, “International Journal of Environment and Sustainable Development”, 19 (1), pp. 72–109, https://doi.org/10.1504/IJESD.2020.10027205
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1504/IJESD.2020.10027205

United Nations (2018), Development Programme. GRID‑Arendal. Global environmental trends, https://www.grida.no/resources/5488 (accessed: 21.01.2020).
Google Scholar

United Nations (2019), United Nations Environment Programme. Global Environment Outlook 6, https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6 (accessed: 21.01.2020).
Google Scholar

Wackernagel, M., White, K., Moran, D. (2004), Using Ecological Footprint accounts: from analysis to applications, “Environment and Sustainable Development”, 3 (3/4), https://doi.org/10.1504/IJESD.2004.005077
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1504/IJESD.2004.005077

Wackernagel, M., Lin, D., Evans, M., Hanscom, L., Raven, P. (2019), Defying the Footprint Oracle: Implications of Country Resource Trends, “Sustainability”, 11, 2164, https://doi.org/10.3390/su11072164
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/su11072164

Weizsäcker, E., Hargroves, K., Smith, M. (2010), Faktor Fünf. Die Formel für nachhaltiges Wachstum, Droemer, München.
Google Scholar

Weizsäcker, E., Lovins, A., Lovins, L. (1995), Faktor Vier. Doppelter Wohlstand – halbierter Naturverbrauch. Der neue Bericht an den Club of Rome, Droemer Knaur, München.
Google Scholar

Wiesmeth, H. (2012), Environmental economics. Theory and Policy in Equilibrium, Springer, London–New York.
Google Scholar

World Resources Institute (2018), Trends Point to Gains in Human Development, While Many Negative Human Impacts on Vital Ecosystems are Increasing, https://www.griequity.com/resources/Environment/Global%20Environmental%20Trends.htm (accessed: 24.01.2020).
Google Scholar

Yashalova, N. (2015), Assessment of the level of greening the economy of region, “Environmental economics”, 3, pp. 67–75, https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23615026 (accessed: 8.01.2020).
Google Scholar

Yashalova, N., Ruban, D. (2016), Development of green business as an approach to financing the greening of economy, “Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast”, 5, pp. 219–237, https://doi.org/10.15838/esc.2016.5.47.12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15838/esc.2016.5.47.12

Zerkalov, D. (2013), Problems of sustainable development ecology, Osnova, Kiev.
Google Scholar

Opublikowane

2021-03-30

Jak cytować

Dovgal, O., Goncharenko, N., Reshetnyak, O., Dovgal, G., & Danko, N. (2021). Priorytety ekologizacji i zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich OECD i Ukrainy: analiza porównawcza. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 24(1), 45–63. https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.03

Numer

Dział

Artykuły