Sylwetka redaktor naczelnej

Prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska

https://orcid.org/0000-0002-8052-794X

e-mail: zofia.wysokinska@uni.lodz.pl

 

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; redaktor naczelny czasopisma Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Ekspert Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) w ocenie wniosków na projekty finansowane ze środków unijnych w ramach programu Horizon Europe. Autor i współautor ponad 200 publikacji z dziedziny integracji europejskiej i ekonomii międzynarodowej. W latach 2006–2009 Prezydent International Trade & Finance Association – Ohio University.

Zainteresowania badawcze

ekonomia międzynarodowa, integracja europejska, zrównoważony rozwój

Wybrane publikacje

  1. Zofia Wysokińska (2018), Implementing the Main Circular Economy Principles within the Concept of Sustainable Development in the Global and European economy, with Particular Emphasis on Central and Eastern Europe – the Case of Poland and the Region of Lodz, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 21, Issue 3, ss. 75–93.
  2. Zofia Wysokińska (2017), Effects of Poland’s Pro‑Export Policy Implementation in the Context of the Plan for Responsible Development – a Preliminary Comparative Assessment, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 20, Issue 4, ss. 101–123.
  3. Zofia Wysokińska (2017), Innovation Policy of the European Union – Overview of Theoretical Foundations and Empirical Aspects, Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Volume 4, no. 3-4, ss. 9–20.
  4. Zofia Wysokińska (2017), Millenium Development Goals/UN and Sustainable Development Goals/UN as Instruments for Realising Sustainable Development Concept in the Global Economy, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 20, Issue 1, ss. 101–118.
  5. Zofia Wysokińska (2017), Polityka Innowacyjna Unii Europejskiej – podstawy teoretyczne i aspekty empiryczne, [w:] Tomasz Domański (red.), Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Konkurencyjność. Polskie doświadczenia na tle innych krajów, Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 153–169.
  6. Zofia Wysokińska (2016), The “New” Environmental Policy of the European Union: A Path to Development of a Circular Economy and Mitigation of the Negative Effects of Climate Change, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 19, Issue 2, ss. 57–73.
  7. Zofia Wysokińska, Janina Witkowska (2016), Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  8. Zofia Wysokińska (2015), Refleksje o pieriestrojce polskich uczonych. Dyskusja okrągłego stołu, Eastern Review, No. 4, ss. 25–41.
  9. Zofia Wysokińska (2015), Policy of Active Support for Modern Design and Fashion in the Textile and Clothing Sector and Its Influence on Regional Competitiveness (in the Global, European, and Regional Contexts), Fibres & Textiles in Eastern Europe, Volume 23,  Issue 6 (114), ss. 14–22.
  10. Zofia Wysokińska (2013), Polityka wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, [w:] Bogusław Kaczmarek Waldemar Biliński (red.), Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 21–35.

Pobyty zagraniczne

W okresie 1990–1998 stypendystka:

– Fundacji Frydrycha Eberta,

– programu Komisji Europejskiej ACE,

– programu stypendialnego rządu Wielkiej Brytanii zrealizowanego w Uniwersytecie w Cambridge,

– programu stypendialnego European University Institute we Florencji,

– programu stypendialnego National University of Ireland.

Wykłady na Uniwersytetach w Rouen, w Eastern Oregon/USA, w Wiedniu oraz w Kolonii.

Nagrody

Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia organizacyjne w roku 2014, przyznana w październiku 2015 r.

Inne

– redaktor naczelny czasopisma Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe

– członek komitetu redakcyjnego Journal of Vasyl Stefanyk Precarpatian National University

– członek komitetu redakcyjnego Eastern Journal of European Studies

– ekspert Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) w ocenie wniosków na projekty finansowane ze środków unijnych w ramach programu Horizon Europe

– członek Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju – Zespół ds. Współpracy z Zagranicą

– członek Rady konsultacyjnej kierunków ekonomia, ekonomia w języku angielskim, Economics and International Business, ekonomia ekobiznes

– dyrektor programowy ds. współpracy z uczelniami chińskimi (kadencja 2016–2020)

– kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

– członek III Komisji ds. Przewodów Doktorskich w zakresie ekonomii (nurt instytucjonalny) WES UŁ

– członek Komisji X ds. w zakresie ekonomii środowiska i zasobów naturalnych WES UŁ

– prorektor ds. współpracy z zagranicą w latach 2008–2016

– prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w latach 2002–2009

Wcześniej pełnione funkcje

–  członek Zarządu International Trade and Finance Association IT&FA (Prezydent – 2008)

– członek Stowarzyszenia Badaczy Wspólnoty Europejskiej – PECSA

– sekretarz Naukowy Rady Polityki Ekonomicznej w Ministerstwie Gospodarki

– koordynator z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego amerykańskiego programu pomocowego finansowanego z USAID p.n. MANTREE – Management Training Eastern Europe realizowanego we współpracy w University of Wisconsin Madison

– profesor Jean Monnet od roku 2001 – tytuł przyznany przez Komisję Europejską

– ekspert oraz członek trzech grup roboczych w organizacjach międzynarodowych, takich jak: OECD (1999; 2001) i w ramach ECOFIN – Komisji Europejskiej (2006)

– doradca w Ministerstwie Gospodarki – reprezentowanie Polski na 5th Global Forum on Reinventing Government w Mexico-City na indywidualne zaproszenie ONZ

– w latach 2003–2009 członek międzynarodowej sieci Global Government Innovators Network zorganizowanej przez Ash Institute of Democratic Governance z John Kennedy School of Government – Harvard University

– koordynator dużego międzynarodowego projektu dydaktycznego GAVA, w ramach którego z Partnerami z Uniwersytetów z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji przygotowywano program kształcenia nowego międzynarodowego kierunku studiów Governance for Sustainable Development