Dla Autorów

Nadsyłane artykuły powinny uwzględniać aspekty porównawcze w kontekście międzynarodowym. Należy również zapoznać się z informacjami dotyczącymi reguł zachowania rzetelności naukowej oraz stosownym oświadczeniem autora, a także z oświadczeniem Publication Ethics and Publication Malpractice Statement.

Nie publikujemy artykułów, których autorami są doktoranci, poza sytuacją, gdy współautorem jest promotor dysertacji doktorskiej. 

Prosimy o przesyłanie artykułów w formie elektronicznej, zgodnie z wytycznymi edytorskimi na adres poczty elektronicznej czasopisma: comparative@uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 42 635 55 42, 42 635 53 63 lub przesyłając zapytanie na ww. adres e-mail.

 

Zapewnienie rzetelności edytorskiej

Redakcja Comparative Economic Research wdraża procedurę zapewnienia rzetelności naukowej publikowanych artykułów. Do najczęściej występujących przypadków naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce  należą „ghostwriting” oraz „guest autorship”.

Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zjawisko „ghostwriting” występuje kiedy autor korzysta z dorobku naukowego osób trzecich (wykorzystanie wyników badań empirycznych, wkładu teoretycznego, specjalistyczne konsultacje) bez ujawniania tego faktu w formie przypisów bądź podziękowań umieszczonych w treści artykułu.

Analogiczne wytyczne wyjaśniają istotę „guest autorship”. Jest to sytuacja, w której wkład własny autora publikacji jest znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Celem wyeliminowania wyżej opisanych przejawów nierzetelności naukowej redakcja czasopisma wymaga od autorów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp., wykorzystywanych w trakcie przygotowywania publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Jednocześnie redakcja informuje, że o wszelkich wykrytych przypadkach „ghostwriting”
i „quest autorship” informowane będą odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Autorzy są zobowiązani do informowania w treści artykułu o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Każdy z autorów składając artykuł do publikacji potwierdza zapoznanie się z powyższymi informacjami poprzez złożenie podpisu na stosownym oświadczeniu. Treść oświadczenia dostępna jest na stronie internetowej czasopisma.