Polityka energetyczna w Unii Europejskiej w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu

Autor

  • Zofia Wysokińska University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of World Economy and European Integration, Lodz, Poland image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.27.13

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, polityka energetyczna, pakiety energetyczne, kraje UE, wartości zużycia energii przez gospodarstwa domowe i niebędących gospodarstwami domowymi odbiorców energii

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle jej najnowszej strategii Europejski Zielony Ład. W artykule szczególne znaczenie ma udzielenie odpowiedzi na dwa główne pytania.

Pierwsze pytanie brzmiało: „Jakie znaczenie w polityce energetycznej UE miały dwa pakiety energetyczne, tzn. czwarty i piąty pakiet?”. Czwarty pakiet został przyjęty w czerwcu 2019 r. a pakiet piąty – „Ready for 55” został opublikowany w roku 2021. Piąty pakiet energetyczny miał dostosować cele energetyczne UE do nowych europejskich celów klimatycznych na lata 2030 i 2050.

Drugie pytanie dotyczyło tego, jakie są główne wnioski z przedstawionych tabel i wykresów, dotyczące zarówno emisji dwutlenku węgla w krajach Unii Europejskiej w latach 2012–2021, jak i zmian cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi w euro za 100 kilowatogodzin. Zaprezentowana została również wartość produkcji energii elektrycznej brutto (w mln ton ekwiwalentu ropy naftowej) w analizowanych latach dla wszystkich krajów członkowskich UE.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union (2016), https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_3&format=PDF (accessed: 23.07.2023).
Google Scholar

Dutton J. (2015), EU Energy Policy and the Third Package, https://ukerc.rl.ac.uk/UCAT/PUBLICATIONS/EU_energy_policy_and_the_third_package.pdf (accessed: 27.07.2023).
Google Scholar

European Commission (2021), Delivering the European Green Deal, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en (accessed: 21.08.2023).
Google Scholar

European Commission (2023), The Green Deal Industrial Plan: putting Europe’s net-zero industry in the lead, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_510 (accessed: 21.08.2023).
Google Scholar

European Union (n.d.), Energy, https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/energy_en (accessed: 21.08.2023).
Google Scholar

Eurostat (2023), Air emissions accounts by NACE Rev. 2 activity, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AC_AINAH_R2/default/table?lang=en (accessed: 21.06.2023).
Google Scholar

Eurostat (2024b), Production of electricity and derived heat by type of fuel, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_PEH/default/table?lang=en (accessed: 21.06.2023).
Google Scholar

Eurostat (2024a), Electricity prices for non-household consumers – bi-annual data (from 2007 onwards), https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_PC_205__custom_6622740/default/table?lang=en (accessed: 21.06.2023).
Google Scholar

Parlament Europejski (n.d.), Noty tematyczne o Unii Europejskiej, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl (accessed: 17.07.2023).
Google Scholar

Opublikowane

2024-06-28

Jak cytować

Wysokińska, Z. (2024). Polityka energetyczna w Unii Europejskiej w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 27(2), 73–91. https://doi.org/10.18778/1508-2008.27.13

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>